Image

 

 

Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

               Transformace činností lidstva

 

 

Zahájení transformace činností

Dokument o zahájení a realizaci transformace činností lidstva ze dne 2. 10. 2010

- Pokyn aby byli černí mágové vyňati ze jména „člověk Země“

- Pokyn pro postup vůči lidským bytostem, které působí na vědomí lidí psychologickou sugescí

- Pokyn pro postup vůči lidským bytostem, které se spojují s astrálními bytostmi

- Pokyn pro ochranu lidstva před negativními virtuálními světy

- Pokyn pro urychlené odkrytí duchovních pravd

- Pokyn pro cesty budhismu a lámaismu

- Pokyn pro učitele nižších duchovních cest stojících na základech starých civilizací

- Pokyn pro nové duchovní cesty a techniky inspirované útočníky z kosmu

- Pokyn duchům v neviditelnu, kteří věští lidské osudy skrze lidské věštce

- Pokyn pro ochranu před nepravými sugestivními obrazy bílé magie

- Pokyn pro sestavení Andělské knihy lidských hodnot a dluhů

- Pokyn pro zhodnocení každé oblasti lidské činnosti a jednotlivců i skupin, které v těchto oblastech do dnešního dne působí

- Pokyn pro Univerzální den Andělů

- Pokyn pro Univerzální den vesmírných národů

 

 

Zahájení transformace lidských činností

Transformace činností souvisejí s transformací Zodiaku, která byla umožněna zahrnutím 12 znaků Zodiaku, 12 domů Zodiaku a 12 klasických planet Zodiaku do transformačního procesu Země skrze jejich vyšší aspekty.  Do tohoto transformačního procesu byly zahrnuty i jiné planety, které patří do tzv. Slunečního kosmu.

 

DOKUMENT O ZAHÁJENÍ A REALIZACI TRANSFORMACE ČINNOSTÍ LIDSTVA

Pokyny Krista vydané dne 2. 10. 2010

 

(Poznámka:  Moje tlumočení Dokumentu na těchto webových stránkách je zatím u některých bodů, zejména u „Pokynu zhodnocení každé oblasti lidské činnosti“ pouze v nárysech, některé body zde zatím nejsou tlumočeny. Informace o zveřejnění nových bodů či doplnění – rozvedení bodů již tlumočených budou vždy uvedeny na stránce Aktuálně.)

 

Dne 2. 10. 2010 Kristus vydává pokyn Trůnům, aby se postavili jako výkonné sloupy Boží Moci a Vůle na Zem do pozemské sféry Amezdas a přes ni do všech transformačních pater lidských činností a ve spolupráci s archandělem Michaelem zajistili výkon Kristových pokynů. V okamžiku kdy se Trůnové dne 2. 10. 2010 postavili na Zem, nastalo řádové propojení Země s Duchovním nebem, včetně sfér nejvyšších a andělé zahájili realizaci Kristových pokynů:

 

 

Pokyn, aby byli černí mágové vyňati ze jména člověk Země

Na pokyn Krista jsou bytosti působící v lidském těle jako černí mágové vyňaty z propojení s kolektivním vědomím lidstva, neboť do něho již tímto okamžikem vstupuje světlo nebes; černí mágové jsou vyňati zákrokem, jako když z organismu je vyjmut rakovinový nádor, aby organismus dál mohl žít a nezemřel.

Do posledního okamžiku Země Bůh bude otevřen modlitbám každého z nás za tyto bytosti. Pro průběh transformace však tento akt vyjmutí těchto bytostí ze jména člověk Země a tím z pole lidských činností Země, které již jsou určeny pro transformaci, je naprosto nezbytným. Černí mágové v lidském těle byli žilami draka v našem společném těle a vědomí. Lidstvo totiž existuje a funguje na dvou rovinách svojí hmotné existence: individuální i jako jedno tělo tvořené a propojené individuálními těly. Stejně tak zde na Zemi lidstvo existuje a funguje jako individuální vědomí každého já a také kolektivní vědomí lidstva.

Skrze propojenou strukturu jednoho hmotného těla a kolektivního vědomí mohly temné mocnosti do této chvíle na každého člověka skrze černé mágy skrytě útočit. Mohly útočit lehce i na ty, kteří se dnes nacházejí na nejvyšší duchovní úrovni. Tím mohly ovládat lidi, kteří rozhodovali v ekonomice i politice i na úrovních lidských pracovišť a rodin či jakýchkoliv mezilidských vztahů.

Jejich útok se však nesoustředil pouze na manipulaci a ovládání. „Duchové temna“ pomáhali černým mágům také skrze černou magii zabíjet, nebo alespoň způsobovat nemoci, neštěstí a konflikty. Na Zemi se dokonce již vytvořila kategorie černých mágů -  zabijáků, kteří na objednávku vykonávali vraždu, kterou žádný pozemský orgán nemohl prokázat.

 

Dalším strašlivým proviněním černých mágů je, že svým působením temnými silami vytvořily energetickou základnu pro útoky z kosmu, které v roce 2009 a v prvních pěti měsících roku 2010 vyvrcholily. Ti černí mágové, kteří dokonce vědomě s útočníky spolupracovali, budou v nejbližší době postaveni před Boží soud jako zrádci planety Země, stejně jako jejich neviditelní inspirátoři – duchové pádu, neboli duchové temna, kteří dosud sídlí na Zemi.

 

Vzhledem k tomu, že Kristus vyhlásil Den Milosti Boží až do posledního okamžiku trvání staré Země, nejsou černí mágové vyňati z posledního okamžiku Milosti Boží, bude-li za ně vznesen dostatek modliteb a slibů duchovní práce a činnosti, aby se jejich sídlem nestala sídla duchů pádu. Dnešním dnem jsou však tyto bytosti vyloučeny z energetické duchovní struktury Země a činnosti člověka Země jako její škůdci, přestože mezi námi budou dále žít.

Dostávají na čelo znamení „škůdce života“ a během zprůsvitňování hmoty jejich znamení začne být viditelné i lidem na Zemi, nikoliv pouze duchům v neviditelnu.

Dále jsou černí mágové odříznuti od životadárných sil proudících do Země od Krista.

To znamená, že k nim nebudou proudit síly pro zachování těla a zdraví.

Jsou také odříznuti od životadárných sil a energií přicházejících k Zemi od vyšších sfér planet Slunečního kosmu. Pro toto odříznutí se rozhodli správci vyšších sfér těchto planet sami spontánně a jejich rozhodnutí bylo stvrzeno úradkem Božím.

Tato opatření mohou černým mágům pomoci, aby si uvědomili svoji situaci a sami vyvinuli alespoň přání a touhu po vzestupu. Kdyby nedostali tuto možnost, jejich osud po uplynutí poslední sekundy staré Země by mohl být strašlivý a na velmi dlouho.

Vyjmutí „dračích žil“ z těla a vědomí lidstva umožní univerzální spolupráci lidstva s anděly a efektivnější pomoc andělů lidem při transformaci jejich vědomí a těla.

Usnadní andělům rovněž pomoc při transformaci Země.

Tato opatření jsou nutná, ale tak jako je Bůh Zákon je i Láska, která zachraňuje.

Jestli nebudeme tyto bytosti přes vše zlé, co činily, milovat a prosit za ně, prodloužíme těžké okamžiky života celého vesmíru.

 

 

Pokyn pro postup vůči lidským bytostem, které působí na vědomí lidí psychologickou sugescí 

Kristus dává pokyn andělům, aby vyjmuli z kolektivního vědomí lidstva lidské bytosti, které působí na vědomí lidí hypnózou nebo psychologickou sugescí a zařadili je do speciální transformační zóny. Toto vyjmutí má být ukončeno 21. 10. 2010. Kristus dává čas těmto bytostem do slunovratu 2010. Pokud neustanou v této škodící činnosti, budou den před zimním Slunovratem vyjmuty také z jemnohmotné transformační struktury lidstva a stihne je stejný osud jako černé mágy. Dostanou znamení „škůdce života“. Bůh bude naslouchat modlitbám a přímluvám za ně vzneseným až do posledního okamžiku staré Země.

 

 

Pokyn pro postup vůči lidským bytostem, které se spojují s astrálními bytostmi

 Kristus dává pokyn, aby lidské bytosti, které používají techniky spojování se s astrálními bytostmi, byť v dobrém úmyslu, byly částečně vyjmuty z jemnohmotné transformační struktury Země. Toto vyjmutí mají andělé dokončit do 21. 10. 2010.  Toto vyjmutí v jejich případě znamená, že jim zatím nebudou odepřeny základní vyšší energie nutné pro základní hmotnou existenci, ale nebude na nich aplikována transformace těla.

Tyto bytosti mají zatím být zařazeny do speciální transformační zóny a jejich mentální pole má být odděleno od mentálního pole lidstva speciální vibrační přepážkou. Nejsou vyjmuty z kolektivního vědomí lidstva. Andělé mají za úkol, podle pokynu Krista již tlumočeného, zprostředkovat těmto lidem co nejdříve poznání o škodlivosti a nebezpečnosti jejich počínání. Kristus zatím nerozhodl o dalším postupu vůči nim.  Očekává se, že mnoho jednotlivců po té, co dostanou možnost být poučeni, změní své počínání a nastoupí na vyšší duchovní cestu.      

Astrál je sféra, ze které do Země přicházejí útoky. Toto opatření je důležité a požadováno také Vyšší Galaktickou radou. Dne 2. 11. 2010 začíná Univerzální Den vesmírných vyšších národů – den spolupráce člověka – anděla a vyspělé vesmírné bytosti. Členové Rady Vyšší galaxie o tento jasný striktní postup vůči kontaktům s problematickým astrálem sami požádali. Tento postup je již nevyhnutelný z hlediska Krista a andělů.

 

 

Pokyn pro ochranu lidstva před negativními virtuálními světy

Kristus dává pokyn andělům, aby univerzální mentální pole lidstva ochránili speciální vibrační clonou před mentálním polem myšlení a působení těch lidských bytostí, které vytvářejí činnost přímo ze zdroje negativního myšlení nebo kteří přijímají inspiraci vyloženě nebo převážně od duchů negace, a tak rozkládají negativní myšlení a obrazy v lidském mentálním poli. Tato speciální vibrační clona bude lidstvo rovněž chránit před negativními virtuálními světy a životy, které tito tvůrci vytvořili.

Lidské bytosti, které tuto negativní tvůrčí činnost vykonávají, budou na pokyn Krista zařazeny o speciální „transformační zóny“ a odděleny speciální „vibrační clonou“ od univerzálního mentálního pole lidstva, aby svojí činností neohrožovaly průběh transformace. Jejich další zařazení nebo nezařazení do transformace bude záležet na tom, jestli a do jaké míry pochopí, že svojí činností vnášely a vnášejí do života zlo, a na tom jak budou ochotny pracovat na proměně těchto negativních virtuálních světů ve světy dobra.

Do této kategorie působí jakákoliv lidská činnost čerpající inspiraci výhradně ze světa zla: především tvůrci a interpreti (herci, režiséři) hororů, thrillerů, hudebních, výtvarných děl, agresivních her a jiných děl, která přinášejí tóny, tvary, myšlenky a vibrace rozbíjející jemné tvarové jsoucno.

Čím více postupuje proces transformace, lidé existenci těchto světů prožívají, tyto světy na ně působí a v určitém okamžiku má dojít k tomu, že tyto světy se potkají na křižovatce. Toto setkání, kdyby proběhlo bez Boží ochrany a oddělení virtuálního světa zla od světa lidských činností by bylo opět zdrojem zkázy. Myšlenka člověka totiž „žije“. Tímto setkáním dvou světů by mohla být ohrožena mládež v pubertě a lidé, kteří nemají vyhraněné etické hodnoty, a tím by bylo opět ohroženo celé lidstvo. Navíc, transformační proces by se nemohl uskutečnit.

Virtuální svět není jen imaginární svět her ale také svět divadelních, filmových a románových postav. Pokud jsou prezentovány v příběhu, který je postaven na linii odlišení dobra od zla a poučení z něho, patří do „virtuálního světa výukového“, který kladně a evolučně ovlivňuje národní kulturu a tím lidstvo v národě žijícím. Může být předmětem diskusí a nesouhlasu, ale vycházel- li  z tohoto dobrého úmyslu, je zařazen do tohoto výukového virtuálního světa, který se zcela nebo alespoň do určité míry těší ochraně andělů. Přišli jsme na Zemi žít, abychom se naučili rozeznávat dobré od zlého, umění tudíž nemohlo existenci zla a jeho projevy ignorovat. Naopak svojí speciální řečí mělo tomuto poznávání pomáhat.

Virtuální svět zla je tudíž svět agresivních her, hororů, thrillerů a dalších výše zmíněných děl. Tato díla a činnosti ochranu nemají a jejich autoři a protagonisté do nich po svém odchodu z těla odcházeli a stále ještě odcházejí. Vytvořili totiž tak silný svět umocněný energetickým a myšlenkovým prožitkem diváků a čtenářů, že jsou do něho vtaženi.

 

(Poznámka LK: Vzpomínám si, jak mi jednou Božena Cibulková řekla, že nemám představu, do jak hrozného „světa“ svých výtvorů odešla např. Agatha Christie.)

 

 

Pokyn pro urychlené odkrytí pravd

Kristus dává pokyn andělům, aby

- urychlili proces odkrývání pravdy o životě Ježíše, jeho matky Marie a jeho kruhu apoštolů, včetně Marie Magdaleny

- urychlili další objevy a situace, které přimějí církve a všechny duchovní cesty konfrontovat svoje poznání a interpretace.

 

 

Pokyn pro cesty buddhismu a lámaismu

Kristus dává pokyn andělům, aby přistoupili k lidským bytostem jdoucím cestou budhismu, lámaismu a jiných kvalitních „větví“ východních náboženství a otevřeli jim dveře ke křesťanství. Kristus těmto bytostem vydá své světlo a dá mimořádnou milost vylití osvícení pro pochopení křesťanství těm, kteří jdou poctivě a pracovitě na těchto cestách.

 

 

Pokyn pro učitele nižších duchovních cest stojících na základech starých civilizací

Kristus dává pokyn andělům, aby oznámili učitelům v neviditelnu, kteří do této doby vedli nižší duchovní cesty, jež se vytvořily na pozůstatcích starých civilizací, že pro jejich nedostatečné znalosti je z pozice duchovních učitelů na Zemi odvolává a zařazuje do řady studentů duchovního vyššího vědění, které jim zprostředkují pro tento účel vybraní andělé.

 

 

Pokyn pro duchovní cesty a techniky inspirované útočníky z kosmu a padlými anděly

Kristus vydává příkaz, aby každý člověk vystavený riziku přijetí technik těchto cest měl možnost setkat se s varováním a vysvětlením, proč jsou tyto techniky nebezpečné nejen pro něho osobně, ale pro celé lidstvo a Zemi.

 

 

Pokyn duchům v neviditelnu, kteří věští lidské osudy

(Na toto nebezpečí již upozorňovala Božena Cibulková.)

Člověk tak svým „spolehnutím se na „bytosti za kartami“ a jinými prostředky tzv. bílé magie vkládá svůj život na jinou dráhu než je cesta k Bohu, jeho milosti a možnosti měnit; může si tím ztížit přijetí pomoci od Boha a Božích andělů.

 

(Poznámka LK:  Kristus vydává příkazy duchům, problém však je, že mnoho nižších duchů na Zemi a v nižších sférách k ní přilehlých je stále v odporu vůči Kristu. Jestliže však Kristus již dává příkaz, pro tyto duchy to znamená sankce v budoucnosti, jestliže neuposlechnou.)

 

 

Pokyn pro ochranu před nepravými sugestivními obrazy bílé magie

Kristus dává pokyn andělům a archandělům, aby na základě jejich vlastního zhodnocení nebezpečnosti počínání jednotlivých tzv. bílých mágů, oddělili mentální a energetické pole těchto bytostí od mentálního a energetického pole lidstva. Nechť andělé uvědomí každou bytost tuto činnost provozující o nebezpečí jejich počínání v době vstupu do jemnohmotného jsoucna. Mentální a energetické pole bytostí, které škodí, nebo které převážně škodí, bude odděleno od mentálního a energetického pole lidstva vibrační energetickou clonou, aby do života lidí nebyly vnášeny nepravé sugestivní obrazy přítomnosti či budoucnosti, které tak v prostoru lidstva dostávají pečeť platnosti pro lidský osud.  Z tohoto důvodu, budou tyto bytosti částečně vyjmuty z kolektivního vědomí lidstva. Jestliže pochopí škodlivost této činnosti a budou chtít napravit, co způsobovaly, budou vráceny zpět.

Činnost bílé magie a postup strany Boží vůči jednotlivcům, může být skutečně veden jen na základě individuálních analýz, protože některé aktivity jsou vedeny ušlechtilým záměrem pomáhat, nikoliv pouze záměrem vydělávat peníze. Navíc, přes různé nové techniky tzv. bílé magie se projevují duchové s úmyslem pomoci i v oblasti zdraví a některé takové techniky do oblasti bílé magie vlastně nepatří. Základní posouzení a oddělení jednotlivců s nebezpečnou aktivitou tzv. bílé magie má být uskutečněno do 21. 10. 2010. Další fáze zhodnocení aktivit, včetně aktivit zaměřených na zdraví, a jejich případné vyloučení z mentálního a energetického pole lidstva bude zrealizována do 27. 10.2010. Bude již patřit do andělských akcí v rámci Dne andělů.

Kristus dává pokyn, aby andělé nejpozději do 27. 10. 2010 odstranili všechny nepravé obrazy o minulosti, přítomnosti i budoucnosti, které byly skrze bílou magii do životního prostoru člověka poslány.

 

 

Pokyn pro sestavení Andělské knihy lidských hodnot a dluhů

Kristus dává pokyn andělům, aby vytvořili knihu vydobytých duchovních hodnot a duchovních dluhů a porovnali ji s knihou hodnot a dluhů vedenou na straně lidské do dnešní doby, včetně dluhů vedených u finančních společností a také dluhy mezi skupinami, organizacemi i jednotlivými státy.

Tato Andělská kniha podá také hodnocení pracovních výkonů a typů zaměstnání, jak je vidí andělé podle jejich důležitosti a významu a toto hodnocení bude porovnáno s hodnocením strany lidské. V andělské knize budou do seznamu vytvořených hodnot započítány i stavy a utrpení vyplývající z chudoby, nezaměstnanosti, nemoci či jakékoliv tísně a utrpení či dokonce bezdomovectví u těch, kteří je prožili či ještě prožívají z oběti. Andělé porovnají také knihu života každého člověka -  jak žil život do dnešního dne a jestli splnil, co měl splnit do dnešního dne.

Tyto dvě otevřené knihy – stará kniha lidská a kniha andělská – budou otevřené vloženy do kolektivního vědomí lidstva, a tím bude umožněn začátek transformace činností na Zemi. Toto vložení dvou otevřených knih bude uskutečněno nejpozději do 21. 10. 2010.

Lidstvo bude mít přístup k porovnání pohledů a k pochopení hodnot. Na základě pochopení hodnot nezbytných a důležitých pro novou epochu lidstva začínající již dnes, bude lidstvo schopno přeorganizovat činnosti dle aktuální naléhavosti změn a do transformačních, a vůbec významných funkcí, bude schopno volit jedince, kteří jsou pro tyto úkoly disponováni. Skrze viditelnou probíhající proměnu hmoty lidé pochopí, že v zájmu celého lidstva a jeho záchrany je, aby byly pochopeny hodnoty správně a vybíráni správní lidé. V andělskolidské součinnosti bude tak zahájena transformace činností ještě za pobytu lidstva na Zemi.

 

 

Pokyn pro zhodnocení každé oblasti lidské činnosti a jednotlivců i skupin, které v těchto oblastech do dnešního dne působí

Kristus vydává pokyn, aby andělé zhodnotili všechny oblasti lidské činnosti a na základě aktuálních i budoucích potřeb pro realizaci transformace lidských činností vypracovali a zrealizovali strategii a průběh transformace lidských činností.

 

 

Pokyn pro Univerzální Den Andělů

Kristus dává pokyn andělům, aby vypracovali program vědomé andělskolidské spolupráce. Po odpojení sil temných mocností od kolektivního vědomí lidstva a společné světelné energetické struktury lidstva, bude toto kolektivní vědomí lidstva napojeno na andělské sféry a v rámci Dne Milosti Boží bude zahájen Den Andělů na Zemi – období intenzívní vědomé andělskolidské spolupráce v širším rozsahu 22. 10. 2010 až do posledního okamžiku Země.

 

 

Pokyn pro Univerzální den vesmírných národů

Kristus dává pokyn andělům a zástupcům vyšších vesmírných národů, aby společně vypracovali program spolupráce andělů a vesmírných národů se stranou lidskou, aby mohl být zahájen Univerzální Den vesmírných národů – období vědomé spolupráce člověka, anděla a vesmírné bytosti v širším rozsahu od okamžiku vyhlášení. Univerzální den vesmírných národu byl zahájen 2. 11. 2010.

 

V okamžiku kdy se Trůnové dne 2. 10. 2010 postavili na Zem, nastalo řádové propojení Země s Duchovním nebem, včetně sfér nejvyšších.

 

Ludmila Kozáčková

 

 

Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

 

 

 

 

 

© Ludmila Kozáčková, 2010-2020

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména