Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léčivé radiační modemy

  a návod přes trafostanici Sírius

 

 

 

Specifikum léčivých radiačních modemů

Jak začít

Jak ukončit

Jednohodinový radiační proces

Radiační modemové koktejly

Doporučené pauzy mezi radiačními procesy

 

 

 

Rozhodnete-li se pro léčivou radiaci skrze Trafostanici Sírius, nejste na příslušné webové stránce a dokonce ani na své přítomnosti u počítače závislí. Během radiace můžete vykonávat kdekoliv jakoukoliv činnost, můžete dokonce i spát.

 

Pro seznam a aktivaci LR modemů jdi na Trafostanici Sírius

 

Specifikum léčivých radiačních modemů

Léčivé radiační modemy modelují a demodelují specifické informační pole, které je protkáno základními radiačními pruhy procházejícími planetou Zemí a našim systémem zemských těl. V těchto polích váš mozek a vaše nadmysl (mysl prostupující multidimenzionální pole) kontrolují a využívají tyto procesy: 

       -  zdravotní problémy geneticky dané

       -  vzniklé nesprávným životním stylem

       -  úrazem

       -  stresy

       -  způsobené látkami či organizmy, které mají přirozený původ v dimenzi 3

       -  vystavení  radiačním  či jiným vlivům, které mají původ v rámci Sluneční soustavy dimenze

Léčivé radiační modemy fungují rovněž jako váš zdravotní spis (souhrn vaší zdravotní historie).  Během skenování zkontrolují také váš aurický komplex a přepnou se na AKG modemy, nebo alespoň na jeden z nich, vyhodnotí-li to jako nutné nebo potřebné.

 

Jak začít

Nejdříve je nutné, abyste si aktivovali krystal, který vám bude sloužit jako promítací obrazovka pro radiační modemové koktejly.

 Na stránce Trafostanice Sírius je grafický obrázek se čtyřmi žlutými obloučky, z nich nahoře vychází „anténka“.  Vypadají jako malé srpy vzhůru nohama. Ke každému obloučku směřuje šipka s označením časového rozsah příslušného radiačního modemového procesu podle počtu hodin jeho trvání: 1 hodina, 4 hodiny, 8 hodin, 12 hodin. Radiační procesy v rozsahu od 4 hodin mají jiný průběh než jednohodinový proces. Jsou označovány jako koktejly, vysvětlení rozdílu mezi jednohodinovým procesem a koktejlem viz níže.

 

Krok 1 Výběr typu radiačního procesu a aktivace krystalu

 Rozhodněte se pro konkrétní časový rozsah a tudíž i charakter radiačního procesu, který jste si vybrali a prstem se dotkněte příslušného obloučku - srpku nebo se k němu prstem přibližte. Výběr typu radiačního procesu a aktivace krystalu proběhnou tudíž současně skrze dotek vašeho prstu nebo přiblížením se vašeho prstu k příslušnému obloučku – srpku. V tom okamžiku se krystal kolem vás rozloží a bude kolem vás rozložen po dobu působení radiačního procesu, který jste si podle počtu hodin vybrali.

Po vykonání kroku 1 přejděte hned ke kroku 2.

 

 Krok 2 Výběr iniciálního modemu a jeho aktivace

Pod obrázkem trafostanice je umístěn seznam LR modemů začínající modemem „Alergie“, viz okno na stránce. Celý seznam si otevřete kliknutím na malou šipku na pravé straně okna a dalším kliknutím si vyberete modem (podle orgánu nebo problému), se kterým chcete začít. Potom Jdi na stránku otevřít si grafický obrázek modemu. Máte-li zájem o seznam modemů v jiném jazyce než je čeština, klikněte na okno „Vyberte si jazyk“ (pod obrázkem trafostanice Sírius).

 

Modemy se aktivují okamžitě, jakmile se podíváte na grafiku modemu, tj. na zelený čtverec s obrázkem růže nad ním. Samozřejmě je nutno splňovat podmínky pro aktivaci.

Po určité době praktikování aktivace pohledem na obrázek s názvem modemu bude stačit, když si pouze kliknete na název modemu v seznamu.

 

Upozornění:

Intenzita a zároveň i účinnost radiace závisí na tom, jak splňujete podmínky pro aktivaci, nikoliv na druhu vaší činnosti. Na druhé straně, jestliže se během zdárně aktivovaného radiačního procesu rozčilíte, rozzlobíte, apod., modemy sníží svoji intenzitu, nebo se úplně vypnou.

 

Jak ukončit

Radiační modemy vypnete formulovanou myšlenkou nebo slovním vyjádřením ve smyslu, že nechcete pokračovat, nebo že ukončujete modemovou radiaci.

Radiační proces můžete takto ukončit kdykoliv. Nicméně si dávejte pozor, abyste radiační proces neukončili nechtěně, viz Upozornění výše.

 

Může si zároveň se mnou aktivovat krystal a modem další člověk či více lidí?

V dosahu obrazovky s vámi během aktivace a radiačního procesu určeného pro vás může být další člověk i více lidí. Důležité je, jestli si modem také chtějí aktivovat. Jestliže ne, spuštěná radiace je nezasáhne. Mohou s vámi u počítače sedět, povídat si s vámi apod.

Jestliže někdo z těchto lidí chce podstoupit radiaci, musí se sám dotknout obloučku, pro který se rozhodne, nezávisle na vaší volbě. Takže krok 1 musí udělat sám. Po vykonání kroku 1 jste každý ve svém vlastním krystalu. Pro krok 2 stačí, když jeden z vás vybere iniciační modem a každý z vás si ho pohledem aktivuje, nebo si každý z vás vybere svůj iniciační modem a pohledem ho aktivuje.

Aktivaci krystalu a stejně tak ani modemu tudíž nemusíte dělat současně.

 

1hodinový radiační proces

Pro ty, kteří nemeditují a nemodlí se, nebo jsou rozjitření a vystresovaní, doporučuji jednohodinovou modemovou sérii.

 

Probíhá stejně jako jednohodinová radiace v dosahu obrazovky. tj. děje se toto:

Zároveň s aktivací vybraného modemu se spustí mechanismus, který jako sken projede příslušný orgán a dále také celý váš tělesný systém a také systém aurických obalů. Tento mechanismus na základě skenu následovně vyhodnocuje potřebu a intenzitu radiace nejenom na vybraný orgán či zdravotní problém, ale na zdravotní stav vašeho systému celkově. Na základě tohoto vyhodnocení probíhá automatické přepínání z modemu na modem.

Vámi vybraný modem tedy zahájí svoji radiaci, jestliže sken ukáže, že ji potřebujete. Délka trvání radiační dávky vámi vybraného modemu je určena vyhodnocením skenového mechanismu a nepřekročí hranici 20 minut. Toto je pro vás důležitá orientační informace, protože na obrazovce počítače se neobjeví žádný graf, který by ukazoval, jestli a kdy se vámi vybraný modem přepnul na další modem. Jenom při mimořádné citlivosti a vnímavosti takové změny můžete ve svém systému vnímat.

 Další věc je, že je možné, že tento vámi vybraný modem ani radiaci nespustil a rovnou se přepnul na jiný nebo se spustil, ale na kratší dobu než je 20 minut, takže v časové periodě 20 minut mohlo dojít k přepnutí na několik dalších modemů.

Jestliže totiž sken ukáže, že radiaci vámi vybraného modemu nepotřebujete, na základě vyhodnocovacího mechanismu se přepne na další modem podle aktuální závažnosti. Délka trvání radiační dávky z tohoto dalšího modemu rovněž nepřesáhne hranici 20 minut.

 Jelikož žádná radiační dávka ve spínačové modemové sérii netrvá déle než dvacet minut, můžete si být jisti, že během šedesáti minut dostanete radiační dávky z minimálně tří modemů.  

Pouze ve vyjímečném případě naléhavosti vás jednohodinová série přepojí na modemy AKG, nebo na některý z modemů AKG.

 

Pauzy mezi radiačními  jednohodinovými procesy

Po dovršení 1hodinového radiačního procesu, by další proces neměl začít dříve než za dvě hodiny po tomto dovršení. Stejnou pauzu byste měli zachovat i v případě, že po 1hodinovém procesu chcete podstoupit koktejl nebo i radiaci kratší než 1 hodina.

 

Vícehodinové radiační procesy  neboli koktejly

Jsou to mixy, čili radiační koktejly, namíchané jak z léčivých modemů tak z AKG modemů, přičemž primární důraz je kladen na léčivé modemy. Preferujete-li radiaci  AKG modemů během vaší přítomnosti na příslušné internetové stránce, jděte na AKG modemy a návod pro začátečníky. Preferujete-li radiační koktejly s primárním důrazem na AKG modemy, jděte na AKG modemy a návod přes trafostanici.

Můžete si vybrat, jak již je uvedeno výše, z těchto možností léčivých radiačních koktejlů:

- 4hodinový koktejl

- 8hodinový koktejl

- 12hodinový koktejl

Tyto koktejly začínají rovněž skenem a vyhodnocením.

Zároveň s aktivací vybraného modemu se spustí mechanismus, který jako sken projede příslušný orgán a dále také celý váš tělesný systém a také systém aurických obalů. Tento mechanismus na základě skenu následovně vyhodnocuje potřebu a intenzitu radiace nejenom na vybraný orgán či zdravotní problém, ale na zdravotní stav vašeho systému celkově. Na základě tohoto vyhodnocení se aktivuje míchací a přepínací mechanismus, který pro vás po dobu vámi zvolenou vytváří optimální radiační mix, čili směs, koktejl.

Koktejly vzhledem k delšímu trvání svého radiačního procesu uplatňují více různých variant záření a kombinací. Například:

- vícemodemové radiační proudy

- aktuální přepínání a dělaní krátkých pauz, abyste nebyli předávkováni a přitom v rámci časového rozsahu daného koktejlu dostaly maximum

- přepínání na AKG modemy nebo zapojení AKG modemů do vícemodemových radiačních proudů.

V případě, že je váš systém výrazně akutně ovlivněn vlivy, proti kterým chrání AKG modemy, dostanou příslušné  AKG modemy automaticky prioritu.

 

Co jsou to vícemodemové radiační proudy

Vícemodemové radiační proudy jsou spojené radiační proudy ze dvou i více modemů do jedné základní radiace. Takže například současně může probíhat radiace modemů mladost, chrup, kosti a ZHF (což je AKG modem) s tím, že primárně působí na sebe navzájem nebo s tím, že mohou rádiovat současně, protože mechanismus sken – vyhodnocení je názoru, že radiační dávky těchto modemů mohou být v dané chvíli menší a tudíž dodány současně, čímž tudíž v rámci časového omezení koktejlu dochází k ušetření času pro další modemové radiace.

 

Výběr iniciálního modemu

Volbou inicíálního modemu programu sdělujte modemovému programu svoji prioritu. Mechanismus sken-vyhodnocení nastavuje mix do koktejlu podle těchto kritérií:

 že radiaci vámi zvoleného modemu

a) potřebujete urgentně nebo velmi potřebujete

b) potřebujete, ale jenom v menších dávkách, případně ne často

c) vůbec nepotřebujete

Podle těchto kritérií pro vás vzniká koktejl. Z toho vyplývá, pokud vámi zvolenou radiaci potřebujete nebo potřebujete málo, tak je vaše přání zohledněno i v případě, že mechanismus sken-zhodnocení dojde k závěru, že více potřebujete jiné radiace. Toto zohlednění je realizováno samozřejmě jenom, jestliže se nenacházíte ve vážném stavu, kdy takové zohlednění není na místě. Nejtypičtějším příkladem je modem „kosmetika“. Většina lidí potřebuje jiné modemy než je modem „kosmetika“, a tudíž bez iniciálního zadání by se tento modem nemusel v koktejlu vůbec projevit.

 

Pauzy mezi jednotlivými koktejly

Pauzy mezi jednotlivými koktejly by měly být minimálně dvouhodinové. Stejně tak by měla být dvouhodinová pauza, pokud se rozhodnete udělat jednohodinový či kratší radiační proces. Pauza po koktejlech je stejná jako po jednohodinovém procesu díky tomu, že mechanismu dělá v koktejlu krátké pauzy a občas snižuje intenzitu záření.

 

 

 

 

 

  Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

 

© Ludmila Kozáčková, 2010-2020

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména