Image

 

 

Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

Image

 

 

 

 

 

 

                                                    Očista sexuální oblasti

                            Hvězda Davidova

 

 

 

Každý z nás, ať je v mužském, nebo ženském principu, se svým protějším principem, ať je to partner, či kdokoliv, na bázi energií komunikuje, a nemusí to být zrovna skrze přímou sexuální energii. Přes sexuální oblast komunikuje v lidském těle také duch s duší, čili člověk sám se sebou.

 

Pád člověka se odehrál přes sexuální oblast, kdy se přetrhla duchovní rajská páska mezi mužem a ženou, mezi duchem a duší a mezi muže a ženu, stejně tak mezi jejich duši a ducha vstoupil chaotický vír nižších sfér a pudová zákonitost zvířecí říše, s jejímž vývojem je člověk doposud spjat a k jejíž úrovni se již někteří lidé opět nebezpečně přiblížili.

 

Až po očistě sexuální oblasti může člověk vědomím i později fyzicky vstupovat do andělských oblastí a do transformačního procesu v plnosti. Očista sexuální oblasti je stejně důležitá jako očista citu a myšlení. Věnuje se jí však doposud méně pozornosti nebo dokonce žádná.

 

Získat kontrolu nad vlastní sexuální oblastí nám může pomoci získat jenom Ta, která je Neposkvrněné Početí, ta, která je nazývána Panna Maria – Královna Nebes, Matka Boží.

 

Úkon očisty sexuální oblasti nazvaný Zlatá Hvězda Davidova, je první úkon v řadě energetických úkonů, které budou pro úkony očisty sexuální oblasti přicházet.

 

Zlatá Hvězda Davidova je symbol Rodu Davidova, tudíž Ježíšova a Mariina. Na duchovní úrovni, energie do ní koncentrované hrají významnou roli pro transformaci sexuální oblasti člověka a jeho genů.

 

Správně může úkon očisty sexuální oblasti Zlatá Hvězda Davidova vykonat jenom člověk Krista a Pannu Marii milující a k Nim se obracející: ten, který je již očištěn ve svatém ohni pokání a umyt ve svaté vodě pokání.

 

 Nicméně, přípravná meditace a snaha pochopit úkon, pomohou přiblížit k vyššímu duchovnímu stavu i ty, kteří výše uvedené podmínky ještě nesplňují.

 

 

 

 

Andělská Brána Serafínů

Přípravná meditace pro očistu sexuální oblasti

 

Tak jak ve svém vědomí vnímáme poupátka bílých růží, tak si sebe představme v křehkosti stonku bílé růže i toho poupátka.

 

Energie stonku poupátka bílé růže prostupují v energii růstu naše tělo, náš tělesný systém, od chodidel vzhůru až mírně nad hlavu.

 

Uvědomujeme si a prociťujeme květy poupátek na úrovni našich spánků, kolem hlavy. Vnímáme se a energeticky a vibračně se pociťujeme jako stonek poupátka bílé růže.

 

Stojíme před bránou vstupu do andělské sféry Serafínů. Je to brána do láskyplného stavu andělství, brána snoubení se s něžnou opojnou láskou serafínského andělství. Oblouk této brány je prostoupen – vytvářen zelenou energií ve tvaru listů s bílými andělskými květy něžných růžiček. Po stranách je brána tvořena dvěma něžnými tiše pulzujícími andělskými energetickými a silovými liniemi: jedna linie je bílá a jedna stříbrná. Nelze určit, která linie je vpravo a která vlevo. Prostupují se a přitom působí energeticky odděleně.

 

 Vchod brány je prostoupen nádherným zlatavým průsvitným závojem. Je to závoj, který nás odděluje od andělské sféry Serafínů. Tento závoj se bude víc a víc zprůsvitňovat.

 

Svit bílých růžiček stříbří naše vlasy a oči. Naše tváře nachoví nádherným andělským láskyplným nachem. Rty jsou podobny plátkům květů růže; víčka našich očí jsou plátky květů růže. V našich očích se odráží svit zlatavého závoje Andělské Serafínské Brány; závoj vrhá na nás odlesk větší a větší, čím jsme mu vědomím blíž.

Bílé květy růžiček vydávají lahodnou vůni. I naše tělo voní touto vůní. Je to vůně květů andělské brány Serafínů.

 

Díváme se do hloubky svojí duše. Přichází tajemství Krásy všeho a všech - Panna Maria. Uvědomujeme si, že naše duše je spojena s Pannou Marií – Kristem v ženském principu

 

Na našem čele neleží žádné chmury a starosti, žádná obava o nás samotné, ani o naše milované. Není se čeho bát. Všechny je slíbala něha Matky Boží i našich milovaných andělů.

 

Naše čelo se skví jasem. Září na něm zlatá hvězda. Ozařuje nám cestu a ozařuje cestu i bloudícím. Ti, kteří bloudí, ji uvidí. Již nebudou bloudit, již se nebudou trápit. Uvidí cestu domů.

 

Vnímáme svůj dech. Náš dech je páska mezi námi a Bohem Stvořitelem, našim Otcem a je naší pupeční šňůrou k lůnu Matky Boží. V tomto tajemství dechu dýcháme se svou Božskou Matkou.

 

Vnímáme něžný, téměř neslyšný tlukot našeho duchovního srdce. Jeho rytmus je spojen s rytmem srdce Matky Boží. Nikdo ho nemůže ztlumit, natož zastavit. Uvědomujeme si ve své duši zvláštní žal a zármutek nad odděleností v nás samotných.

Naše srdce vnímá řeč Matky Boží. Ukazuje nám rajskou zahradu. Je to zahrada Panny Marie. Vstupujeme do ní.

 

 

 

 

Očista sexuální oblasti

 

Hvězda Davidova

 

Úkon

 

V zahradě Panny Marie vnímáme studnici.

Uvědomujeme si svoji sexuální oblast.

Vstupujeme do studnice.

Každý z nás do studnice vstupuje v zástupu za celé lidstvo. Myslíme také při tom na svoji sexuální oblast.

 

Uvědomujeme si, že ve studnici stojíme ponořeni do nádherné přečisté vody do půl pasu. Prožíváme pokání za pudovost, nízkost tělesného, myšlenkového i citového projevu, za egoismus. Myslíme přitom také na lidi, kteří trpí různými sexuálními úchylkami.

 

Začínáme s očistou základních energií mezi mužským a ženským principem.

 

Prožíváme očištění sexuálních energií ve svém těle a pročišťování sexuální oblasti. Vykonáváme tento úkon v zástupu za každého člověka, i za tvorstvo a přírodu Země, protože i ony se vyvíjejí otevřeně, nebo latentně v ženském, nebo mužském principu a skrze pozvednutí, skrze transformaci sexuální oblasti člověka půjdou i oni vývojově výš.

 

Prosíme Pannu Marii o Pomoc s vnitřní vidinou praráje a oslavou Neposkvrněného Početí, s touhou po nejčistších energiích.

 

Po té, co toto s pokorou a skromně vykonáme, voda, v níž stojíme, se promění ve vodu křišťálovou a kolem nás se na hladině rozloží zlatá hvězda.

Je to Zlatá Hvězda Davidova.

Stojíme ve středu Zlaté Hvězdy Davidovy a ona energeticky prostupuje zároveň celé naše tělo nahoru až po hlavu (protože sexualita je záležitost i mozku, tyto oblasti jsou propojeny), potom dolů až k patám. Potom se vrátí nahoru k našemu pasu. Září nádherným přečistým jasem. Naše tělo je prostoupeno jasem - naše sexuální oblast je čistá.

 

Zlatá Hvězda Davidova se kolem nás rozloží, jenom tehdy, když úkon očisty sexuální oblasti děláme správně. Pro správné vykonání úkonu očisty sexuální oblasti je zapotřebí úpěnlivého volání k Panně Marii, upínání se k jejím energiím, voláním za celé lidstvo a tvorstvo Země.

 

Vzdáváme ti díky a klaníme se ti, Panno Maria, Maria Kriste.

 

 

Poznámka:

Úkon Očista éterického těla – Dar archanděla Gabriela nelze spojovat s úkonem Očisty sexuální oblasti, jelikož není určen pro samotnou transformaci. Úkon očista éterického těla očišťuje éterické tělo od účinků vibračních a energetických impulzů, které přicházejí skrze sexualitu. Je to očista éterického těla a z určitého hlediska ochrana, není to však očista sexuální oblasti.

 

Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

© Ludmila Kozáčková, 2010-2020

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména