Image

 

 

Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

                          Mystérium čísla 24

 

                                                                              © Božena Cibulková

 

 

Mystérium čísla 24

Promluva ze strany Boží

 

Trůn Boží je postaven na dvaceti čtyřech pevných podnožích. Trůn Boží je obklopen dvaceti čtyřmi kruhy duchovních vedoucích bytostí. Každý kruh je sestaven z dvaceti čtyř těchto vynikajících vůdčích duchů vesmírných.

Dvanáct kruhů takto tvořených působí ve vyšším nebeském duchovém jsoucnu. Nestýká se s bytostnými světy stvořenými, vyvstalými, zrozenými v konstelaci, kdy již byly na životní scéně Luciferem vytvořené protiklady. Tyto oblasti má v péči a na odpovědnosti dvanáct kruhů tvořících polovinu z velkého seskupení kruhů dvaceti čtyř. I však těchto dvanáct kruhů je složeno ze dvaceti čtyř vůdčích vynikajících bytostí.

Z této dvanáctikruhové sestavy vypadl před dávným věkem jeden velice důležitý článek, vytvořený také z dvaceti čtyř bytostí vzácně a všestranně bohatě Stvořitelem fundovaných. Jejich společné jméno bylo: člověk - moudrý syn boží. Každá z nich byla nositelem tohoto posvátného jména, které zároveň označovalo poslání, úlohu, úkol a funkci. Měly zvláštní, jen jim danou dvojpodstatnou sestavu s návazností však na všechny dvacet čtyři bytosti.

Pád jedné z nich (Adama - Evy) vsunul do celé sestavy tak velké narušení, že se rozpadla a postupně vymkla z onoho dvaceti čtyřkruhového společenství. Nejdříve byla odloučena od její vyšší poloviny tvořící trůnní oblasti Boha, a pak i té, s níž bezprostředně spolupracovala na správě vesmírného díla stvoření. Tak nastala její tragédie životní, z níž se nevyšlo až do této hodiny.

Způsobila nesmírné, nepředstavitelné škody v díle stvoření, neboť vypadnutím absolutně důležitého článku v souhře oněch dvaceti čtyř kruhů, pověřených správcovstvím nad vesmírem v jeho oblastech duchovních a pak i hmotných, i ony byly jako ochromeny v práci, jakoby byl dnešní tělesný člověk ztrátou palce pravé ruky, prstu, jímž se všechny věci pevně přidrží.

Moc Boha je všemohoucí, avšak jako taková nebyla uplatněna v nápravném dění. Bylo ponecháno aktivitě a důvtipu těch, kdo se v tísňové deformační situaci ocitli. Bůh bděl nad všemi, avšak zasahoval jen ve chvíli absolutně krajní. Ta byla, když poslal Krista ku pomoci. Dala ochranu, záchranu a možnosti vstoupit do ní. Tento vstup platí nejen pro člověka, ale pro celou sestavu dvaceti čtyř kruhů.

Chvíle vzácná, v níž se nacházíme, v krásné symbolice i reálné skutečnosti projeví ono úžasné, po dlouhý věk vybojovávané, vykupované dění, vracející ztracenou souhru spojení a propojení dvaceti čtyřem kruhům sestaveným podle prvopočátkových řádů Božích služebností, funkčností a bytostných činností. Člověk byl příčinou jejich porušení - od člověka musí vyjít a jím vrcholit vstup do ideální sestavy s pomocí všech bytostí s ním spojených ve služebnosti a životních posláních, a nadevše - s přímou pomocí Boží v Kristu Ježíši.

Nuže - vy, kteří jste přišli na zavolání a pokyn Boží, jste nyní v úloze, jaké rovno na Zemi není! Na vás a vámi se projeví, co se v tomto okamžiku děje ve vyšší i nižší jsoucnosti.

 

 

Slovo nebeských cherubů

 

Výsostní strážci a nebeští učitelé jménem cherubové  byli pověřeni Kristem odkrýt  část tajemství mystického číselného označení Dvacet čtyři.

Toto označení nevychází z pojmů a představ lidských, není jménem pozemským. Vychází, sesláno Kristem, z výsostné sféry Božské existence jako posvátný tajný kód pro dění univerzální spásy v její fázi nazývané vrcholnou, blízkou ukončení.

Do jejích procesů je poprvé po předlouhém věku přizván člověk k aktivní účasti a službě pro ni ve svém jménu, do té doby sníženém do rovin padlých bytostí, jimž není dovoleno a umožněno vlastní úsilí o svou spásnou transformaci.

Přizvání a připojení člověka bylo podmíněno souhlasem vysokých hierarchií božích duchů, jejichž působení proniká životními prostory od sfér Božských přes nebeské k Zemi a od ní dolů až k pekelným říším.

Toto působení se děje výsostnou Boží mocí, moudrostí a láskou v jejich silových pramenech. Je projevenou vládou Boha Tvůrce i Zákonodárce nad životními vývojovými, transformačními i integračními procesy.

Hierarchie božích duchů, projevující a realizující tuto svrchovanou vládu, svou funkčnost jednotnou i diferencovanou ve správním řízení lidstva i v umožňování jeho mystických kontaktů s Božstvím, vkládají do kódových systémů číselných i znakových pro rychlou komunikaci i informaci tajný kód.

 

Tajný kód skrytý v čísle dvacet čtyři znamená plnost dobra ve věcech, děních, v působnosti, činnosti i ve službě životu. Současně odkrývá hluboké tajemství člověka ve struktuře jeho duchových podstat, která obsahuje plnost dobra i v jeho dispoziční vybavenosti pro tvůrčí život a činnost v principu lásky.

Sestava prapodstat je vsunuta do kódu čísla dvacet čtyři - s ním ztotožněna. Toto mystické číslo je duchovní i prvořadě Boží identitou člověka.

V čas programovaný Kristem nastala nutnost Božího zásahu do sníženého postavení člověka. Kristus k němu sestoupil, odkryl šedivé i temné stíny, do nichž byl zahalen, a řekl:

Hle - člověk! Poznejte, andělé i všichni živí, kdo to je! Bůh jej stvořil jako plnost dobra! Nechť je v něm projevena a on se stane modelem všem bytostem, obrazem dobra života vlastního, osobního, i ve společenství vesmírném! -

Naplňováním Božího zásahu je člověk vyzvedán a stavěn do své modelové úlohy, Kristem mu určené pro něj zvlášť sestaveným kódem pod číselnou hodnotou dvaceti čtyř.

Mysteria těchto tajemství sestoupila do Země, která je jeho ústředním sídlem po čas snížení a tím zařazení jej mezi porušené i úpadkové bytosti. Pozvednutí jej výše Kristem mohlo podle Božího ustanovení začít a dále se rozvíjet jen na Zemi. Stalo se tak tiše, bez vědomí východních i křesťanských duchovních vůdců věřícího lidstva.

Kristus, milující vnější nenápadnost, skromná vystupování i v nejvýš významné činnosti, nepřál si jinak. Věděl, že vyzvednutí člověka vyvolá velkou bouři odporu luciferských i satanských duchů, kterým tento akt odnímá vládu nad lidstvem v pozemském i astrálním prostoru. Odejme jim zdroj duchovního potenciálu, kterým člověk disponuje i ve svém vyhoštění do hmotného vesmíru. Životní síly tohoto zdroje odejmuté i přímo odsáté člověku, udržují existenci temných bytostí, která jinak pro jejich chaotický stav propadá rozkladu.

Pro tyto i další důvody stojí v příkrém, ostrém, tvrdém nepřátelství i přímém boji vůči každé duchovní službě, každé akci pomoci a záchrany v nesmírně těžké, blízkostí a přítomností zla na každém místě složité a kritické situaci člověka.

Božský akt nazvaný mysteriem Dvaceti čtyř jasně projevil, že člověk, veden Kristem, opouští svou činnost ve hmotě. Přenáší se do života i do činnosti v řádu i prostoru nebeském.

Tento duchovní, stranami tvrdého odporu již poznatelný fakt, uvedl všechny v nich se nacházející do zuřivé euforie. Všichni vstoupili do agresivního, nejvýš dynamického boje všemi svými zbraněmi.

Je to vyhrocený finálový boj o člověka, v němž vidí, i přes svá nepřátelství k němu, záruku své činné existence ve hmotném vesmíru. Bez jeho duchovní energie, která je pro ně záchranným životním dechem, ztratili by vědomí sama sebe. Chtějí zabránit pokračování duchovní rehabilitace člověka, jíž on vstupuje do funkce zástupce Krista ve správě planet i Slunce, kterou si chtěli v budoucnu přisvojit. Navozovali situace pro globální katastrofy válečné i v přírodě, aby jimi znemožnili pobyt lidstva v Zemi, kam za ním přichází milost Krista.

Na jejich začátku těchto  zápasů vstoupilo do dějin spásy mysterium Dvaceti čtyř jako tajemné duchovní dění v duši člověka i v jeho tělesných složkách hluboce skrytým zásahem Krista. Ti, kdo jsou do mysteria Dvaceti čtyř povoláni, stávají se duchovním předvojem lidstva.

Děje se tak i bez vnějšího rozumového vědomí. Je to věcí Krista a člověka v jejich spojení. Děje se pozvednutím člověka, kterého představují, zastupují a jím jsou, do nebeského života a v něm do Božího jména, do boholidského působení a k boholidským službám univerzálnímu životu, jsoucnu hmoty i ducha.

Tento vysoký duchovní stav zavazuje ty, jimž je udělen, nejvyšším stupněm odpovědnosti za osobní životní projev v Zemi, nad ní a dál a dál.

 

24 Božích Jmen

Kristus uvedl Kruh 24 Jmen Božích do životního prostoru člověka v roce 1974.

 

Toto je 24 Božích Jmen – 24 Božích podstat – 24 Světel vložených do člověka:

 

Bůh Blízký -

Bůh Přítomný -

Bůh Majestát Vůdčí -

Bůh Mocný -

Bůh Silný -

Bůh Vítězný -

Bůh Spravedlnosti -

Bůh Věčné Rady -

Bůh Citu a Dobroty -

Bůh Obětující se -

Bůh Milující -

Bůh Učící -

Bůh Všeobnovující -

Bůh Zachraňující -

Bůh Sloužící -

Bůh Dávající -

Bůh Jednající -

Bůh Moudrý -

Bůh Ochránce a Zastánce -

Bůh Pokoje a Míru -

Bůh Odpouštějící -

Bůh Věrnosti -

Bůh Jednoty -

Bůh Činný.

 

Úkon vinutí věnce z 24 Božích Světel - Jmen zde

 

Byly použity téměř celé pasáže z textů Boženy Cibulkové:

Úvodní promluva strany Boží, Slavnost mysterií 24,1974

Slovo nebeských cherubů, Den Služby 22, 1994

© Božena Cibulková

 

 

 

              Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

 

 

©  Ludmila Kozáčková, 2010-2020

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména