Image

 

 

Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

Image

 

 

 

 

 

 

                 

                    Obraz budoucnosti člověka

 

 

Praví Pán:

Vyslovuji Slovo Boží k člověku Adamovi, synu svému, kterého miluji, pro kterého jsem sestoupil až k branám pekelným odvést jej od nich již natrvalo a zpět do Božího království.

 

Image

 

Vyslovuji Slovo Boží o jeho budoucnosti, až přejde poslední přetěžký úsek cesty svými pozemskými osudy, čas se naplní hodinou zrušením zákona smrti - horizont nad Zemí a každou věcí v ní bude jasný, složený z duchových spekter a nebeského záření.

 

Image

 

Vyslovuji Slovo Boží k člověku Adamovi, o jeho postavení a činnosti, až se za ním zavře temná opona hmoty a více se nerozhalí a on se nevrátí do jejích sterých trápení . . .

 

 

Člověče Adame, pravím ti:

Zachovám tě pro budoucnost a v ní ve jménu, které máš na Zemi, s jeho významy pro vesmír, s úkoly a službami všemu stvoření, neboť je určeno člověku Adamovi pracovat a tvořit, být podle vzoru Boha svého všemu vším. Jako jsi živ na Zemi, tak budeš žít jako živý až z ní odejdeš do oblastí nadhmotných, rozsáhlých a bez hranic národů, kontinentů či hvězdných galaxií.

 

Image

 

Zachovám tě v podobě bytosti viditelného zjevu, v jaké jsi dnes sám sobě, tvorům Země, její přírodě i andělům nebes: Avšak tam jinde vše na tobě bude jemnější, jasnější, krásnější podle tvé víry a lásky ke mně a všem živým.

 

Image

 

Zachovám ti samostatné osobní vědomí, vlastní paměť o času a dění v něm, o poznaném a prožívaném vnitřní duší i smyslovými čidly, jimiž se vnímá krása prostorů, velikost hvězd, tvar kamenů, zvuk, tón i jemný dotek.

 

Image

 

Zachovám volné plynutí tvého životního dechu i pohyby těla, složeného však z duchového éteru, jemuž hřích nesnižuje božskou hodnotu, jak se děje, když se on dotýká těla z hmoty Země - jím proniká jako škůdce a lupič skrytých pokladů.

 

Image

 

Uchovám bez újmy tvořivou představivost tvé duše i schopnost tvárnit své osobní jsoucno a přispívat k tvorbě věcí společných pro dobro a krásno.

 

Image

 

Ponechám samostatnost tvému projevu, i když zcela neuvolním uzdu tvým činům, protože ani za tisíc let nebudeš ještě Adam dokonalý podle božského modelu.

 

Image

 

Zatížím tě větší odpovědností než máš na svých ramenou jako ještě slabý pracovník duchovních polí a lidského úhoru; s tvým dospíváním však do moudrosti a ušlechtilé formy svého člověčenství vcházíš do přísné životní zákonnosti, z níž se již nesmíš vychýlit.

 

Image

 

I nadále v blízké i vzdálené budoucnosti budeš disponovat energiemi, podřizovat je potřebám času a prostoru, jimi pomáhat bytostem a tvorstvu, vkládat je do kladného tvůrčího experimentu.

 

Image

 

Dál a dál budeš kralovat nad přírodou jako v Zemi tak i v jiném jejím tvarovém jsoucnu, kde se rozvíjí vznešenost stromů a vůně květů, kde je odkryté tajemství krystalů, původ a velikost vodních oceánů i průzračnost kapiček ros padajících na květinu.

 

Image

 

Povedeš nižší tvorstvo, uzavřené do druhového společného vědomí, k výstupu z této staré existenční formy a k nastoupení vývoje k samostatnosti, k individualitě jedince, sloužícího však všem.

 

Image

 

Budeš vychovávat a učit bytosti nacházející se v embryálním stavu duše, v neschopnosti pracovat pro rozvíjení života svého a k blahu bytostí všech.

 

Image

 

Budeš programovat vývojové dění spějící k integraci životních středisek činnosti, vedené impulzy nejvyšší Lásky, vydávající ideje jednoty - moudrost Božství.

 

Image

 

Vstoupíš do řídících funkcí operátorů v procesech univerzální obnovy životních sil pro myšlení a konání bytostí oslabených vychýlením se z cest dobra a lásky.

 

Image

 

Vydáš víc než mnoho velkého úsilí a mnoho vykonáš od této hodiny, v níž tě mé Slovo k tobě spojilo se mnou pracovně i láskyplně pro dílo v budoucnosti, pro cesty před i za prahem třetího i čtvrtého tisíciletí života Adama v člověčenství. Je stvořeno z lásky a pro ni, aby ji vždy v sobě nosilo a vydávalo ji životu na věky.

 

Image

 

Teprve tehdy, až začne plnit toto své poslání - znamení kříže bude zastřeno před očima stvoření. Nastane blaženství duší. I to je Božím proroctvím v budoucnosti . . .

 

 

Image

 

 

Proto se nelekej situací svých osobních ani zemských, přírodních ani mezi národy. Ať cokoli zahalí prostor tvůj i světový do šedé i temné mlhy bez výhledů do jasnějších příštích dnů v Zemi, v tvém domě i ve tvé duši - ty se nepohni na půdě jistoty, že jsme spojeni pro těžké namáhání, nutné k otevření světlé životní perspektivy.

Ty měj oči bez velkých slzí, neboť nermoutí se ten, kdo ví, že bolest je příští radostí duší. Ústa měj bez jazyka tvrdých souzení situací i těch, kdo je tvoří.

Budoucnost je dům, k němuž má klíče jen Bůh. Dnes jsem je vložil i do rukou tvých. Vnímej je a pociťuj! Jsou tvé - jsou Adamovy!

 

V  roce 1991 přijala Božena Cibulková (Obraz budoucnosti, Den Země 9)

© Božena Cibulková

 

 

 

              Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

 

 

 

©  Ludmila Kozáčková, 2010-2020

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména