Image

 

 

Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

                   Transformace na tělo silové

 

Kristus vyhlásil transformaci prostřednictvím

Boženy Cibulkové jako aktuální program pro

lidstvo a Zemi již v roce 1974.

 

Jen On může vyhlašovat program transformace, protože On transformaci Země

a lidského těla umožnil svojí golgotskou obětí Lásky, kterou za lidstvo zaplatil Bohu výkupné,

aby ze svého nízkého stavu mohlo vystoupit.  Tím, že On první provedl transformaci

lidského těla v těle Ježíše Krista, a tím v budoucnosti umožnil aplikaci této transformace

na tělo člověka. S transformací těla člověka je spjata transformace Země a Slunečního kosmu,

následně pak transformace celého vesmíru.

Transformace pro člověka znamená ukončení reinkarnačního cyklu, který znamená

hrůzu ze smrti, utrpení smrti, těžké procesy zrození do těla a potom výstupů z těla,

a také neustálé loučení s blízkými -  rodiči, dětmi, partnery, přáteli.

 

 

Svojí obětní misí Kristus „vytvořil a nashromáždil nepředstavitelný poklad

hodnot sil, energií i mocí duchových.

Z nich některé, zvlášť sestavené k aplikaci na život lidský, vyjímá a dává je

již k plné dispozici pro nový systém člověka jako tělesné bytosti i jako vysoce

fundovaného ducha v duchovní vesmírné jsoucnosti. Jeho jméno je na věky

spjato s obnovou člověka jako ducha v Duchu Boha, i s jeho tělesnou nesmrtelností.“

 

 

 

Transformace je v podstatě přechod z těla látkového

na tělo silové.

Podle Kristem vyhlášeného transformačního programu v roce 1974 je nutno převést

tělo na vyšší strukturální systém, jímž se postupně, avšak rychle vyvine nový, lépe,

ba dokonale fundovaný tvar, schopný dlouhodobé stability bez rozkladu (umírání) částic,

z nichž je složen.“

 

Pro uskutečnění transformace „vstupuje do popředí nutnost pronikat tělo vyššími

životními látkami nadhmotného éterickosubstančního složení, jemnými duchovými energiemi

vzatými z andělských a pak i z vysokých sfér božských.“

 

Podmínkou převodu dosavadního starého systému

člověka na nový je jeho ušlechtilý vnitřní projev citu

a myšlení a tomu odpovídající vnější skutkový.

 

Starý systém člověka pochází z dávné minulosti -  na jeho tvorbě se po

vyhnání „Adama a Evy“ z ráje podílel duch pádu, takže na mnoha místech

se těla duchů negace s těly lidským navzájem dotýkají. Pouze ušlechtilého člověka

mohou andělé vyvést s těchto dávných pout, neboť platí logický zákon: negativní

k negativnímu, ušlechtilé k ušlechtilému.

Proto pro realizaci transformace lidského těla je nutná spolupráce člověka:

-  vnitřním  zušlechtěním a zušlechtěním svého vnějšího a celoživotního

skutkového projevu

- vědomé produchovnění těla, zejména oblasti genitálií neboť

Kristus vkládá přímé zásahy i do oblasti geneze a do oblasti sexuální

 

Proměna těla ze struktury látkové na strukturu silovou

„Tělo se stane subtilnější, pružnější a bez tvrdé kosterní konstrukce,

jíž bylo podepřeno pro labilitu své buněčné soustavy“.

 

„ Působením vyšších substancí, značně již produchovněných, majících v sobě kódy

dokonalého buněčného systému, začne se měnit soustava pevné kosterní konstrukce.

Spojením bílkovinné látky hmotných buněk s vyššími substancemi a jejich kódy vytvoří se

předpoklad pro transformační proces kostry.

 

Ta přejde nejdříve v silný koncentrátor substanční (látkový) a v dalším stadiu

transformace pak v ústřední silový proud, v jakýsi reaktor, do něhož se budou sbíhat a od

něho vycházet pohybové energie člověka.

 

Tím se tělesná sestava přesune ze systému biochemického (dosavadního) do systému

silového, jakým se vyznačují těla duchovních bytostí.

 

Přijetím silového systému ustane tělesné plození lidstva, jeho počet do té doby bude

stabilní a v jedné společné jsoucnosti bez přestupů z jednoho světa ve druhý, jak tomu

bylo doposud rozpadem (smrtí) těla, v němž se člověk nachází a v něm je činný.“

 

 

„Na konci  transformačního procesu bude tělo člověka proniknuto

zářením a podobno  třpytné hvězdě, vznese se do kosmického

prostoru.“

 

 

„ Složitý transformační proces z těla látkového v tělo silové promění takřka všechny

jeho hmotné částice. Malá část, která zůstane existenčně dál ve hmotné kategorii,

rozplyne se do kosmického prostoru a stane se součástí planet, které nadále zůstanou

rozptýlenými hmotnými životními středisky bytostí, které se náležitě a včas vnitřně

nevyvinuly v duchovní, tj. dokonalé v lásce, činnosti a charakteru.“

 

Transformace je nejdříve aplikována

na předem zvolených jednotlivcích

 

„Řád věcí žádá vědomou spolupráci andělskolidskou na těchto proměnách alespoň

v jejich počátcích, kdy je ideově a teoreticky programována, i v dalším stadiu, kdy se již na

jednotlivcích pro ono dění zvolených uskuteční, než přejde do obecného bytostného

lidského systému. Určitý stanovený jejich počet je již připraven, sestaven do společenství,

a to pro vzájemnou podporu v úkolu tak nesmírném a mimořádném, jakým je přesouvání

člověka od levice k pravici Boží s celým komplexem jeho věcí pozemských, kosmických i

univerzálních.“

 

KRISTUS není předstupeň nejvyššího stavu člověka,

ON JE NEJVYŠŠÍ

„Tím je vše vloženo do náležitých zákonných a řádových sestav. Všechny návazné

články jsou navázány, spojeny. Proto, lidstvo i andělstvo, pamatuj na den tohoto prohlášení,

že vše přípravné je hotovo.“

 

 

Je to příchod Krista, který je nejvyšší Tělo Boha a současně i Bohočlověka,

k tělu člověka nejen mysterijně v eucharistii, jak se posud u křesťanů dělo,

ale jako velkého, skutečného, reálného Organizátora jeho nového života v

novém systému symbiózy duše a těla.“

 

 

 

 

Kapitoly o transformaci těla (celá originální část tuto tématiku pokrývající, napsaná Boženou Cibulkovou,

Osobní duchovní disciplíny, 1974)

Božena Cibulková: Osobní duchovní disciplíny (celý originální spis), 1974

 

 

              Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

 

 

© Ludmila Kozáčková, 2010-2020

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména