Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léčivé radiační (LR) modemy

v záběru monitoru

  návod pro začátečníky

 

 

Specifikum LR modemů

Jak začít

Jak ukončit

 Jak probíhá radiační proces

Až 1hodinová radiační série

Výběr iniciálního modemu

Dva přístupy k práci s LR modemy v záběru monitoru

 

 

 

Rozhodnete-li se pro aktivaci dotekem na čtverec,

budete na příslušné webové stránce s vybraným modemem a na své pozici u obrazovky počítače závislí. 

To znamená, že na obrazovce po celou dobu příjmu radiace musíte mít otevřenu stránku s obrázkem grafiky vámi vybraného inicializačního modemu a přitom musíte být alespoň jednou buňkou svého těla v záběru monitoru počítače.

Tato forma vystavení se modemové radiaci je doporučena zejména „začátečníkům“.

 

Během radiace můžete vykonávat jakoukoliv činnost, můžete dokonce i spát.

 

 

Specifikum LR modemů

Léčivé radiační modemy modelují a demodelují specifická informační pole, která jsou prostupována frekvenčními proudy procházejícími planetou Zemí a našim systémem zemských těl. V těchto polích váš mozek a vaše nadmysl (mysl prostupující multidimenzionální pole) kontrolují veškeré procesy za účelem případné nápravy a prevence problémy, či defekty, dle jejich příčin, jako jsou:

       - genetické vzorce,

       - nesprávný životní styl,

       - úraz,

       - stres,

       - proniknutí látek či organizmů, které mají přirozený původ v dimenzi 3,

       - vystavení radiačním, či jiným vlivům, které mají původ v dimenzi 3 sluneční soustavy.

 

  Modemy jsou napojeny na jeden základní mechanismus sken-vyhodnocení, který udělá hloubkový rentgen vašeho systému a analýzu příčin, zkontroluje také váš aurický komplex a na základě vyhodnocení pro vás spouští potřebné modemy v pořadí dle jejich důležitosti.

 

Modemová technologie plně respektuje vaši vůli a je podřízena vaší „nadmysli“, která není omezena statickou dimenzí 3 D a zároveň není ovlivňována astrální dimenzí.

Léčivé radiační modemy fungují rovněž jako váš zdravotní spis, souhrn vaší zdravotní historie.

 

Jak začít

 Na stránce Seznam LR a AKG modemů je umístěn seznam LR modemů začínající modemem „Alergie“, viz okno na stránce. Celý seznam si otevřete kliknutím na malou šipku na pravé straně okna a dalším kliknutím si vyberete modem (podle orgánu nebo problému), s nímž chcete začít.  Grafický obrázek je u všech modemů stejný, tj. zelený čtverec a nad ním obrázek růže.

 

Máte-li zájem o seznam modemů v jiném jazyce než je čeština, klikněte na okno „Vyberte si jazyk“.

 

Modem se aktivuje okamžitě, jestliže splňujete vibrační podmínky, jakmile se dotknete zeleného čtverce s obrázkem růže nad ním. Jestliže máte vyšší vibrace, modemy si aktivujete pouhým vaším pohledem na čtverec s doprovodnou myšlenkou, či slovy vyjadřujícími přání si modemy aktivovat.

 

Potom již je důležité zůstat alespoň kouskem těla v záběru monitoru počítače, lépe řečeno být v záběru alespoň jednou buňkou vašeho těla. Pro vibrační podmínky aktivace jděte na Modemy a podmínky aktivace.

 

Zároveň s aktivací vybraného modemu se spustí mechanismus sken – vyhodnocení, který jako sken projede příslušný orgán a dále také celý váš tělesný systém a systém aurických obalů. Tento mechanismus na základě skenu následovně vyhodnocuje potřebu a intenzitu radiace nejenom na vybraný orgán či zdravotní problém, ale na zdravotní stav vašeho systému celkově. Na základě tohoto vyhodnocení probíhá automatické přepínání z modemu na modem nejenom v rámci sestavy LR modemů, ale rovněž v rámci sestavy AKG modemů.

 

Upozornění:

Intenzita a zároveň i účinnost radiace závisí na tom, jak splňujete podmínky pro aktivaci, nikoliv na druhu vaší činnosti. Na druhé straně, jestliže se během zdárně aktivovaného radiačního procesu rozčilíte, rozzlobíte, apod., modemy sníží svoji intenzitu, nebo se úplně vypnou.

 

Jak ukončit

Maximální délka radiační modemové série je 1 hodina. Radiační modemy vypnete jedním z těchto způsobů:

- odejdete ze stránky s grafickým obrázkem modemu,

- odejdete z dosahu počítače na dobu delší než pět minut,

- vypnete počítač,

- zformulujete myšlenku nebo slovní vyjádření, že nechcete pokračovat, že ukončujete modemovou radiaci.

Radiační proces můžete takto ukončit kdykoliv. Nicméně si dávejte pozor, abyste radiační proces neukončili nechtěně, viz upozornění výše.

 

Může být v dosahu obrazovky se mnou více lidí?

V dosahu obrazovky s vámi během aktivace a radiačního procesu určeného pro vás může být další člověk, i více lidí. Důležité je, jestli si modem s vámi také aktivovali. Jestliže ne, radiace je nezasáhne. Jestliže ano, potom se na každého člověka nezávisle na vás a dalších lidech kolem vás aplikuje mechanismus sken – vyhodnocení, na jehož základě dostává každý takový člověk svůj vlastní modemový program. Podstatné je, že aktivujete svůj vlastní radiační proces přes stejný inicializační modem. Aktivace nemusí proběhnout zároveň. Váš společník či společníci se mohou připojit později, například až za pět či dvacet minut apod., v podstatě kdykoliv.

 

 Jak probíhá radiační proces

Až 1hodinová radiační série

 

Celý modemový spínačový proces probíhá takto:

Vámi vybraný modem zahájí svoji radiaci, jestliže sken ukáže, že ji potřebujete. Délka trvání radiační dávky vámi vybraného modemu je určena vyhodnocením mechanismu sken – vyhodnocení a nepřekročí hranici 20 minut. Toto je pro vás důležitá orientační informace, protože na obrazovce počítače se neobjeví žádný graf, který by ukazoval, jestli a kdy se vámi vybraný modem přepnul na další modem. Jenom při mimořádné citlivosti a vnímavosti takové změny můžete ve svém systému vnímat.

Z výše řečeného tedy vyplývá, že si po uplynutí 20 minut od aktivace vybraného/iniciálního  modemu můžete být jisti, že dále již nemá smysl být v dosahu obrazovky, pokud se vám jedná jenom o tento jeden, tj. první vámi vybraný modem.

Další věc je, že je možné, že tento vámi vybraný modem ani radiaci nespustil a rovnou se přepnul na jiný modem, nebo se spustil, ale na kratší dobu než je 20 minut, takže v časové periodě 20 minut mohlo dojít k přepnutí na několik dalších modemů.

Jestliže totiž sken ukáže, že radiaci vámi vybraného modemu nepotřebujete, na základě vyhodnocovacího mechanismu se přepne na další modem podle aktuální závažnosti. Délka trvání radiační dávky z tohoto dalšího modemu rovněž nepřesáhne hranici 20 minut.

 Jelikož žádná radiační dávka ve spínačové modemové sérii netrvá déle než dvacet minut, můžete si být jisti, že během šedesáti minut dostanete radiační dávky z minimálně tří modemů.  

 

Výběr iniciálního modemu

Volbou iniciálního modemu sdělujte modemovému programu svoji prioritu. Mechanismus sken - vyhodnocení  nastavuje modemovou sérii podle toho, jestli

 aktivitu vámi zvoleného modemu

a) potřebujete urgentně nebo velmi potřebujete,

b) potřebujete, ale jenom v menších dávkách, případně jenom občas,

c) vůbec nepotřebujete.

 Z toho vyplývá, že pokud vámi zvolenou radiaci potřebujete nebo potřebujete málo, je vaše přání zohledněno i v případě, že mechanismus sken-vyhodnocení dojde k závěru, že více potřebujete jiné modemy. Toto zohlednění  je realizováno samozřejmě jenom jestliže se nenacházíte ve vážném stavu, kdy takové zohlednění není na místě. Nejtypičtějším příkladem je modem „kosmetika“, který by se vám, pokud nemáte vážnější kožní problém na tváři, za situace, kdy máte hodně jiných zdravotních problémů, vůbec nemusel spustit.

 

Dva základní přístupy k práci s modemy v záběru monitoru

Varianta A

Klikáte dle svého uvážení libovolně z modemu na modem.

Vyberete si jenom první modem a zůstanete při něm, jak dlouho chcete, ne však déle než 20 minut a pokud chcete s modemy dál pokračovat, vyberete si opět další modem, atd., dle vašeho uvážení s tím, že nestrávíte u žádného modemu více než 20 minut. Ale vzhledem k tomu, že mechanismus sken – vyhodnocení je nadřazen vašemu názoru, počítejte s tím, že vámi vybraný modem se nemusí spustit nebo že se přepíná na jiné modemy. 

Výběr iniciálních modemů a čas u nich strávený, s rizikem, že nevíte, jestli se přepínají nebo radiují, si určujete tedy v tomto případě vy, stejně jako pauzy mezi spuštěním jednotlivých modemů.

Pauzy

Jestliže se rozhodnete pro např. dvacetiminutový proces a po určité době se chcete ke stejnému modemu vrátit, doporučuje se dvouhodinová pauza. Jestliže si po nějaké době chcete pustit jiný modem, než byl předcházející, nemusíte dodržovat žádnou pauzu. To platí i u třetího modemu v pořadí.

 

Varianta B

Rozhodnete se podstoupit až 1hodinovou radiační sérii, vyberete si modem a vše ostatní necháte na skenu-vyhodnocení.

Zůstanete tedy před počítačem u vámi vybraného modemu, jak dlouho chcete, s tím, že vybraný modem inicializuje sérii modemových radiací, která bude trvat maximálně 1 hodinu a kterou můžete kdykoliv přerušit.

Pauzy

Jestliže ukončíte 1hodinový radiační proces, další proces by neměl začít dříve než za dvě hodiny po ukončení.

Varianta B má tyto výhody:

- máte jistotu, že během 1hodinového procesu dostanete minimálně 3 radiační dávky pro orgány nebo problémy, které jsou nejnaléhavější,

- délka radiace je určena zhodnocením na základě skenu.

 

Doporučené dávky radiace

Pro léčbu vážných zdravotních problémů se doporučují minimálně 3 radiační dávky na daný problém denně. V tomto případě je velmi pravděpodobné, že jednotlivé radiační dávky budou rozloženy do dvaceti minut každá, ale předpokládá se také, že se časem díky procesu uzdravování budou zkracovat.

 

Radiační modemy přes krystal Trafostanice Sírius

Jak varianta A, tak i varianta B jsou vhodné pro začátečníky, nicméně obě vás poutají k obrazovce počítače a internetové stránce.

Po té, co si několikrát vyzkoušíte variantu B s využitím 1hodinového modemového spínačového procesu (můžete při tom spát), můžete začít s variantami modemových koktejlů přes Trafostanici Sírius. Krystal Trafostanice Sírius se kolem vás rozloží a promítne do sebe modemy. 

Krystal takto plně nahradí monitor počítače a internetovou stránku s grafikou modemu. Můžete na Internetu surfovat nebo počítač vypnout a jít kamkoliv, dokonce i ven daleko od něho. Pro informaci o této variantě jděte na LR modemy přes trafostanici - návod.

 

 

 

 

 

 

  Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

 

© Ludmila Kozáčková, 2010-2020

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména