hlavní stránka

 

Příkazy obyvatelstvu Ameriky a Austrálie.

 

Lidská společenství kontinentů Austrálie a Ameriky, vás nenazývám národy v klasickém pojmu rozdílného označení lidí. Nejste jimi až na malé pozůstalé skupiny národností, které již dožily své pozemské kultury i jiná pokání a byly převedeny v jiné kosmické světy.

 Vaším původním postavením je příslušnost k národům novějším, jak se vytvořily a seskupily po pádu velkých říší Egypta a Babylonu a ustálila se jejich jména.

 Území, která obýváte, je trestná oblast Země, vyhrazená pro bytosti, které se v průběhu národních vývojů těžce na některém z nich provinily, a podle trestných zákonů vložených do těchto věcí jsou od něho na kratší, či delší dobu odloučeny, nebo i zcela vyloučeny. Proto si musí svou existenci i činnost hledat, vydobývat a uplatnit mimo jeho uznávanou hranici.

 Tímto mezinárodním trestným prostorem jsou oba světové kontinenty a všechny s nimi související ostrovy. Jejich obyvatelstvo jsou bytosti s těžkými a nejistými osudy, které jako následek velkých provinění je dostihnou na každém místě, ať se snaží před nimi se skrýt kdekoli v tichých ostrůvcích, nebo v největším hluku kontinentálních metropolí.

 Pro tyto dlouhý čas neměnitelné osudové situace vyvstaly a stále ještě se rodí na těchto místech a v jejich soužití nejsložitější problémy Země, největší zmatky a největší nebezpečí katastrof, sopečných pohrom a pohlcení půd oceány . . .

 Lidská společenství vyhnanstvím postižených bytostí, nemohl jsem posud vlivněji zasáhnout milostí a odstranit ona temná znamení, pod nimiž je vaše životní cesta a která vyvolávají ony extremity negací projevené zločinností, různými formami mravního úpadku a drogových delirií.

 Jen tím vám bylo pomáháno, že do vašich řad vstoupilo mnoho obětníků. Zrodili se mezi vámi, aby vám svou kvalitou i ušlechtilou rozumovou vyspělostí i náboženskou horlivostí pomohli zvednout se z bahnitých půd hříšností a jejich následků, vlekoucích se tisíciletím a staletími jako břemeny přetížená pouštní karavana. Neubývalo, ale přibývalo na jejich tíži, neboť provinění se zvedá do vysoké hory.

Stojím před ní a se mnou moje moudré a obětavé archandělstvo, které sestupuje k národům Země je zachránit ve jménu Spasitele vesmíru. Jejich oči se ke mně obracejí s němou otázkou: Co učiníš? Pane, abychom mohli rozložit tuto horu až k hranicím zlem zajatého a ohroženého kontinentu? -

 Odpovídám jim:

 Jděte a spočítejte oběti malé, které za toto hříšné lidstvo daly bytosti lidské mezi nimi žijící a s ním sdílející trestné osudy, ač sami jsou bez viny.

 Změřte a zvažte oběť velkou, kterou společně přispěli k výkupnému světci křesťanští i světci asijských náboženství.

 Spojte tyto oběti, vlejte do jedné nádoby a podejte ji v mé ruce.

 Přileji do nich z obětí Beránka nejvyššího.

 Zbarvím je Jeho svatou Krví.

 Takto posvěcené vrátím do vašich rukou s pokynem, kdy a kolik máte vylít takto vydobyté, vyobětované milosti na hlavy a tím na životy velkých hříšníků, obyvatel trestného pozemského území.

 Teprve pak k nim promluví Slovo Kristovo, udělující milost přímou, mírnící soudy a vytyčující vyšší a již bezhříšné cesty budoucnosti, pokojný a dobrý vývoj . . .

 

 Obyvatelé Austrálie a Ameriky, dříve než se uskuteční děje vedoucí k aktu milosti, přijměte do svého vnitřního vědomí tyto příkazy:

 1. Vydejte přísné trestní zákoníky na rušitele základního lidského spolužití,  které postihnou viníky a uloží trest ještě na Zemi. Nelze již přenášet  žádné vysoké tresty přes posmrtné prahy. Co nebude alespoň v základu vyrovnáno na Zemi a v tělesné hmotné existenci, zůstane dluhem, který však  již nové tisíciletí nepřijme do své cesty. Má již jiné programy. Ti, co  aspoň zčásti neodčiní své viny na Zemi, nevstoupí do nového věku, ale vrátí se zpátky nejméně o tisíciletí. V důsledku toho budou žít mezi zvířaty,  jimž bude Země dána celá za místo jejich vyspívání a vytváření jim úměrné  specifické civilizační formy.

 2. Upravte rasové vztahy do snášenlivosti a klidu během dvou - tří let!

 3. Sociální otázku vyřešte úměrně podmínkám soužití v různorodosti obyvatel,  avšak nekompromisně, rychle a v odmítnutí hlasů hájících staré formy nadvlády zlata a mamonů. Prodlévání v tomto neodpustitelném hříchu zastaví  každou cestu mou i archandělů vám ku pomoci; poklesnou a stěží se zvednou  ruce k vylití milosti na vaši hlavu.

 4. Uvolněte pouta, jimiž svazujete se sebou národy Země k poddanosti a využití jejich území, přírodních sil i rozumových dispozic.

 5. Vykupujte se konáním pomocných akcí pro národy chudé a hladovějící.

 6. Vychovávejte se samy a dobrovolně k čestnému jednání, k charakteru vyššího  stupně lidství, abyste se již nemuseli zrozovat do území trestných, ale do  vlastí andělských.

 7. Metlou i ostře šlehající vyčistěte svá města od mravní i skutkové hanby  lidstva, která se v nich usídlila a chrlí své jedy na celý lidský svět.

 8. Svou do kosmu se rozpínající činnost podložte ušlechtilou myšlenkou služby  všem planetám a všemu lidstvu, nikoli pro ovládnutí a staré formy válečných účtů a jejich záškodnictví. Nedbání tohoto příkazu uvaluje na prostor  nebezpečí katastrofy Země a jí blízkého kosmu.

 Všechny příkazy jsou neodvolatelné. Jejich naplnění je stanoveným programem. Jako takové nechť je strategií archandělů, službou pomocných andělů i zápasem lidským o lidstvo.

 Tak praví Bůh!

(Božena Cibulková,  Příkazy obyvatelstvu Ameriky a Austrálie, Den národů 4, 1976)