Image

 

 

Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

      Image

 

  

Seznam vin

podle zákonů Božích

 

 

 

 

 

Zákon Boží zakazuje a prohlašuje za velkou vinu, která nese trestné následky:

 

každý způsob popravy -

každá forma rasového útlaku a násilí -

vymýšlení zločinů -

úklady o život -

pokus o vraždu -

vražda -

projev perverze -

zmrzačení těla -

věznění v krutých podmínkách -

zbavení pohybu připoutáním k jednomu místu -

odpírání pokrmu a vody -

projev sadismu -

mučení tělesnou bolestí -

mučení psychické -

tělesné ublížení ženě -

bití rukou nebo předmětem -

týrání dětí tělesnými tresty -

odkládání dětí -

neřest alkoholismu -

neřest narkotik -

neřestná sexualita -

trýznění zvířat -

ušlapávání malých tvorů -

ničení květin -

uřezávání korun stromů -

znečišťování vod -

trávení vod -

násilné zásahy do kódů mikroorganismů -

zneužívání zákonů hmoty k ničivé akci -

přepadání chodců na cestách -

osobní skryté záškodnictví -

sestavování záškodnických skupin -

okrádání bezbranných a slabých -

falšování písma a podpisů -

falšování dlužních smluv -

degradace druhého z hněvu a pomsty -

uvalení soudního postihu pro věci majetkové, dědické -

tvrdé jednání se služebně podřízenými -

nemilosrdné vymáhání čehokoli -

plánovaný zákeřný útok -

ostré posuzování -

nelítostné odsudky -

každý způsob pomsty (ranou, slovem, osočením) -

každá nástraha osnovaná z pozadí -

vědomé klamání kohokoli, i protivníka -

násilné vynucení vzdání se přesile -

zrušení dvojiční vazby bezdůvodně -

zrušení dvojiční vazby z nízkých pohnutek -

rozkazy ke zlým činům -

vědomé lákání do nečestnosti -

vědomé urážky -

vědomé ponižování -

výsměch věcem vážným a důležitým -

pohrdání pro nedostatečnost -

pohrdání pro rozumovou či tělesnou vadu -

zrada vlasti za peníze -

násilné uzmutí cizího území -

zamoření jakéhokoli životního prostoru -

připravování války -

vypovězení války -

prodlužování války -

každá forma krvavého boje -

ničení hmotných hodnot jiného národa -

pustošení polí, obilí, úrody -

týrání zajatých -

vymáhání výpovědi trýzněním -

vyhnání slabých a neduživých do mrazu -

vypovězení z vlasti -

vypovězení do vyhnanství -

vypovězení z domova -

zabití neútočícího ve válce -

zabití bezbranného -

zabití poraněného -

zabití toho, kdo přichází vyjednávat -

zneuctění mrtvého těla -

potupení jména mrtvého poraženého -

pohřbení živého zasypáním nebo hozením do ohně -

odepření dosažitelného léku nemocnému -

kruté jednání s protivníkem -

založení požáru -

vyvolávání hrůzy a děsu -

vyvolávání pláče a zoufalství -

uzmutí těla rodičům -

trápení dětí před zraky rodičů -

týrání matky nebo otce před očima dětí -

neoblomnost k prosbám o úlevu trápeným -

odepření pomoci zraněnému, který o ni prosí -

souzení na základě stanného práva -

souzení válečnými soudy -

zavraždění rukojmích -

odmítnutí žádosti o smír -

svévolné panování nad poraženými -

rozdmychávání hněvů -

setrváváni v nenávisti i po smírčím jednání -

navádění ke zlé odplatě -

podezřívání -

vyvolávání nedůvěry -

odvracení druhých od dobrých úmyslů -

vytváření zábran k dobrému činu -

vědomé křivdy -

navozování nepřátelství -

vědomé stupňování jakýchkoli napětí -

vědomé vysílání negativní síly ke škodě druhých -

zneužívání hypnotické sugesce -

snižování cti kohokoli -

spílání nepřátelům -

násilné napadení zřejmých provinilců -

organizování úkladů -

dosahování úspěchu intrikou -

zneužívání tísně druhých pro vlastní zisk -

zrazení v nepřátelství -

zavázání se k nečestnosti pro hmotné výhody -

odmítnutí pomoci potřebné a možné -

vědomé rozkládání rodinné vztahové souhry -

zapuzení dětí -

opuštění dětí -

rušení spolupráce a jednoty kladného společenství -

vynucení si pozice, funkce a majetku zastrašením -

zavádění druhých od jednání lásky -

znemožňování druhým jednat s láskou -

odmítnutí lásky při řešení sporu -

odmítnutí odpuštění -

prodlužování nepřátelství -

špatné smýšlení o druhých -

žalování na druhé pro potrestání -

vyhledávání půtek a rozbrojů -

navozování škod druhých -

vědomé zlehčování věcí jiným posvátných a drahých -

neuctivé vyjadřování o kterékoli náboženské formě -

nepožádání za odpuštění při vědomém provinění -

opomíjení povinnosti služby trpícím a bloudícím -

nedodržení závazného, vědomě daného slibu bez omluvy -

neposkytnutí ochrany druhým -

nezájem o bytosti v rodové vazbě -

přehlížení z osobní pýchy nebo hněvu -

snižování méně světsky nebo duchovně vzdělaných -

zabraňování úspěchu druhým -

křivá svědectví -

křivá přísaha -

závist skrytá i projevená -

mravní úpadek -

výchova dětí k pomstychtivosti -

lhostejnost k rodinné nebo národní těžké situaci -

zanedbání povinnosti neustále vyhledávat dobro -

neprojevení lásky zřejmými skutky -

hněv na ty, kdo ublížili a křivdili -

přání zlého nepřátelům, utiskovatelům, škůdcům -

lhostejnost k problémům lidstva -

lhostejnost k vlastnímu duchovnímu stavu -

nečinění pokání za vědomou vinu -

nesnášenlivost -

ostrá napadení odlišných mínění -

nepřátelské řeči k těm, kdo nesouhlasí -

neobhájení nevinně napadeného -

lhostejnost a nevšímavost k bolestem druhých -

společné tajné úradky proti druhým -

nepodání návrhu smíru v konfliktní situaci -

nesnažení se o dokonalost -

nehledání poučení o duchovních skutečnostech -

prožívání života jako záležitosti hmotné bez Boha -

život jen pro sobecké cíle -

práce jen pro obohacení hmotné -

nevyvíjení vztahu k Bohu do nejvyšších možností -

nenabídnutí duchovní služby lidstvu -

nedodržení Božích řádů -

zanedbání duchovní práce pro vlast, mír národů -

spojování s duchy temnoty nedovoleným způsobem -

pronikání do tajemství věcí cestami černých andělů -

vzývání stvořených bytostí -

klanění se stvořeným bytostem -

učení o nezávislosti na Boží existenci -

popírání nejvyššího Synovství Krista -

popírání absolutní úlohy Krista vůči stvoření -

vyvyšování lidských či andělských jmen do kanonizování -

neboť jediný je svatý Bůh!

 

 

              Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

 

 

 

 

©  Mgr. Ludmila Kozáčková, 2010-2018

obrázek Kyss Frosken, Frida Hansen (z Wikimedia Commons)