Image

 

 

Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

               Lidstvo, příroda a tvorstvo Země

 

 Jejich vazby a transformace

 z textů Boženy Cibulkové

 © Božena Cibulková

 

 

 

Člověče Adame, ke mně se nemůžeš vrátit sám; vrátil bych tě od bran ráje a řekl:

Můj synu, celý svět Země je do tebe položen.

Jako ty spočíváš ve mně, tak v tobě je to, co žije, dýchá, hýbe se v živé přírodě, kterou svým vědomím vnímáš. Na Zemi budeš s prací hotov a službu dobře vykonáš, až celou živou Zemi se vším jejím tvorstvem, vodou, půdou, stromy a květinami, se semeny a zrny a pak i se všemi atomy, mi v lásce, s láskou a svým duchem znovu dáš do náruče. Já je rozestavím opět kolem tebe, avšak již v novém ráji života . . . –

(Božena Cibulková, z textu Pán mluví k Adamovi, Den s Pánem 3, 1975)

 

 

Cesta Pána k tvorstvu Země

 

Řekl Pán:

Je čas odhalit z tajemství života Země další cíp závoje, který jej halí tisíce let. Proto přibližte se ke mně a nahlédněte do něj, vy, kteří jste mi po boku ve zvláštní záchranné službě! Pojďte se mnou a doprovoďte mne na cestě k pozemskému tvorstvu, kterou jsem dosud míjel, neboť bylo nutno nejdříve promluvit a jednat s člověkem.

K tvorstvu Země je nutno jít společně - boholidsky i andělskolidsky, neboť jeho život je složitým rébusem, který rozřeší jen Ten, kdo byl jeho iniciátorem a tvůrcem.

Složité, nyní velmi neblahé pozemské situace žádají mou i naši společnou bezprostřední účast a přítomnost v kruhu problémů tvorstva a přírody, zvlášť velkou ochranu nejvyšší Moci a rychlé řešení otázek přestupu do vyšší řádové stupnice, umožňující silnější propojení s lidskou inteligencí, od níž převezme určité dispozice k vývinu vědomí a tím k probuzení základní, již vědomě řízené činnosti, jíž posud tvorstvo nebylo schopno.

Inteligence lidská, na níž tvorstvo Země má nyní navázat svou vyšší vývojovou vlnou a s člověkem se úžeji spojit, je však jednostranně vyvinuta, a proto nedokonalá. Jako taková je zcela nedostatečně disponována pro naléhavou službu, kterou má prokázat tvorstvu Země jako náhradu za tisícileté služby lidstvu. Nedokonalost lidské inteligence je v tom, že rozumové složky, jakožto principy vůle a neomezeného chtění, ovládly vědomí, překryly i velmi ztlumily jemné citové impulsy, znemožnily vývin intuice a vnitřních čidel, postřehujících duchovní činnost a její jemné, ale přísné zákonitosti.

Lidství, v němž převládá rozum a cit je vtlačen pod práh vědomí, je neschopno vytvořit model člověka, naplnit jeho poslání pro Zemi a její tvorstvo a pak celý vesmír. Rovněž tak je nemožné vydat z duše člověka duchovní světlo, z něhož vychází životodárnost pro celý bytostný a tvarový svět.

Tvorstvo Země je s člověkem spjato jako větve stromu s kořeny. Bylo a je mu silovou a tvarovou základnou a on je jeho vysokou životní korunou. Pijí stejnou životní sílu, sytí se z jednoho krajíce životní energie. Jejich postavení a životní funkce jsou však rozdílné. Člověk je postaven na Zemi do popředí a do středu věcí jako herec s hlavním textem velké role - tvorstvo jako tiší statisté, ale doplňující, zvýrazňující i podtrhující myšlenky a děje, jež se rozvíjejí v prostoru Země.

Tento prostor však nebude mít stále stejnou podobu. Změní se. Přijme vyšší řádovost a jí přeskupí postavení člověka a tvorstva Země vůči sobě i k věcem, v jejichž rámci se vyvíjí život a svět. Látky, energie i jiný životní potenciál skrytý v tvorstvu Země se uvolní ze svých uměle mu daných pout, vyspělé tvorstvo vyjde z úlohy němé tváře a projeví své dispozice v různé, lidstvo udivující formě. Začne vytvářet své jednoduché civilizace na základnách toho stupně vědomí a rozumové dispozice, jakou měl člověk doby kamenné, ale v rozdílných okolnostech, ve zvládnuté a podmaněné hmotě, částečně již produchovnělé životem člověka v ní.

Všeho, co člověk po sobě zanechá jako stopy růstu své inteligence, se tvorstvo chopí, napodobí odložené lidské životní formy, ale dá do nich své vlastní přínosy. Jako hmotný život Země v počátcích konsolidace byl ve znamení života tvorstva bez lidské přítomnosti, tak jeho ukončení bude v podobném rámci, i když za jiné jevové situace.

Lidstvo duchovně nevyvinuté bude přesunuto do světelné oblasti jupiterské, z níž se stane nové bytostné vesmírné středisko, jakým byla a posud je Země. V nové životní oblasti se odehrají poslední fáze života lidstva ve hmotě a v jejích zákonech, i když budou o stupeň dokonalejší než měla Země. Do ní postupně přestoupí i nejvyspělejší tvorstvo a dál bude spolužít s lidstvem v jeho nové oblasti. Bude mu však zjevem i projevem více podobné než tomu bylo v jeho pozemském vývoji.

S tvorstvem Země je spjat živý přírodní svět. Všechny jeho nejlepší kvality jsou vloženy do člověka. V něm a jím jsou účelově činny. On je svým vývojem vyvíjí, rozšiřuje jejich uplatnění sebou úměrně svému životnímu stupni, na který se dokázal vysunout. Vnější stránkou zdá se být přírodní svět na lidech nezávislý. Jeho skryté silové sestavy jsou však silně vázány a zcela odkázány na vnitřní stav člověka - lidstva.

Člověk s živým citem a duchovním vědomím přírodní svět mateřsky i otcovsky chrání, harmonizuje a oživuje, rozvíjí jeho krásno i dispozice pro všestranné služby lidstvu i tvorstvu. Člověk bez vztahu k Bohu, od Něho vnitřně oddálený, odvrácený nebo mravně narušený či plný zla, tuto působnost na přírodní svět zcela ztratí. Může se stát i jeho škůdcem a ničitelem. Blahodárná působnost člověka na tvorstvo a přírodu jde duchovními cestami. Jsou-li v duši uzavřeny, je zastaven i zušlechťující a posvěcující vliv na Zemi.

Šířící se vnitřní úpadek lidstva a hroucení jeho duchovní stavby nese celému tvorstvu Země i přírodě smrtelný dech. Současný stav lidstva je nebezpečím Zemi největším - je pro zahynutí všech. Protože všechny stanovené posuny na vývojových drahách, všechny přípravy pro přesuny lidstva do jiných oblastí a pro aplikaci nových řádů života, jež pozemské tvorstvo vkládají do vývinu vědomí a inteligence, jsou Božím programem vkládaným do Země, kde byl postaven kříž Krista - nelze ponechat kritickou situaci tvorstva a přírody na pospas dalším rozkladným a smrtonosným procesům, které navozuje člověk.

Se záchranou lidstva musí jít souběžně i záchrana tvorstva Země a celé živé přírody, uchování jejího obrazu krásy a účelnosti i Stvořitelem stanovené služby lidstvu až po onu hodinu, kdy nastanou mocí Boží vyvolané změny v soustavě pozemské hmoty.

Jako jsme začali konat úkony a zvláštní služby pro situace lidské a vkládat do nich zásahy Krista - tak stejně intenzivně začneme pracovat pro tvorstvo Země a přírodní svět. Nadešel k tomu stanovený čas a uzrání situací pod přílivem velké výlučné milosti Spasitele, pod Sluncem lásky Boha, jež vstupuje nad vesmírné obzory k probuzení nového života ve stvoření.

 

Pohled do tajemství tvorstva

 

Tvorstvo Země je rozděleno do čtyř životních vazeb:

1. Na bytosti andělské.

2. Na člověka.

3. Na duchy strany temnoty.

4. Na duchy neutrální (nevyhraněné).

 

Jen v náčrtu lze jmenovat jednotlivé druhy tvorstva podle jejich zařazení do vazby.

 

Ad 1. Na bytosti andělské jsou vázány:

všechny druhy ptáků vyjma dravce -

tichá zvěř lesní a z vyšších horských samot -

zvířata vydávaná v dávných i nedávných náboženských kultech k rituálním  obětem.

 

Ad 2. Na člověka jsou vázána:

zvířata tažná -

nosiči břemen -

zvířata sloužící celým tělem -

zvířata tzv. domácí -

všechny druhy primátů -

užitkové ryby.

 

Ad 3. Na duchy temnoty:

stepní zvířata -

všechny druhy dravců -

všichni jedovatí -

všichni plazící se -

úporný a škodlivý hmyz -

tvorstvo hlubin moří.

 

Ad 4. Na duchy neutrální:

včelstvo -

motýli -

neškodní mravenci -

částečně užitečný hmyz lesní a polní -

delfíni -

velryby -

želvy -

některé druhy tvorstva severských plání.

 

Do těchto vazeb bylo vloženo tvorstvo po pádu člověka, jímž se on stal neschopným řídit samostatně rozsáhlou říši tvorstva. Vazebně mu byly ponechány jen ty druhy tvorstva, které jsou schopny služby. K těm má povinnost ochrany a péče. Pokud se sám nenaučil sloužit, bezmezně mu sloužila zvířata. Pokud se neuměl sám obětovat, obětoval zvíře.

Tak vznikl jeho velký dluh tvorstvu. Využíval jeho služeb, sytil se z jeho těl, aniž dal za to náhrady ze sebe vyzářeným duchovním světlem a vědomými úkony lásky, které tvorstvo a celou přírodu posvěcují a tak ji navracejí do původního obrazu ráje.

Tento dluh staletími vzrůstal a dnes je horou nebetyčnou, a tu nelze zvyšovat. Nadešel čas, kdy i tvorstvo pro neschopnost člověka vazebně přesunuté do jiných stran bytostí, se má vracet do jeho ochrany a péče. Stávající stav je řešením nouzovým, které přineslo do života řadu komplikací, jakými je mimo jiné narůstající a hrozivá převaha vlády temných duchů, kterou navodila nejen lidská slabost a hříšnost, ale také skutečnost, že ji posiluje, zvedá a šíří rozsáhlý počet tvorstva Země na tyto duchy vázaného, a proto s nimi spojeného a takto upevňujícího jejich nepravé království na Zemi i v kosmu.

K překonání těchto kritických situací vycházím ze své, dosud skryté, a proto lidem a tvorstvu neznámé činnosti. Upozorňuji na problémy, na složitost života Země, na věci, o něž se posud v ní nikdo vážně nezajímal, o nich ani nepřemýšlel. Vydávám poučení, jaké nebylo dáno pozemskému člověku, přímo ze zdrojů Boží moudrosti a pravdy, k nimž má přístup a je v sobě nosí jen nejvyšší Syn Boží - Kristus.

Tím také uzavírám dosavadní prameny polopravdivého poučování, jdoucího přes stará neúplná vědění, zapsaná i do uctívaných knih. Také výklady nepravých gnostiků a mystiků, zbavuji oprávnění vyučovat o životní složitosti a jejím tajemství. Vnesly mnoho zmatků, nejasností i nepravdy do duchovní vědy. Tím ji velmi snížily, protože nemohly, neuměly ani nesměly bez výlučného zmocnění odhalit tajemství životních vazeb, ani skrytých příčin věcí a dění.

Tento Den Boží činím památným, neboť je mým prvním plně pracovním krokem k tvorstvu Země a do její živé přírody. Jím začíná proměna vnitřní skryté vazbové struktury tvorstva, založené na pádu člověka a z toho vzniklé neschopnosti řídit moudře a zákonitě věci své i jemu svěřeného tvorstva. Přeřazení tvorstva do jiné vazbové struktury, a tím do nového řádu, začne od mikroorganismu jako základní formy života tvorstva. Od ní hned na počátku se pozemské životní vztahové vazby tvorstva rozdělily a přenesly se na čtyři druhy bytostí v jsoucnu, jejichž existence byla již dávno pevná a řádově utvárněna.

Proto mi položte do rukou hlínu Země! Do ní byl vložen první kořínek tvorstva pro její pozemskou existenci ve hmotném tvaru. Z něho postupně vypučely první květy jako nejmenší organismy, tajemně zakódované základny stavby těl, do nichž postupně vstupovaly a se zavíjely originální duchovní životní principy, jimiž a v nichž byl vsazen do Země mohutně rozvětvený strom života tvorstva.

Podejte mi do rukou vodu! Je pradávnou chůvou života tvorstva vkládající mu do úst tajemnou životní látku pro růst jeho složitých těl a jeho mutační procesy i trvání v druhu, formě, funkci a tvaru.

Podejte mi do rukou kámen! V něm je zvlášť složitě sestavený kód životní existence v pevné, dlouhodobé struktuře.

Položte přede mne trávu i květinu, rostlinu i bylinu, list stromu, stvol obilí i jeho zrno a větévku z keřů! To jsou životy obdivuhodně sestavené, velmi citlivé a s jiskrami inteligence ve svém instinktu.

Rozložte mi před oči obraz tiché, živé přírody v jejím celém pozemském rámu!

Dotknu se všeho v něm tvůrčí mocí Božského Loga a ta pohne vývojem tvorstva a živé přírody.

Dýchnu na něj novým Stvořitelským dechem, který jeho duchovní podstaty vyzvedne a oživí, uschopní k silnější činnosti a pro kladné služby.

Vyleji na něj Světlo všech životů - Boží lásku, která posvětí i každý písek na mořském dnu.

Vydám pro něj nové životní řády a zákony, dokonaleji sestavené pro účely, velké krásno a přesné vývojové programy.

Sáhnu hluboce do jednoduché i složité stavby těl tvorstva, neboť již nevyhovuje nové vlně vývojů.

Přebuduji jejich kódovou sestavu, aby dokonaleji sloužila nejen Zemi, ale i vesmíru.

Zruším vazby tvorstva Země s duchy sídlícími v temnotě, a to u řady tvorů, kteří jsou s nimi dlouhý věk spojeni, slouží jim a takto posilují jejich vládu v zemském i kosmickém prostoru. Takto z neznámé a nečekané životní strany utnu kořeny pozemskému i vesmírnému zlu.

Přes člověka mnou vedeného, který je mým spolupracovníkem a druhem v oběti za život příštích věků, dám tvorstvu Země obnovenou péči. Jí vyroste a vyvine se do silné životní větve a ovoce na ní bude dobré pro všechny a také já sám je budu jíst . . .

 

Povolání ke službám přírodě a tvorstvu na Zemi

 

Pro služby tvorstvu Země povolávám z řad odedávna Zemi pomocných andělů především ty, jimž jsem určil novou speciální funkci ochránců, střežitelů a správců pozemské přírody. Ku pomoci jim nyní posílám velký počet velmi schopných pomocníků, a to ze sfér blízkých Zemi i těsně s ní hraničících.

Nechť již v tomto dni sestoupí a rozloží svou práci do míst, kde hrozí nebo již nastala zkáza čistých přírodních sil.

Nechť jdou i ke zvířatům a ptactvu i k rybám v mořích, k tvorům maličkým, vyvinutým i teprve v embryonálním stavu; také k říším rostlinným a nerostným i k polím energií.

Nechť ochranná a záchranná služba, kterou jim ustanovuji a tímto zahajuji, vstoupí mým Slovem do přímých akcí, a to pro celou přírodu a živé tvorstvo na celé Zemi.

Nechť je silným počátkem velkého procesu obnovy všeho stvoření.

Nechť jsou v něj vloženy nedotknutelné hodnoty, plynoucí z obětí těch, kdo byli obětováni jako obětní zvířata na oltářích staré doby i pro pokrmy lidem v průběhu života na Zemi.

Tyto hodnoty nyní vyzvedám, sčítám a shromažďuji; nazývám je výkupným, které, připojeno mnou k výkupnému, jež Kristus vydobyl na Kříži, je klíčem k otevření ráje, z něhož byl člověk a tvorstvo s ním spolužijící vypovězeni.

Aby byl nejen otevřen, ale také vstup do něj volný a nové přebývání v něm skutečností - o to se starejme, pro to pracujme, tomu služme všichni - všichni na nebi i na Zemi; také již i tam, kde dosud byl tvrdý odpor k práci pro blaho univerzální, tj. v říších duchů temnoty. I jich se týká dílo obnovy velkého, všemu stvoření společného Božího království.

(Božena Cibulková, z textu Den s Pánem 5, 1977)

 

 

              Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

 

 

©  Ludmila Kozáčková, 2010-2020

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména