Image

 

 

Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

Ochrana proti psychotronickým zbraním a některým                         formám útoku z vesmíru

                     Pomoc Vysoké Galaxie (VG)

 

 

Pro utišení napětí a konfliktů v prostoru osobních mezilidských vztahů pomáhá především modlitba a mystické úkony Amezdas a spolupráce s  archandělem Michaelem (S Michaelem změňme tento světPráce se znakem archanděla Michaela)  Ony jsou základem pro spolupráci s Vysokou Galaxií, která dává pomoc na útoky nebo problémy spojené s astrálními technologiemi nebo astrálními útoky a psychotronickými útoky nebo problémy spojené s psychotronickou aktivitou.

 

Veškerá pomoc Vysoké Galaxie se odehrává v Programu Krista a v koordinaci s archandělem Michaelem.

Ochranná elektromagnetická vlnění, ochranné substance  a ochranná elektromagnetická pole a další technologie pro naši ochranu  nám Vysoká Galaxie dává skrze naši schopnost „uchopit“  je v představě skrze naše mozkové centrum určené pro komunikaci na této úrovni. Vnější forma předání vysokogalaktických technologií je uzpůsobena naší schopnosti  „uchopit“  je a použít, aniž bychom na úrovni našeho hmotného vědomí znali zákony hmoty,  fyziky a podstatu psychotronických technologií. Duchovní člověk si tyto zákonitosti nemusí uvědomovat ve 3D, ale protože jeho existence 3 D přesahuje,  může na úrovni 3D  pomoc  Vysoké Galaxie alespoň intuitivně chápat. Již toto intuitivní pochopení, čili víra nebo přesvědčení o této formě pomoci mu umožní tuto pomoc sobě a ostatním realizovat.  

Aby nám  Vysoká  Galaxie toto pochopení a práci s jejich technologiemi  usnadnila, předává nám je geniálně sestavené pro naši vizualizaci; využívá naší pozemské zkušenosti. Nad popisy těchto úkonů se člověk neznalý energií  možná usměje, ale ten, kdo je umí na Zemi realizovat, ten ví. Důležité je stáhnout „vysokogalaktické  technologické instrumenty“ a „balíčky“ do našeho elektromagnetického pole a tudíž i do elektromagnetického pole Země. Toto stažení děláme v představě myšlenkou. Myšlenka člověka má úžasné schopnosti.

 

Ten, kdo ovládá  protipsychotronické ochranné úkony Vysoké Galaxie  (VG) a k tomu navíc,

úkon Očista éterického těla, má kontrolu nad svým hrubohmotným elektromagnetickým polem, a navíc pomáhá chránit  ostatní lidi i „hrubohmotné“  elektromagnetické pole  Země a planet Slunečního Kosmu. Kontrola a ochrana hrubohmotných elektromagnetických polí potom umožňuje i ochranu nových jemnohmotných elektromagnetických polí lidských tělesných systémů i nových systémů planet Slunečního Kosmu.

 

Těm, kteří s úkony začínají, doporučuji vždy uvědomit si sebe sama uvnitř obrysů zlatého Michaelova archandělského trojúhelníku.  Při častém a hlubokém napojení na Archanděla Michaela skrze zlatý trojúhelník, již posléze nemusíte toto uvědomění si v jeho trojúhelníku vůbec nebo alespoň tak často prokonávat.

 Nezapomínejte, že i když je práce s pomocnými úkony Vysoké Galaxie práce  s jemnohmotnými technologiemi a technikou, musí ji  doprovázet vaše láska, která je především vašim štítem. Pokud nejste v určitém duchovním vibračním stavu,  pak nedokážete tento „technický“ úkon Vysoké Galaxie udělat. I jemnohmotná technika a technologie vyžadují vyšší duchovní vibrace.

Když se úkony naučíte dobře dělat, zůstanou  v prostoru dlouho aktivní a jejich nová aktivace  může být záležitostí pouhých sekund.

 

Základní pomocné technologické „balíčky“  od našich přátel z Vysoké Galaxie Trojsrdce  –  Odzbrojení psychotronických armád Neutralizace vyzařování antihmoty - základní pomoc pro rozpuštění psychotronických zbraní. Práce s trojsrdcem je základem pro všechny další formy pomoci Vysoké Galaxie.

 

Protipsychotronický elektromagnetický trojúhelník  - proti psychotronickým „informačním balíčkům“, které vyvolávají  konfliktní situace duchovní  i občanské i vztahové, i  lhostejnost, včetně oslabení individuality ve smyslu vnímání  negativních, škodících jevů a potlačení aktivity pro protest a potlačení aktivity napravovat a pomáhat. Chrání také před virózami a jinými stavy „zdravotní tísně“, které  některé typy psychotronických útoků vyvolávají. 

 

Ryba - chrání proti útokům cíleným zabránit transformaci těla. Tyto útoky mohou způsobovat zdravotní potíže vážného charakteru.

 

Vysokogalaktická třešnička - obrana před  psychotronicko černomagickým  zákrokem proti duchovním lidem.  Ochlazuje rozžhavený prostor kolem vás i ve vašem systému, pokud se tam dostane , chrání před štípáním do nervů,  do mozku a dalších tělesných orgánů a před vypuknutím nemocí působením psychotronických polí.

 

Čtyřkolorový vozíček - Ochrana před psychotronickými útoky na mozek (čtení mozku, překódování návyků a pocitů apod.) a před proniknutím astrálního prachu, a „psychotrails“ do vašeho elektromagnetického pole a potom dál a dál. Také nám dává ochranu před protitransformačními frekvencemi, které mohou vyvolávat u některých lidí velké bolesti.

 

Závěs z bílé substance krajkového charakteru - chrání proti škodlivým acetátům, které se uvolňují při použití psychotronických  zbraní

 

Smetanově bílá substance s  oranžovým puntíkem - proti celkové dezorientaci myšlení a proti chaosu v oblasti psychiky  a nervové činnosti 

 

Stabilizace elektromagnetických polí - účinná pomoc při solárních bouřích i některých formách útoků z vesmíru i psychotronických ze Země

 

Trojsrdce –  Odzbrojení psychotronických armád 

Práce s trojsrdcem je základem pro realizaci všech dalších  forem pomoci Vysoké Galaxie.

Trojsrdce neutralizuje – odvádí   nebezpečné frekvence vyzařování antihmoty, což je základní pomoc pro rozpuštění psychotronických zbraní.

„Trojsrdce“ pomáhá utišit žhavený myšlenkový a citový chaos, „rozžhavenou síru“ ve vás i její přibližující se vlny k vám a dodá vám okamžitou úlevu.

Jestli se vy sami „trojsrdce“ naučíte dělat, pomůžete také ostatním.

 

Popis práce se „trojsrdcem“

 

Fáze I

Pokud se vy sami „trojsrdce“ naučíte dělat, pomůžete také ostatním. Pro usnadnění vaší představy „trojsrdce“, představte si je, srdce o výšce asi 55 – 70 cm jako by bylo vyčleněno z bílé jemnohmotné  molitanové  až polystyrénové desky, která má prostupnost jako materiál z vaty a je široká asi pět cm. Dále si představte další útvar. Je to pravá polovina srdce jako by bylo vyčleněno ze stejné desky a přiložené ke středové ose celého srdce. Celé srdce je však mírně v místě středové osy prohnuto, takže z každé strany vidíme srdce v úhlu 120°. Půlsrdce má barvu zářivou světle růžovou barvu, která  je protknuta energetickými body, které se míhají jako zlaté nitky  a  dávají růžovému půlsrdci zlatou zář zejména v jeho horní vypouklé části, kde je nejvíc těchto energetických bodu zkoncentrován.

V představě myšlenkou uchopíme horní část připojeného růžového půlsrdce a roztočíme směrem doleva. V tom okamžiku celé trojsrdce dostane fialovou barvu středního stupně tmavosti, spíše s nádechem do červené, než do modré. Pod vyklenutým obloukem kdysi růžové poloviny srdce se ukáže zářivá bílá linka lemující část tohoto oblouku. Mírně vpravo při okraji bývalého růžového půlsrdce se nad spodním nejužším bodem při okraji půlsrdce objeví něco jako tmavá skvrna, skrze kterou je nebezpečná radiace odváděna a neutralizována.

Na videu Odzbrojení psychotronických armád  je v „živém vysílání“ zachycena moje spontánní komunikace s Vysokou Galaxií a aktivace technologie pro neutralizaci nebezpečných frekvencí záření antihmoty.  Oznámení této pomoci přišlo bezprostředně před zapnutím  kamery. Již pouhé sledování videa vám může přinést úlevu, díky síle  trojsrdce v tomto videu aktivovaném.

Když jsem „trojsrdce“ přijímala, moje soustředěnost byla téměř celá vyhrazena pro tuto práci; musela jsem se soustředit především na pochopení a příjem technologie a až „druhořadě“ na svůj jazykový projev směrem k přítomným. Vzhledem k tomu, že jsem „trojsrdce“ přijímala v úzkém kruhu a zúčastněné jsem přímo na tuto technologii napojovala, nebylo nutno jim dávat detailní vysvětlení, protože příjem mohli energeticky sledovat.

 

Protipsychotronický  trojúhelník – protipsychotronické  elektromagnetické pole

Protipsychotronické elektromagnetické pole je účinné jako ochrana proti vysílaným útočným psychotronickým polím, proti psychotronickým „informačním balíčkům“, které vyvolávají  konfliktní situace duchovní  i občanské i vztahové, i  lhostejnost, včetně oslabení individuality ve smyslu vnímání  negativních, škodících jevů a potlačení aktivity pro protest a potlačení aktivity napravovat a pomáhat. Chrání také před virózami a jinými stavy „zdravotní tísně“, které  některé typy psychotronických útoků vyvolávají.

Nedávno jste si na Aktuálně mohli přečíst jak pracovat s fází I, viz níže.

 

Fáze I

Uvědomte si, že jste v liniích (uvnitř) zlatého Michaelova archandělského trojúhelníku. Z bílého pruhu vysokogalaktické čtyřkolory je vysunut uzlíček sedmi k sobě magnetickou silou připoutaných sněhobílých krystalů. Stahujte tento uzlíček k sobě: ke svojí hrudi a dále níže k břišní oblasti. Vykonávejte  to ve zlatém trojúhelníku a uzlíček krystalů stahujte také do prostoru Země, myslete především na duchovní lid Země.

Jestliže vykonáte správně fázi I, fáze II, tj. protipsychotronický trojúhelník, neboli protipsychotronické elektromagnetické pole, se zformuje a zaktivuje do určité intenzity sama.

Proto je důležité, abyste si uvědomili i fázi II, jejíž průběh je popsán níže. Stačí také pracovat již jenom s uvědoměním si protipsychotronického trohúhelníku, zejména těm, kteří již úkon obou fází několikrát prokonali.

 

Fáze II

Představte si před sebou psychotronické elektromagnetické pole jako tři bílé pruhy.

 

Na prostřední pruh stáhněte uzlíček sedmi k sobě magnetickou silou připoutaných sněhobílých krystalů. Tento bílý uzlíček se ve vaší představě na prostředním bílém pruhu psychotronického elektromagnetického pole změní v trojúhelník, který stojí kolmo na psychotronickém elektromagnetickém poli, viz obrázek níže. Vnitřek tohoto trojúhelníku je prostoupen protipsychotronickým elektromagnetickým polem. Toto protipsychotronické elektromagnetické pole pohlcuje vysílaná psychotronická elekromagnetická pole. Při další práci stačí si tento protipsychotronický trojúhelník již rovnou uvědomit – představte si ho v prostoru před sebou a také ho vkládejte do prostoru Země.  Nemusíte si již pak představovat bílé pruhy, na které jste ho původně stáhli.

 

 

 

 

Ryba

Chrání proti útokům cíleným zabránit transformaci těla

Pracujte se své představě. Obrázek pro ilustraci, viz níže, je pouze pro pochopení obrysů ryby. Obrysy ocasu by se vám měly ve vaší představě více zaostřit.

 

Fáze I
Ze žlutooranžového pruhu čtyřkolory vytáhněte linii a táhněte do zjednodušeného tvaru ryby, viz obrázek. V prvním okamžiku je vytahovaná linie žlutooranžová a potom se změní ve smetanově bílou.

 

Fáze II

Tělo (nikoliv ocas) nabude kovové tmavě modré barvy s jemným nádechem do stříbrna. Vnímejte šupiny. Vydávají silné chladivé impulzy do prostoru v podobě transparentních stříbřitých clon. Ocas je vyplněn skleněnou stříbřitě šedobílou želatinou, která se zvětší, nabobtná a vysune z obrysů ocasu. Rozpínejte ji do prostoru. V symbolickém náčrtu hlavy si představte růžový bod jako oko a z něho vytáčejte směrem k sobě nahoru doleva spirálu stejně růžové barvy. Pracujte v představě tak, že z oka, které máte před sebou, táhnete růžovou linii spirály doleva a potom ji stáčíte k sobě, přičemž ji spirálovitě stáčíte vzhůru. Ona se roztočí a zfialoví, potom je najednou bílá, potom je najednou růžovopurpurová a potom je najednou oranžovožlutá. Potom se točí velice rychle, že ji nelze zachytit, jenom útržkovitě vnímáme při jejím rychlém pohybu všechny barvy vysokogalaktické čtyřkolory. Spirála Vysokagalaktické rybky je v prostoru aktivována, takže v okamžiku, kdy táhnete růžovou linii z oka rybky, se vám stejně sama stočí správným směrem. Obě dvě fáze provádějte nejprve v prostoru před sebou, potom rybku v závěrečné fázi vložte do prostoru Země.

 

Vysokogalaktická třešnička

Poskytuje obranu před  psychotronicko černomagickým  zákrokem proti duchovním lidem.  Ochlazuje rozžhavený prostor kolem vás i ve vašem systému, pokud se tam dostane, chrání před štípáním do nervů,  do mozku a dalších tělesných orgánů a před vypuknutím nemocí působením psychotronických polí. 

Byla nám  Vysokou Galaxií  dána  bezprostředně po zahájení „ psychotronicko černomagického zákroku“ proti duchovním lidem. Cílem tohoto zákroku je ochromit duchovního člověka v duchovní aktivitě, neboť jenom duchovní aktivita může ochránit lidstvo před zavedením totalitního světového řádu, který má být postaven na totální kontrole a ovládání vědomí lidstva.

 

Popis úkonu

 Z růžovo purpurového pruhu vysokogalaktické čtyřkolory  se vysune kapka.  Je matně světlounce bílá s jemným nádechem do šeda.  Sytost její barvy je na hranici průsvitnosti a její tvar má špičku nahoře. V kapičce je tmavě červená kulička. Má barvu i substanční hmotnost zralé tmavě červené třešně, nikoliv však temně červené s nádechem do černa. Je to tmavě červená barva. V podstatě se dá říct, že substance ve tvaru kapky tvoří obal pro substanci tmavě červené „třešně. Stáhněte tuto kapku  obsahující „vysokogalaktickou třešničku“ k sobě.

Soustřed´te se na tmavě červenou substanci, která je uvnitř kapky, a ve svém vědomí ji zvětšujte. Ona během procesu zvětšování prostoupí a překryje kapičkový obal a nakonec z něho vystoupí ven.  Třešnička při přechodu skrze světle bílý téměř průsvitný obal zrůžoví, protože se substance třešničky a obalu propojí. I když třešnička projde kapkou ven, obrys kapky zůstane zachován, ona nezmizí. Před vámi zůstane růžová kapka, ze které tryská ochlazující balzámová energie pro váš systém. Je to zároveň „spray“ paralyzující výše zmíněný „psychotronicko černomagický zákrok“.  Tím, že zvětšením vytáhnete tmavě červenou substanci z kapky ven, substance třešničky prostoupená substancí obalu vytvoří elektromagnetický protitlak proti „psychotronické zbrani s černomagickými náboji“.

Tento proces zvětšování „vysokogalaktické třešně“  zopakujte,  ale tak, že kapku  s třešní stáhnete  ve své představě do prostoru Země a výše popsaný proces zvětšování třešně provedete ve svojí představě v prostoru Země.

Pomoc Vysoké Galaxie je mimořádně účinná pro vás osobně, provedete li výše popsaný úkon jak pro sebe osobně tak v prostoru Země.  Když se úkon naučíte dělat, můžete ho již dělat pouze v prostoru Země.

 

VYSOKÁ GALAXIE POMÁHÁ: ČTYŘKOLOROVÝ VOZÍČEK

Ochrana před psychotronickými útoky na mozek (čtení mozku, překódování návyků a pocitů apod.) a před proniknutím astrálního prachu, a „psychotrails“ do vašeho elektromagnetického pole a potom dál a dál. Také nám dává ochranu před protitransformačními frekvencemi, které mohou vyvolávat u některých lidí velké bolesti.

Při tomto úkonu pracujeme s útvarem šestiúhelníku, viz níže, který jsem nazvala pro jeho „cestování“ čtyřkolorovým vozíčkem.

 

Uvědomte se v obrysech rovnoramenného Michaelova trojúhelníku. Představte si vysokogalaktickou čtyřkoloru.

Dívejte se na fialovomodrý pruh čtyřkolory a vnímejte v ní bílý geometrický útvar.

Stáhněte ho v představě do bílého pruhu, kde útvar nabude růžovopurpurovou barvu.

Stáhněte růžovopurpurový útvar do růžovopurpůrového pruhu a on dostane žlutooranžovou barvu.

Stáhněte žlutooranžový útvar do žlutooranžového pruhu a tam se vám promění v modrofialový.

Takto protažený čtyřkolorový vozíček vytáhněte ven mimo čtyřkoloru a on začne svítit zlatě; bude mít zlatou barvu se stříbrnými bublinkami. Přitáhněte ho ke své hlavě (tam nějakou chvíli podržte) a potom ho posunujte před svým tělem po pomyslné centrální linii až dolů k nohám. Potom ho spusťte dolů do Země.

Pro pomoc při zvládání vizualizace stahování „vozíčku“ přes jednotlivé pruhy čtyřkolory, viz obrázek níže. Finální zlatou podobu se stříbrnými bublinkami si již musíte ve svém vědomí zpracovat sami.

 

 

Závěs z bílé substance krajkového charakteru

Chrání proti škodlivým acetátům, které se uvolňují při použití psychotronických zbraní.

Vnímejte se v obrysech zlatých linií Michaelova archandělského trojúhelníku.

Z modrofialového pruhu vysokogalaktické čtyřkolory je vysunuta bílá substance krajkového charakteru, něco jako zavěs – krajková roleta. Uchopte ji ve svém vědomí a jako roletu ji stáhněte před sebe až dolů, zakryjte také chodidla.  Stáhněte ji také kolem planety Země.

 

Smetanově bílá substance s jemným drobným hustě posázeným oranžovým puntíkem

Chrání proti celkové dezorientaci myšlení a proti chaosu v oblasti psychiky  a nervové činnosti.

Vnímejme se v obrysech zlatých linií Michaelova archandělského trojúhelníku.

Ze žlutooranžového pruhu vysokogalaktické čtyřkolory je pro nás vysunuta smetanově bílá substance s jemným drobným, hustě pravidelně posázeným světle oranžovým puntíkem. Stáhněme ji ve svém vědomí a ona se před námi rozprostře jako čtverec jemnohmotné látky. Obalme se celí do ní, jako kdybychom se natírali ochranným krémem. Do této ochranné substance také obalujme celou naši planetu.

 

Stabilizace elektromagnetických polí – účinná pomoc při solárních bouřích i některých formách útoků z vesmíru i psychotronických ze Země

Viz video

 

 

 

 

 

 

              Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

 

 

 © Ludmila Kozáčková, 2010-2018

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména