hlavní stránka

 

Příkazy národům evropským

 

 Evropské národy - Bohem určený předvoji míru Země i vesmíru - kdo odňal z vašeho vědomí do něj vtisknutou myšlenku, že máte dobrem a kulturou ušlechtilou předstihovat všechna sídla lidstva, každý vývojový krok i skok, který nese vesmíru harmonický život?

 Jako hrubý výsměch, jako pohrdání vším, co ustanovil Kristus pro soužití lidu, je ono nevýslovné ukrutenství, jež od vás vyšlo od času, kdy mnou vyslané apoštolství nesoucí jméno Kristus vstoupilo na vaši půdu vytýčit vám ideály, dát program vašemu životu.

 Století toto, do něhož jsem přišel dát milost i uvést do akce Boží soud, navršilo všechny míry zla, které ještě mohl vydat i snést váš život bez rozpadu svých všech struktur až do základu. Oči mé i pohledy vesmírných duchů, kteří si uchovali vyšší moudrost a smysl pro Boží řád, vidí jasně, že současné krajně naostřené, zlem proniknuté situace, jimž jste dali narůst do nesnesitelnosti, která se již dotýká a rozbolívá každé duchovní srdce, nalévá poslední možnou černou kapku do nádoby zla.

 Nashromáždíte-li mezi sebou a v sobě ještě další jeho smrtonosnou krůpěj - pak vám třikrát běda! Upadnete jedním netušeným okamžikem a naráz do chapadel zlomocnosti, která předejde mé soudy a znemožní milost. Vykoná na vás odplaty: vyleje onu vámi nashromážděnou nádobu zla na vaši půdu, a to i tu, která dosud byla v přízni a zvláštní ochraně andělů, a proto ušetřena velkých pohrom.

 Půdy zalité zlosilami nevydají životodárnost danou vodám a prvkům zeminy. Budou jako popel bez jisker životních ohňů, z nichž vzalo svůj tvar, formovou existenci drobné půdní tvorstvo i samo lidské tělo. Rozklad půd a vodstva přenese se na věci v prostoru a z nich pak zachvátí ovzduší, bez něhož nemoci jsou neléčitelné a každý dech nese tělu smrtonosný jed . . .

 Evropské národy, tvůrčíma rukama jsem dlouho hnětl vaše čelo, aby bylo modelem myslitele, který je schopen vydat Zemi myšlenky tvárnící lidské společenství do bratrského spolužití, a proto bez válek a sociální křivdy. Sterými cestami a vám nepředstavitelnými prostředky jsem čelil krajním nebezpečím, které vás ohrožovaly, neboť vám nepřátelská mocnost kazila mé dílo, strhávala vás jako silnou hvězdu z nebe vesmírný vír, aby se vaše poslání nenaplnilo.

 I tento čas vás i mne staví tváří v tvář vyhrocenému nepřátelství. Opakuje se a intenzivně obnovuje dávný i neustálý zápas o vás. Je vyhlášen boj mým koncepcím, které vás vyzdvihují a staví tak, aby vámi byl uskutečněn velký ideál být ve všem ušlechtilém vzorem, vést vývoj lidstva k vysokým metám.

 Nelze mi proto stát jako dosud v mlčenlivém a skrytém pozadí a jako váš největší přítel i ochránce být vám neznám. Nemohu mlčet k situacím, které vás obklopily ze všech stran jako skrytá ruka uchvatitele, umrtvující pomalu, ale jistými tahy duchovní hodnotu člověka.

 Proto se touto chvílí vztyčuji nad vašimi hlavami, nad vašimi městy, nad každou pídí vaší půdy. Zřetelně tak dávám najevo svou záštitu nad vámi i ochranu mocnýma rukama archandělů Michaelových; zároveň i zvláštní výrazná znamení, jimž porozumí ti, kdo usilují vytrhnout zaseté símě míru mezi vámi, které velmi pomalu - neboť má půdu ještě krajně nepříznivou - avšak přece slabounce již klíčí.

 Tato znamení nesou ultimáta přísná a nekompromisní, žádající na obou stranách boje o vaše poslání a jejich realizaci, tj. na straně odpůrčí i na vás, vytvoření prostorového zklidnění na celém evropském území, a to v rovinách myšlení i ve věcech a jednáních vnějších . . .

 

 Evropské národy, všechny vás bez rozdílu připravuji a disponuji na vyslance míru a sociální spravedlnosti pro další dobu světového dění, a zvláště pro vesmírné programy soužití a činnosti. Proto na vás žádám uspořádání věcí a problémů státních, národnostních, sociálních, mravních, náboženského charakteru do řádovosti, kterou postupně od vás převezmou jak národy jiných pozemských kontinentů, tak i bytostné skupiny z vesmírných sídlišť, které v některých oblastech lidstvo převyšují, v jiných jsou ještě značně hluboko pod jeho myslitelskou úrovní.

 Jen pro vaše dobro, jen pro urychlení vaší cesty do Božího království, jen pro to, aby vývoj národů na vašem postupu závislých nebyl zadržován, nebo dokonce zastaven vaším setrváním na nízkých i velmi špatných cestách, ukládám vám nesnadné, ve vašich podmínkách nesnadné vykonání prvních základních úkolů, bez nichž nelze mluvit, tím méně jednat o vaší blízké i vzdálenější budoucnosti v rámcích vesmírné činnosti bez katastrof a ztráty důstojenství jména člověk:

 1. Zrušte úzké svazky, které vás rozdělily a vytvořily rozdíly uměle živené,  neustále vyhrocované na ostře a nepřátelsky protichůdné směry v pojetí  lidské obecné pospolitosti, činnosti a řádovosti.

 2. Vzdejte se všech zjevných i tajných úsilí o vládě jedněch nad druhými.

 3. Odložte navždy a v nekompromisním rozhodnutí každou postranně i přímo  jdoucí myšlenku o jakékoli formě boje vražednými zbraněmi.

 4. Odmítněte účast na jakékoli revoluční bouři a na kterémkoli místě Evropy i všude jinde. Každé nové uspořádání věcí dobyté násilím a krví okamžitě  je sesouvá do vlivů démonů a pod jejich vládu, a mé ruce se jich nedotknou, aby zachraňovaly a navracely věci do řádů, které netísní.

 5. Nebojte se o svá území - o ty se již nepovedou války; dnes chce váš nepřítel něco jiného, smrtelně vážného a pro něj cenného: upsání duší na nové  tisíciletí.

 6. Nedejte se vyprovokovat k náboženským bojům v obavách, že víra bude lidu  vzata, přehlušena nebo zneuctěna; osobně jsem se začal starat a pečovat  o to, aby jinými cestami a novými formami stala se důstojnější, znovu touženou a nejvyšší myšlenkou člověka.

 7. Odvolejte tresty za politické přestupky, neboť na těch stranách se rozdmychávají i nově zapalují ohně nenávistí a pomsty a ty žhnou a pálí nejvíce, vzlétne-li jiskra z nich dál.

 8. Sociální vyrovnanost je otevřením první brány do Božího království, z ní  já beru klíč pro otevření bran výše postavených, které vedou do krás  a harmonií duchovních říší; pokud je však první brána uzavřena, žádné lidmi přeplněné katedrály Země nevydobudou zpět ráj pro člověka. Proto naléhavě, přísně a pod předpověděním velkého trestu za neuposlechnutí přikazuji: sociální vyrovnanost, spravedlnost, pomoc a úlevu, usnadnění práce  a uvolnění času pro oddech a vzdělání všech dělníků v továrnách, na polích, v činnosti technické, vědecké, správní a zdravotní i v každém jiném  oboru, kde člověk slouží člověku, přehodnocení pracovních odměn, neboť  všechny práce lidské jsou Božím řádem stejně ceněny a nepostradatelné;  v mých očích má zametač ulic a poslední uklízečka konající čestně své  služby stejný význam, jaký má nejvýš postavený diplomat nebo světem ctěný  vědec.

 9. Vydávejte jen čestně a upřímně míněné, splnitelné úmluvy mezi sebou  i s jinými národy Země, a pak je mějte za výsostnou povinnost. Z moudře  sestavených úmluv si berou vzor i národy jiných vesmírných sídlišť a aplikují je na poměry své.

10. Ukončete všechny spory i za cenu velkých ústupků a uskrovnění se.

11. Smiřte se se všemi odpůrci i zjevnými nepřáteli a nepodceňujte nová neporozumění přílišnými požadavky, neústupností a silnými diferencemi názorů  na řešení problémů v soužití národů Země.

12. Zanechte spílání, osočování a postranních intrik proti těm, kdo nesdílí  vaše požadavky, způsoby a ustálené tradice.

13. Nevysílejte pracovníky k činnosti zrádců a škůdců kterékoli vlasti a proti  jakémukoli zřízení, neboť vůči těmto jsou Boží soudy nemilosrdné, bez milosti trestají konatele i inspirátory.

14. Zvedejte úroveň mravnosti, čestnosti a odpovědnosti svého lidu cestou  moudrých zákonů občanských i ušlechtilými kulturními prostředky.

 K naplnění těchto příkazů přispěji pomocí svou i rozšířením sboru vašich národních duchovních strážců, učitelů a vůdců z řad archandělů.

 Pro naplnění těchto příkazů dávám lhůtu šesti roků, kdo nenaplní příkazy, bude vyňat ze seznamu národů evropských jako předvoje vesmírného míru a bude připojen k jiné skupině národů, které pomalu zrají do vyššího lidství, a proto jsou posledními v zástupu jdoucím do nového a krásnějšího věku.

(Božena Cibulková,  Příkazy národům evropským, Den národů 4, 1976)