Image

 

 

Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

                         Transformace Zodiaku

 

Původní Zodiak

Křest vesmíru

Kristus ruší Zodiak

Transformace Zodiaku

Nová jména zodiakálních planet a hvězd sluneční soustavy

 

 

Původní Zodiak

Božena Cibulková o Zodiaku píše:

 

...“zodiakální oblast je charakterizována dvanácti zvláštními znaky zvěrokruhu. Každý z nich představuje v symbolické zkratce určité specifikum činnosti lidstvu zatím nadřazených bytostí jedné samostatné, ale vedlejší větve částečně padlých andělských rodů. Byl jim dovolen rámcově volný a samostatný projev mentální i tvořivé činnosti, ale s povinností péče o zvířecí světy, menší tvory a zčásti i o lidstvo v začátcích jeho náboženského vývoje. Proto staré náboženské kulty uctívaly bohy ve zvířecích podobách. Odpovídalo to tehdejší určité skutečnosti, neboť tyto mocnosti do zvířecí podoby vstupovaly, v ní se lidstvu projevovaly.

 Vystoupení Mojžíše z této hluboko do předpotopní doby sahající náboženské formy bylo znamením, že tyto mocnosti vstoupily do pozadí, ztratily své funkce u lidstva a zůstal jim pro vládu jen zvířecí svět. I v něm však od příchodu Krista ztrácely své pozice, neboť On dal svým vystoupením proti tehdejším nedokonalým řádům najevo, že zavedl vyšší řády do struktur bytostného života, že i zvířata dostanou jiné vedení a vývoj jinými cestami.

Tento čas velkých zásahů Krista zastihuje Zodiak jako oblast velmi zaostalou po všech stránkách. Její vůdčí mocnosti, které měly na čele znaky hadů a na prsou znamení zvířat, vědomě přehlížely velké změny, které nastaly vstupem Krista do Země a od ní dál do vesmíru. Setrvaly až do této doby ve formách autoritativní vlády, jaká byla na Zemi za králů despotů. Nevzdaly se svých vlivů na lidstvo, neustoupily od způsobů, jimiž je uplatňovaly. Spřádaly kolem něho dále sítě astrologických vlivů, vydávaných za osudová předurčení, která však nebyla z Božího úradku a pro duchovní vzestup podle programů spásy.

Pro tato i jiná neblahá, nevhodná, vesmíru velmi škodící a člověka jednotlivce i celé lidstvo vývojově brzdící počínání, staly se zodiakální mocnosti velkou překážkou přesunu vesmíru do Božího království, kam směřuje a kam jej Kristus vede. Překonat tuto překážku nebylo v možnostech, ani v síle, ani v moudrosti nikoho z andělských strážců, ochránců a učitelů vesmíru. Bylo to v moci Pána i Spasitele vesmíru; v Jeho lásce, v Jeho oběti, v Jeho činu.“

(Božena Cibulková, Den vesmírný 9, 1981)

 

Křest vesmíru

První zlom v takto popsaném Zodiaku nastal v roce 1980, kdy Kristus otevřel cherubínskou svatyni, v níž je „střeženo a uchováváno vyzářené světlo z Prasvětla, jímž Bůh stvořil život“. Kristus vzal z tajemných studnic Prasvětla tři paprsky světla a poslal je k temnotám. Odehrál se svatý akt Krista – Křest vesmíru světlem.

(podle Boženy Cibulkové: Den vesmírný 8 a podle mého osobního svědectví jako účastníka tohoto děje)

 

Kristus ruší starý Zodiak

Druhý zlom v takto popsaném Zodiaku nastal v roce 1981, kdy Kristus vydal prohlášení o zrušení mocenského postavení mocností Zodiaku a o 12 zodiakálních znameních.

 

Slovo Krista k sídelním mocnostem Zodiaku

Slyšte, vedoucí mocnosti Zodiaku, sídlící v souhvězdí Lva, Býka a Kozoroha:

Vesmírný život tvárněný vámi a ovlivňovaný vámi, bytostmi se stínem pádu, jímž vyvanula z vašeho já boží moudrost, láska a pravda, stal se hrozbou vesmíru, stal se nebezpečím slunečního kosmu, stal se mukou strašnou a již neunesitelnou pro andělstvo i lidstvo. Proto Kristus, který vstoupil do nejvyšší oběti Beránka a v ní trvá za celý vesmír i za vás, předkládá vám rozhodnutí závažná a neodvolatelná:

Od této hodiny ruší se vaše sídla i vedoucí postavení v nich v Zodiaku jako síly tvrdě průbojné, nepoddajné i dravé, uvádějící život do konfliktů a bytosti do zápasů na život a na smrt, do pudů a chování zvířat.

Ruší se všech dvanáct zodiakálních znamení jako symbolů a tajných kódů i značek činnosti silami zvířat i polozvířat, prastarých rytin magií i astrologií, složených ze sítí vlivů andělů padlých.

Ruší se zcela jejich tajné významy, neboť vesmírný život vyspěl, zmohutněl a pne se svými četnými větvemi do výše a Bůh Tvůrce jej vede k vývoji do ušlechtilosti bohočlověka a bohoanděla.

Nad Zodiakem nechť zazáří a do něj se protiskne znamení jediné, znamení nejvyšší - znamení Beránka, znamení spásy vesmírné.

Na místě trůnu Lva nechť je postaven trůn Beránka, v Němž není panování, v Němž je vesmírná láska.

(pasáže z textů: Božena Cibulková, velký Den vesmírný 9, 1981)

 

Transformace Zodiaku

 Božena Cibulková, která tento projev Krista k mocnostem Zodiaku přinesla, však hned po jeho přednesení sdělila informaci, že toto zrušení nebude zcela realizováno hned. Řekla, že je jí ukázáno, že se v plné šíři toto zrušení uskuteční později skrze jednoho z nás a že to bude v době, kdy již budeme pracovat vnitřní představou. Ve stejném okamžiku mi andělé v nitru sdělili, že mají na mysli mne. Bylo to pro mne těžko představitelné a vzpomněla jsem si na tuto situaci až na podzim 2009, kdy došlo ke třetímu zlomu:

Mocnosti Zodiaku, které byly zároveň správci planet, jenž sídlo Zodiaku vytvářely, se dobrovolně vzdaly svého mocenského postavení. Stejně tak učinili duchové, projevující se přímo skrze zodiakální znaky. Společně se Zemí vytvořili transformační unii vyššího aspektu planet Zodiaku. Byly zcela vymazány jejich znaky a takzvané domy Zodiaku byly prozářeny 12 světly serafínů a později dvanácti světly z dvanácti hvězd  - koruny Panny Marie, Božského principu ženy. Vznikl tak tzv. vyšší aspekt Zodiaku, skrze nějž začíná transformace lidských činností. To vše se odehrálo na základě dobrovolné iniciativy mocností Zodiaku.

Od onoho dne přestal Zodiak fungovat jako databanka pro duchovní lidi na vyšší úrovni, protože tito lidé mají především obětní karmu, která již končí a situace a děje, do kterých jsou tito lidé voláni nebo služebně vystaveni, nelze předem programovat.

V každém případě život člověka, i neduchovního, již není skrze Zodiak magicky ovládán, manipulován. Zodiak stále slouží jako informační databanka nutná pro správu a přesuny lidských životů, životy pozemských tvorů a přírody. Pro ty, kteří mají zájem znát svoji budoucnost skrze horoskopy, musím podotknout, že databáze Zodiaku vzhledem k probíhajícím změnám se mění, není pročištěná a že nastala doba, kdy si budoucnost můžeme sami měnit bez ohledu na karmu, protože je Den Milosti Boží. Člověk si může vybrat: nahlížet do databanky a žít jako úředník zaškrtávající údaje a kalkulující s údaji a nebo žít nádherný plodný, tvořivý, plnohodnotný život.  Jenom takový život je důstojný a právě tento život v důstojnosti je nám nabídnut.

21. 3. 2010 začal nový astrologický rok, ale již v návaznosti na událost, která se odehrála den předtím 20. 3. 2010, kdy Země byla „uchycena“ na vyšší dráhu a začala se po ní stáčet směrem vzhůru. Událostmi těchto dvou dnů nastala první skutečná etapa transformace, která v těchto dnech dále pokračuje.  Astrologický rok a všechny planety Slunečního Kosmu spějí do fáze přeskupování, kdy již začnou platit jiné zákony, nikoliv ty, které lze astrologicky vypočítat.

 

Nová jména zodiakálních planet a hvězd sluneční soustavy

Nové jméno, znamená novou charakteristiku a novou funkci.

 

Staré jméno

Nové jméno

 

Země 

Amezdas

Slunce

Renseo

Měsíc

Livea 

Merkur

Meranean

Venuše

Azdras

Mars

Marseos 

Jupiter

Juvelinus

Saturn

Armelius

Uran

Narnius

Neptun

Nemendrades

Pluto

Neranos

 

Do transformačního cyklu jsou také zařazeny:

 

Polárka

Darias

 

A déle vědecky neprokázané planety:

 

Lilit (Černá luna)

Anes

Nibiru

Nimiranos

Nemesis

(Nemesis  - tzv. Druhé Slunce – karmické slunce)

Afiopea

Kyzidos

(Kyzidos – planeta nacházející se v meziastrální sféře)

Santeas

 

Ludmila Kozáčková

 

© Ludmila Kozáčková, 2010-2020

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména