Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Pomoc Serafínů

 

V posledních dnech trvání Země, kdy ruka Boží společně s rukou člověka, anděla a vesmírné bytosti kreslí novou mapu vesmíru a lidstvo Země se připravuje na svůj EXODUS z hrubohmotného vesmíru přes kosmickou propast do vyšších dimenzí života, přicházejí andělští duchové Serafíni se čtyřmi formami pomoci láskou. Poprvé tuto pomoc přinesli v roce 1975.

 

Toto je úkon Pomoci Serafínů, jak ho přinesla Božena Cibulková roce 1975. V úvodu k úkonu je pomoc Serafínů oznámena jako reakce na zavolání Krista. Od roku 2009 je tato Pomoc Serafínů jejich vlastní iniciativou stejně jako jejich žádost na konci tohoto kalendářní roku - přijala jsem jejich pokyn, aby tyto formy spojování se s nimi byly zpřístupněny všem duchovním lidem skrze činnost Amezdas.

 

Pomoc láskou

Pomoc Serafínů

 

(aktualizovaný úkon Pomoc láskou, © Božena Cibulková, Den pomoci 3, 1975)

 

  V pamětihodné chvíli, kdy vesmír se otevírá klíči moci a lásky Kristovy, nemůže ani srdce Serafínů zůstat ve svých zlatých nedotknutelných schránách.

Vyšli Vesmíru vstříc, duchové lásky, láskyplní, tiší, jimž patří Kristovo království od věčnosti.

Vyšli vesmíru vstříc, odkryli před ním svá srdce, otevřeli je jako zlatou bránu chránící největší životní poklady: milování duší, svatou harmonii bytí - dobrotu serafínských srdcí - lásku nekonečnou, z níž se zrozuje vše dobré a krásné mocí Boha na věky.

 

  Vyšli Vesmíru vstříc a promluvili:

My, rod andělů Serafínů sídlící v bělostných sférách harmonického klidu a ticha duchovního bytí, připravili jsme pro tento čas uzavírání staré epochy kosmu a otevírání nové, milostidary Boží dobroty a lásky k rozdání skrze srdce duchovního člověka pro všechny porušené bytosti a pro ochranu a oživení skomírajícího citu člověka.

 

  V Zemi je ústřední brána do temné kosmické propasti, v níž je soustředěno všechno zlé myšlení. Uzavře-li se, osvobodí se celé jsoucno temných úrovní vesmírů. Toto je úkol andělů a člověka dnes i v budoucnosti. Ze Země vede do vyšších dimenzí cesta pouze přes tuto kosmickou propast. K tomuto přechodu se duchovní člověk již přiblížil. Podmínkou pro zvládnutí cesty je intenzivní ušlechtilý lidský cit lásky. Aby tento cit otupěl a uhasl je přáním a záměrem útočících démonických bytostí, které jsou na tuto propast upoutány. Proto spějeme serafínským letem k Zemi ku pomoci člověku také v těchto těžkých chvílích.

 

   Duchovní lidští pracovníci, přiblížení nám vůlí Boží, jste povoláni být pomocníky Serafínů ve výlučných úkonech lásky. Pro tyto úkony budete spojeni svojí duší s duší serafínskou. Jen andělskolidské spojení může čelit nebezpečí útoků vesmírných démonických bytostí. Proto vás žádáme o nové intenzívní projevy lásky. Vypracovali jsme čtyři formy, jimiž uskutečníme pomoc Serafínů lidstvu, Zemi a všem porušeným bytostem.

 

 

 Forma první

 

Soustřeďte mysl, cit a vůli, celé bytostné duševní i tělesné vědomí na oslnivě bílý kruh, z něhož k vám vychází a intenzivně se projevuje teplo, světlo, jas, klid, rovnováha a mír všeho bytí .

Představte si jej ve velikosti, v jaké vídáváte a vnímáte jasné a krásné ranní slunce. Tento intenzivně myšlenkový a v duchu si pevně představovaný kruh je polem serafínské andělské činnosti, práce a služby stvoření.

Vnímejte, že je rozprostřeno nad vámi, kolem vaší celé bytosti, že zaplňuje prostor, do něhož jste vnitřně vstoupili.

Pomalu, ale pevně, odhodlaně a plně do něho přenášejte svou duši, celé vědomí.

Vnořte se do jasu a záření, do blahodárné, teplé, vroucí, konejšivé, tišící a harmonizující serafínské myšlenkové a citové činnosti.

Spojte s ní myšlení své - svůj cit jí připodobněte, aby ve vás bylo nebeské ticho a vlny harmonie pluly vědomím duše, všech věcí se jemně a láskyplně dotýkaly, uhlazovaly je, vdechovaly jim duchové síly.

Zapojte se na Serafíny, dotkněte se jejich dobroty a lásky; vyjděte jim vstříc a oni vstoupí do vašich srdcí.

Do těchto krásných, šťastných skutečností se plně přesuňte.

Uvědomte si, že jste nad vší hmotou svého těla i celé Země.

Vystoupili jste k Serafínům . . .

Spojili jste se s nimi . . .

Jste s nimi pro úkoly a úkony lásky ztotožněni . . .

Myšlenkou intenzivně silnou pronášejte toto konstatování:

Jsem člověk serafínský - duch intenzivní lásky, stálého pokoje a nekonečné dobroty.

Touto myšlenkou naplňte vědomí a jím pronikněte všechny své existenční složky. Prolněte se touto myšlenkou až do vyčerpání své síly a času, který lze věnovat tomuto posvátnému úkonu.

 

 Forma druhá

 

V bílém kruhu, který je polem serafínské činnosti, nastává silný impulz. Je to impulz Krista, jímž se rozvolňují všechny serafínské myšlenkové a citové hladiny. Tento impulz dává pokyny:

Serafíni, všichni duchové lásky, vystupňujte lásku svých duší do neohraničené intenzity.

Vydejte proudy, vlny, prameny intenzivní lásky.

Vydechujte ji . . .

Vyzařujte ji . . .

Vydávejte ji jako Slunce své paprsky, větry svá vanutí, jako deště své kapky, rosa krůpěje, sněžná oblaka své bělostné přetiché vločky padající z nebes k Zemi . . .

Serafíni slyší tyto pokyny. Slyšte je i vy, duchovní pracovníci s nimi spojení, pozvaní na pole jejich láskyplné činnosti.

Konejte s námi serafínské služby. Zapojte se na ně těmito úkony:

Vnímejte se mezi Serafíny a s nimi na jednom poli služby.

Vnořte se do intenzivní lásky, která tímto polem proudí, je prostupuje do nejmenšího konání jeho životnosti.

 Proudí a zaplavuje tak celou vaši duši . . .

 Je v každém vlákénku citu a mysli . . .

 Je v pocitu, je ve vjemu, je v dechu, je ve vaší celé bytostnosti . . .

 Má centrum v duchovním srdci a je vloženo do tělesné hrudi. Odtud se rozbíhají na různé strany bytostných složek duchové průtoky. Jimi jde vanutí lásky, proudění její síly a moci celým okruhem myšlení, oblastí citu, vůle a řeči.

 Soustřeďte se na intenzivní lásku, jíž jste naplňováni a prolnuti.

 Vnímejte ji - prožívejte ji - uvědomujte si ji . . .

 Vstupte do ní a splyňte s ní . . .

 Tyto silné prožitky prožívejte podle časových možností, věnovaných úkonům této vrcholné duchovní služby (jednu, dvě, tři minuty). Doprovoďte myšlenkou:

 Jsem naplněn intenzivní láskou až po okraj vědomí.

 Jsem prostoupen intenzivní láskou v celé duši.

 Jsem proniknut intenzivní láskou a mé tělo je jejím domem, jejím královstvím.

 

 Forma třetí

 

 Láskou naplněni otevřete se jako se otvírá chrám k hodině bohoslužby, aby vydal síly Boží, které jsou v něm soustředěny a uloženy pro věřící lidské bytosti.

 Otevřete se jako vzácná skříňka s drahocennostmi k vydání skrytých pokladů těm, kdo je potřebují.

 Otevřete se jako kalich květu k vydávání vůní a krásy pro ty, kdo je hledají.

 Otevřete se jako matka dítěti, když potřebuje její pomoci.

 Otevřete se jako milující tomu, kdo je mu velmi drahý.

 Soustředěně nadechněte dech až z hloubi své hrudi, kde za tělesnou hmotou svítí, září bílý kruh intenzivní duchovní lásky, připravené vylévat se do nebes i Země, do lidských duší, do života všech vesmírných bytostí.

 Představujte si, že s dechem nabíráte zázračnou živou vodu z bezedných studnic dobra a lásky Boží.

 Představujte si, že je máte v srdci, v hlavě, v ústech, na jazyku i v očích, že jimi oplývají rty, že protékají buňkami duše i těla jako praménky čistými kanálky dál a dál do všech polí lidství osobního i po celé Zemi.

 Dech, jímž jste nabrali, nasáli svaté proudy intenzivní lásky, pomalu, avšak silně vydechujte s vědomím, že jeho vydáním zachraňujete lidstvo jako člověka, který se topil, byl vytažen na břeh již polomrtvý, nemá dech ani sílu otevřít oči, říci: pomozte - pomozte mi. -

 Myšlenkou a slovem doprovoďte vydání svatého dechu lásky:

 Vydechuji lásku Boží srdcem Serafínů i srdcem svým - jí zachraňuji, jí ochraňuji - dávám duchovní pomoc lidstvu a Zemi.

 Vydechuji dobro Boží do lidských duší pro jejich obrodu, obnovu a nové posvěcení.

 Vydechuji blahodárné síly Boží všemu, co zemdlívá, hroutí se a zmírá v zajetí zla a temné vesmírné hmoty.

 Všechny tři intenzivní výdechy opakujte devětkrát, každý s doprovodnou myšlenkou vyjádřenou slovem, pronášeným před úkonovým dechem.

 

 Forma čtvrtá

 

 Zasviťte intenzivním duchovním Světlem, vyzařujícím z Boží lásky, kterou k vám poslal a přes srdce Serafínů vydal do vašich srdcí sám nejvyšší Nositel a Vydavatel lásky - Kristus.

 Zasviťte jejím životodárným Světlem do duše lidstva. Učiňte tak těmito mystickými úkony:

 Uvědomte si pevně a určitě sebe jako duchovní bytost, sídlící uvnitř všeho, co je lidskou duševní existencí i tělesným zjevem.

 Uvědomte si duchový střed sebe - své duchovní srdce.

 Představte si je jako tajemný svatý oltář, v němž plane světlo boží, avšak zahalené mnoha závoji, takže světlo nemůže pronikat, vydává jen matné paprsky.

 Hluboce se ztište a soustřeďte se do posvátného vnitřního napětí jako před velkým osudovým okamžikem.

 Po chvíli promluvte:

 Já, člověk duchovní, já, duše z Duše Kristovy, já, lidský služebník a pomocník díla záchrany a spásy - přibližuji se k tajemství světla ze Světla, lásky z Lásky nejvyšší.

 Obě ruce pomalým, plně a intenzivně vědomým gestem, které se stává posvátným, obřadním, slavnostním, výlučným, položte ke středu hrudi tak, aby se prsty vzájemně dotýkaly.

 Zůstaňte v tichu a nehybnosti myšlení, můžete-li, i dechu, po tři až šest vteřin.

 Vydechněte volně a zbystřete vědomí.

 Uvědomujte si dvanáct intenzivně zářících světelných bodů, rozložených do vějířového, obloukovitého útvaru těsně před hrudí jako připravený překrásný diadém, který má být dán duchovnímu srdci jako korunování jeho lidské osobní lásky Láskou Boží.

 Tyto zářící body začněte počítat, avšak ne pro jejich sečtení, ale pro uchopení jich a vsunutí do středu duchovního srdce jednoho za druhým.

 Při uchopení zářícího bodu on se změní v tajemný intenzivně světelný šíp, pronikne duchovní srdce, do něj se zabodne a v něm vyvolá úžasné světlo.

 Tento tajemný, avšak skutečný duchovní akt sledujte soustředěně v pevně tvořené představě jeho dění ve všech jeho dvanácti fázích.

 Uvědomte si, že duchovní srdce je intenzivní Světlo a intenzivní Záření.

 Setrvejte chvíli v tomto vědomí (lze-li věnovat více času, pak až do pocitu tepla v hrudi a jasu kolem).

 Nyní začněte ruce, dosud spojené na hrudi, stejně intenzivně vědomým pohybem, jakým byly do těch míst položeny, pomaloučku vodorovně od sebe odsunovat, jako kdyby se odhrnovaly záclony z okna, závěsy svatyně, závoje z tajemství srdcí. Čiňte tak slovy:

 Odkrývám své duchovní srdce k vyzáření Světla lásky Kristovy.

 Během pronášené myšlenky duchovní srdce se odhalí. Světlo lásky Krista soustředěné a vetknuté v duchovním srdci intenzivně zasvítí z vás v tom okamžiku do duše lidstva a v prostoru na Zemi.

 Ruce se pomalu z hrudi sundají do obvyklé podoby. Duchovní srdce, odkryté, odhalené, svítí a září - září a svítí . . .

 Vědomí se naplní touto myšlenkou a představou tohoto svatého dění. Duše promluví:

 Světlo ze Světla lásky Kristovy, dávající život a nebeské království:

osviť cesty lidstva -

pronikni Zemí -

zapuď temnoty -

dej lásku a mír duším -

posvěť život člověka na věky . . .

 (Posvátný text lze opakovat několikrát, možno-li dvanáctkrát, kolik je paprsků do srdce vetknutých.)

 

 

 

       Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

 

 

 

 

 

©  Ludmila Kozáčková, 2010-2020

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména