Dary s růžemi

 

Ludmila Kozáčková, www.amezdas.cz

textový záznam stejnojmenného videa, s redakční úpravou

Poznámka: Vysloveno v duchovním napojení během semináře, dne 15. 12. 2012

© Ludmila Kozáčková

 

  Vzpomněla  jsem naše přátelé z Vysoké Galaxie, kteří nám dělali propojení s našimi rameny,která symbolizují sílu, protože my se tu někdy tak kymácíme pod  nápory negativních vibrací, takže je zapotřebí, abychom si jejich pomoc také uvědomovali.

  Ramena znamenají vždy sílu. Oni se přidávají k těm Vánočním přáním teď, protože zde máme stále Strom Života, Strom Vánoční, který je také Stromem Života, ale dnes ho máme proměněný ve strom Vánoční, protože ten náš strom vánoční se stromem života z určitého hlediska splývá, jestliže milujeme všichni a chceme, aby všichni byli obdarováni dary  lásky, dary tvořivosti, aby nikdo neměl komu co závidět. Protože to nejde,  jestliže  máme někdo nějakou rodinu, abychom jednomu  dali něco krásnějšího a druhému něco méně krásného, nebo jednomu víc a jednomu méně.

  Vysoké Galaxii se naše vánoce moc líbí, protože vánoce to je svátek jenom na Zemi. Nikde jinde ho neznají, protože nikde jinde se Ježíš jako Jezulátko nezrodil, takže oni ty naše svátky křesťanské studují a hlavně, protože spolupracují s námi, tak se zaměřují na to, jak a co my prožíváme.

   Oni samozřejmě chápou tuto energetickou událost, že se na Zemi zrodil Bohočlověk Ježíš, skrze kterého se projevil Kristus a spasil svět a lidstvo, a že tedy dále od této události jde spása do celého vesmíru. Ale oni (Vysoká Galaxie) jsou ti, kteří z toho také čerpají. A tím, že jsou s námi ve spolupráci tak blízko, tak si to užívají a velice je to těší a přicházejí také s dary. A zase tedy přicházejí s těmi energetickými dary. 

  A jak my si představujeme ten strom vánoční jako Strom Života, tak si  uvědomujeme, že vlastně v každé domácnosti mají  svůj vánoční strom, pod který dávají dárky a uvědomujeme si tam tu vyšší myšlenku: že  tento projev položení dárku pod  stromeček být i  tím symbolickým projevem,  tak jako jsme kladli třeba květinu pod Strom Života, pod vánoční strom. Má  to být tedy tím projevem lásky na vyšší úrovni. Projevem lásky, která obdarovává, která nechce nic pro sebe, ale také tam vlastně duše touží něco najít; ona touží lásku od těch ostatních bytostí tam mít položenou.

  Takže jestliže se začne duše od duše  každá obdarovávat, tedy s touto myšlenkou, jakou jsme začali my, tou meditací krásnou na začátku, tak dojde k přetvoření mezilidských vztahů. Protože toto je ta doba milosti, kdy vánoce stále jsou, stále platí.

  Pro nás jsou vánoce prostě pořád a tady toto obdarování můžeme dělat nyní na úrovni duše k duši, protože v určitém okamžiku se  časoprostory potom, až se roztočí celý transformační proces vesmíru, uzavřou, a zase budou jiné podmínky pro život. Samozřejmě, že z lásky budeme moci obdarovávat, ale tak výjimečné období, abychom tak rychle  a výrazně a účinně mohli pronikat do všech sfér, když nyní budou otevřeny, tak to zase dlouho a dlouho nebude.

  Takže využijme tady tohoto období Vánoc, jak se k nám tedy připojuje i Vysoká Galaxie, jak se připojují i andělé a archandělé, a vlastně všechny bytosti, které již ve vesmíru chtějí nějaké dobro. Dávejme přání dobra neustále všem a dávejme ho pod  ten Strom Života, pod ten Vánoční Strom. Nyní já spojuji tu symboliku „ vánoční strom“ a „strom života“. Jinak ten Strom Života představuje všechny naše vazby ve vesmíru. Ale jestliže dám na této vysoké, myšlenkové úrovni  dárek pod Strom Života, jako pod strom Vánoční, tak obdarovávám zároveň všechny. Ať si z něho berou.

  Něco jiného je vysílání  lásky a  něco jiného je nyní toto období  obdarování k výročí zrození Krista do Země skrze Ježíše a uvědomování si těch jednotlivých potřeb lidí. My můžeme také obdarovávat. Již se můžeme dělit o své schopnosti. Jestliže někdo dosáhl již nějakého stupně procesu tvořivosti, nebo v práci, nebo ve znalosti, tak se o to může dělit, může to zmnožovat. To je to výjimečné období, kdy Kristus uplatňuje  náš obraz Boží. Kdy uplatňuje to,  že jsme byli stvořeni k obrazu Božímu,  a že tudíž v tomto výjimečném období poprvé  my můžeme  pokusně také dávat  z tohoto svého božství pokusně, dávat, z toho Božství, které je v nás nyní probuzeno. Ale je to tedy ve spojení a pod ochranou Krista.

  To znamená, že my pod ten Strom Života, těm všem evolučním, nízkým, kteří na Zemi útočí a závidí, můžeme dát dar, my se s nimi můžeme dělit o své schopnosti. Například, kdo umí krásně tančit, i to je nádherná práce s energií, schopnost pracovat s energií pohybem. Kdo umí nádherně malovat, prostě můžeme tam dát všechno, protože je to v souladu s Kristem: co on z toho od nás přijímá, co jim dá. Protože někdo si může myslet, že krásně zpívá, ale zpívá falešně, takže je to dáváno  z našeho propojení s Duchem Svatým, které jsme před chvílí udělali. Je to schopnost vnímat. Schopnost prožívat citově. 

  Ale tu schopnost tvořit již  máme každý,  i když jí třeba nepoužíváme; není nám  ji dovoleno používat.  Dnes se v tuto chvíli můžeme dělit o svoji schopnost milovat, odpouštět, radovat se ze štěstí druhého.  A vlastně i o ty dary Ducha Svatého, které jsou nám sem snášeny, abychom všechno mohli dělat na vyšší úrovni, se dělíme, protože nechceme mít pod Vánočním stromečkem všechno jen pro sebe. Ohlížíme se po celém vesmíru,  po všech bytostech a děláme jim Vánoce. Září nádherný Strom Života.

  Přichází Vysoká Galaxie a i oni přinášejí své dárky pro nás i andělé i archandělé a oni nám zase dávají své dárky ze sebe, ze svých charakteristik, svých dispozic. Stejně tak jako my klademe ty naše pod  náš Vánoční stromeček pro ně. Obdarováváme se navzájem z toho nejlepšího: z toho, co máme, a tak, jak jsme to  již tam položili Kristu.

  Andělé se s námi dělí o své andělství, archandělé o velikost činů. Vysoká Galaxie se s námi přišla podělit a obdarovat celé lidstvo, protože ví, že skrze duchovní lidi toto obdarování půjde dál i do těch nižších vývojových civilizací. Přinesla nám dary výdobytků vysokého kosmického řádu. Ty jejich již vypracované modely, abychom se do nich mohli podívat, přehodnotit je a použít i jejich hodnocení tam, kde se dopouštěli chyb. Přinášejí hodnocení  analýz pro naše pokusy.

 Takže my to nyní přijímáme za celou Českou republiku. Je to opět všechno ze spojení s těmi dary Ducha Svatého, protože bez rozvinutých křídel Ducha Svatého, by tady toto nebylo možné.

  Jak jsme šťastni, jak je nám krásně.

  Nyní vidím přicházet Pannu Marii. Klade přes nás, přes ten Vánoční strom, dar milosrdenství.

   K Panně Marii každý volá,  když je již  nejhůř, když si ten člověk netroufne předstoupit v modlitbě před Boha, tak má v sobě informaci, že před Pannu Marii může,že před ní může předstoupit i ten nejčernější duch, že ty její nádherné mateřské,  panenské energie, každého přesvědčí o vyslyšení. Proto je Ona nazývána také Prostřednicí mezi Bohem, i když Ona je vlastně také ten projev Boha, ale tady v této projevenosti ženského principu jako Panna Maria je ona tou Orodovnicí, v Níž  každý věří, když má pocit, že je příliš znečištěn a pochybuje o tom, že v tak hrozné podobě může před Boha předstoupit a o něco prosit, jak já jsem o těch podmínkách modlitby mluvila.

  Panna Marie je tady dána jako ten prostředník, jako ten orodovník, který mateřskou láskou umývá a usmiřuje přísnost Boha, kde ta přísnost musí být, protože Bůh musí chránit vesmír a musí chránit ostatní bytosti. Jinak by nebyla spravedlivost, byl by chaos a zlo a destrukce by vyhrály, získaly by sílu.  Vlastně ten, kdo v Ní věří a Ji poprosí,  nikdy není odmítnut,  i když se neumí modlit, ale jenom nějakým způsobem se na Ni obrátí. Protože Ona je ten Paprsek  Boží Lásky položený do temnoty. Panna Maria říká: „Neboj se, že jsi špinavý, neboj se, že jsi učinil to a to. Pojď za matkou, přijď za ní.“  Ta tebou nikdy nepohrdne a půjde za Vládcem, který musí vládnout a strážit dobro, protože i ty tento zákon potřebuješ, ale již tou cestou tě bude uhlazovat a umývat  a bude pro tebe hledat řešení. Je to Hvězda tvého života. 

  Tady toto pochopení Dívenky, která porodila Spasitele a stála u jesliček,  ke kterým pastevce přivedla Hvězda Betlémská. (Ona je vlastně přivedla i k té Dívence, ona je přivedla k té svaté rodině. Ona je přivedla ke svatosti.) je pro nás zásadní, protože Kristus ustoupil v  mužském principu a vstupuje  stále více a více do ženského principu, jak jsem již oznámila v roce 2011 tak pro nás pro všechny již tou Hvězdou života, která ukazuje,  kam jít,  je Panna Maria.  Ona je tou Hvězdou. Protože v tom utrpení na Kříži ona byla ve spojení s Ježíšem, jako Jeho matka. Ona Jeho utrpení prožila stejně jako On. Duše Matky, byla s Duší i Tělem Dítěte.

  Budeme tě následovat, Hvězdo nejzářivější, přenádherná, přeskvostná. Z tvého světla se budeme učit být „bílými“  hvězdami Mléčné dráhy,  být světlem děťátkům ve vývoji. Ty jsi náš Vzor. 

   Naše těla budou formovány energií  tvojí hvězdné formace; i když se tobě nemůžeme nikdy vyrovnat,  poneseme tvoji  lásku. Půjdeme bílou cestou Mléčné dráhy jako hvězdy, jako ty hvězdy, které jsou na tvé roušce, která se mi tak často ukazuje, jako rouška Panny Marie, jako nebe duchovního jsoucna. Ten plášť nejkrásnější, ochranný, toť i plášť vesmíru duchovního.

  Kéž se staneme, každý z nás,  jednou z těch hvězd a jdeme bílou cestou  Mléčné dráhy; jako hvězda zářivá, která konejší a laská a ukazuje cestu ke Svatosti a Záři absolutní, ke Spanilosti Růže Nebeské.

 Děkujeme ti naše nejdražší, naše Maria, Maria Kriste.

 Dáváme pod Vánoční strom letošních Vánoc všem dar: přání utišení bolesti, dar usmíření, dar odpuštění, dar útěchy v samotě, dar společenství, dar míru a pokoje, který nalézáme v Bohu; dar slibu zvířátkům a zvířatům, že jim  budeme hvězdou zářivou v jejich vývoji skrze civilizace v nové epoše kosmu; dar utěšení bolesti nad rozchody a zradou; dar návratu k sobě  a porozumění; dar tvořivé spolupráce; dar míru Boha.

  A až jednoho dne naplníme svůj úkol bílých hvězd v Mléčné dráze, začneme zářit jako šperky, jako diamant na roušce  Panny Marie, oné hvězdné oblohy Panny Marie ve vysokém kosmickém Jsoucnu. Na této obloze Panny Marie je místo pro každou bytost, aby se stala hvězdou na Její Roušce.

  Ona jí vytvořila, utkala, ve své mysli, když shlížela na veškeré vesmírné stvoření jako Matka. Každá bytost, i dnes propadlá zlu, tam na její roušce má místo hvězdy, kterou se má stát.

  Na nebi hvězdou na Zemi růží, to má být podoba, každé bytosti, protože Mariina rouška je posetá hvězdami i růžemi. 

  Vůně růží a barva růží symbolizují projev lásky, protože za růži se může kdokoliv vydávat. Ale růže spojená s barvou a vůní již nás nemůže oklamat. Protože růže utkaná ze zla a vydávána za dobro svojí vůní otráví. 

  Růže je symbol Svatosti. Svatost sama léčí. Proto v blízkosti Ježíše,  protože již dosáhl svatosti, se  lidé mohli uzdravovat, pokud  v jeho svatost uvěřili, to znamená ji uctili: zasloužili si ji, jejího projevu uzdravení.

  Růže je již konkrétní dar, plod Ducha Svatého. Je to výsledek aktivity, ať myšlenkové nebo citové. Hvězda - to je struktura energií , a Růže - to  je již to  konkrétní na Zemi, a nebo i na Nebi, co bylo vytvořeno. Je to dílo; je to dílo Hvězdy.   

  Dejme pod Vánoční strom duchovní růže pro každého člověka.

Nechť se sytí jejich vůní, nechť energie růží, těch duchovních,  prostoupí negativní vibrace. Protože jak jsem již řekla,  ta duchovní Růže,  to je Kristus:  projevený Bůh Otec, Bůh Matka i Duch Svatý; Kristus i v ženském principu, jako Syn i Panna .

  Nechť tato vůně prostupuje celý lidský svět, umění. Nechť pomáhá rozlišit tu jedovatou vůni lidského díla a tu vůni nádhernou, vůni tvůrčího díla Lásky. Protože již my jsme v době, kdy na nás působí jedovatě negativní hudba, negativní výtvarné umění. Je to jakoby vůně, jakoby strava, která na tom duchovním poli má stejný účinek, jako kdybychom pozřeli jed zde na hrubohmotné úrovni do svého hrubohmotného systému. 

  Nechť Růže zvaná Maria voní, protože pokud člověk nezná tu nádhernou pravou vůni, nerozezná tu negativní,  tu jedovatou, protože nemá rozlišení, nemá zkušenost; neví co to je růže. Přivoní k růži, která je mu nabízena, a usíná nebo umírá.    

Děkujeme ti, Matko.

Děkujeme ti, Panno.

Děkujeme ti, Kráso Nejvyšší, 

za to,  že nás učíš poznávat krásu,

že nás vyučuješ, 

Růže Svatá, že tak voníš,

tak nádherně, překrásně voníš.

Amen