Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKG modemy

v dosahu monitoru

 návod pro začátečníky

 

 

Specifikum AKG modemů

Jak začít

Jak ukončit

 Jak probíhá radiační proces

Až 1hodinová radiační série

Výběr iniciálního modemu

Dva přístupy k práci s AKG modemy v záběru monitoru

 

 

 

 

Budete na příslušné webové stránce s vybraným modemem a na své pozici u obrazovky počítače závislí.

To znamená, že na obrazovce po celou dobu příjmu radiace musíte mít otevřenu stránku s obrázkem grafiky vámi vybraného inicializačního modemu a přitom musíte být alespoň jednou buňkou svého těla v záběru monitoru počítače.

Tato forma vystavení se modemové radiaci je doporučena zejména „začátečníkům“.

 

Během radiace můžete vykonávat jakoukoliv činnost, můžete dokonce i spát.

 

 

 Specifikum AKG modemů

AKG modemy pro vás modelují a demodelují informační, radiační a „síťová - mřížková“ pole solárního systému a Slunečního Kosmu, která prostupují váš aurický komplex. V těchto polích váš mozek a vaše nadmysl (mysl prostupující multidimenzionální pole) kontrolují veškeré procesy za účelem případné nápravy a prevence problémy, či defekty, dle jejich příčin.

AKG modemy v podstatě provádějí:

- detekci tvorby, či vzniku nebo hrozby, jakéhokoliv defektu

- detekci proniknutí invazívní částice či radiačního, „síťového“ nebo frekvenčního vzorce, včetně fotogenních a morfogenních hybridů, apod.,

- nápravu a prevenci.

Modemová technologie plně respektuje vaši vůli a je podřízena vaší „nadmysli“, která není omezena statickou dimenzí 3 D a zároveň není ovlivňována astrální dimenzí.

 

Jak začít

Na stránce Seznam LR a AKG modemů je umístěn seznam AKG modemů začínající modemem „ATASS“, viz okno na stránce. Celý seznam si otevřete kliknutím na malou šipku na pravé straně okna a dalším kliknutím si vyberete modem (podle orgánu nebo problému), se kterým chcete začít. Grafický obrázek všech AKG modemů se skládá ze čtverce a z obrázku kopretiny, který je umístěn nad čtverec.

Máte-li zájem o seznam modemů v jiném jazyce než je čeština, klikněte na okno „Vyberte si jazyk“.

 

Modem se aktivuje okamžitě, jestliže splňujete vibrační podmínky, jakmile se dotknete zeleného čtverce. Jestliže máte vyšší vibrace, modemy si aktivujete pouhým pohledem na čtverec s doprovodnou myšlenkou, či slovy vyjadřujícími přání modemy si aktivovat.

 

Potom již je důležité zůstat alespoň kouskem těla v záběru monitoru počítače, lépe řečeno být v záběru alespoň jednou buňkou vašeho těla. Pro vibrační podmínky aktivace jděte na Modemy a podmínky aktivace.

 

 Modemy jsou napojeny na jeden základní mechanismus sken - vyhodnocení, který udělá hloubkový rentgen vašeho systému a analýzu příčin, zkontroluje celý váš aurický komplex a na základě vyhodnocení spouští pro vás potřebné modemy v pořadí dle jejich důležitosti.

Na základě tohoto vyhodnocení probíhá automatické přepínání z modemu na modem nejenom v rámci sestavy LR modemů, ale rovněž v rámci sestavy AKG modemů.

AKG modemy fungují rovněž jako váš aurický zdravotní spis, souhrn vaší zdravotní historie.

 

Upozornění:

Intenzita a zároveň i účinnost radiace, či „síťování – mřížkování“, závisí na tom, jak splňujete podmínky pro aktivaci, nikoliv na druhu vaší činnosti. Na druhé straně, jestliže se během zdárně aktivovaného radiačního procesu rozčilíte, rozzlobíte, apod., modemy sníží svoji intenzitu, nebo se úplně vypnou.

 

Jak ukončit

Maximální délka radiační modemové série je 1 hodina. Radiační modemy vypnete jedním z těchto způsobů:

- odejdete ze stránky s grafickým obrázkem modemu,

- odejdete z dosahu počítače na dobu delší než pět minut,

- vypnete počítač,

- zformulujete myšlenku nebo slovní vyjádření, že nechcete pokračovat, že ukončujete modemovou radiaci.

Radiační proces můžete takto ukončit kdykoliv. Nicméně si dávejte pozor, abyste radiační proces neukončili nechtěně, viz upozornění výše.

 

 

Může být v dosahu obrazovky se mnou více lidí?

V dosahu obrazovky s vámi během aktivace a radiačního procesu určeného pro vás může být další člověk, i více lidí. Důležité je, jestli si modem s vámi také aktivovali. Jestliže ne, radiace je nezasáhne. Jestliže ano, potom se na každého člověka nezávisle na vás a jiných lidí kolem aplikuje skenový a vyhodnocovací mechanismus, na jehož základě dostává každý takový člověk svůj vlastní modemový program. Podstatné je, že aktivujete svůj vlastní radiační proces přes stejný inicializační modem. Aktivace nemusí proběhnout zároveň. Váš společník či společníci se mohou připojit později, třeba až za pět či dvacet minut, apod., v podstatě kdykoliv.

 

 Až 1hodinový AKG modemový proces

 Celý modemový spinačový proces probíhá takto:

Vámi vybraný modem zahájí svoji radiaci, jestliže sken ukáže, že ji potřebujete. Délka trvání radiační dávky vámi vybraného modemu je určena vyhodnocením mechanismu sken – vyhodnocení a nepřekročí hranici 20 minut. Toto je pro vás důležitá orientační informace, protože na obrazovce počítače se neobjeví žádný graf, který by ukazoval, jestli a kdy se vámi vybraný modem přepnul na další modem. Jenom při mimořádné citlivosti a vnímavosti takové změny můžete ve svém systému vnímat.

Z výše řečeného tedy vyplývá, že si po uplynutí 20 minut od aktivace vybraného iniciálního modemu můžete být jisti, že dále již nemá smysl být v dosahu obrazovky, pokud se vám jedná jenom o tento jeden, tj první vámi vybraný modem.

Další věc je, že je možné, že tento vámi vybraný modem ani radiaci nespustil a rovnou se přepnul na jiný modem, nebo se spustil, ale na kratší dobu než je 20 minut, takže v časové periodě 20 minut mohlo dojít k přepnutí na několik dalších modemů.

Jestliže totiž sken ukáže, že radiaci vámi vybraného modemu nepotřebujete, na základě vyhodnocovacího mechanismu se přepne na další modem podle aktuální závažnosti. Délka trvání radiační dávky z tohoto dalšího modemu rovněž nepřesáhne hranici 20 minut.

Jelikož žádná radiační dávka ve spínačové modemové sérii netrvá déle než dvacet minut, můžete si být jisti, že během šedesáti minut dostanete radiační dávky z minimálně tří modemů.

 

Výběr iniciálního modemu

Volbou iniciálního modemu sdělujte modemovému programu svoji prioritu. Mechanismus sken - vyhodnocení nastavuje modemovou sérii podle toho, jestli

aktivitu vámi zvoleného modemu

a) potřebujete urgentně nebo velmi potřebujete

b) potřebujete, ale jenom v menších dávkách, případně ne často

c) vůbec nepotřebujete

 Z toho vyplývá, že pokud vámi zvolenou radiaci potřebujete nebo potřebujete málo, je vaše přání zohledněno i v případě, že mechanismus sken - vyhodnocení dojde k závěru, že více potřebujete jiné modemy. Toto zohlednění je realizováno samozřejmě jenom, jestliže se nenacházíte ve vážném stavu, kdy takové zohlednění není na místě.

 

Dva základní přístupy k práci s modemy v záběru monitoru

Varianta A

Klikáte dle svého uvážení libovolně z modemu na modem.

Vyberete si jenom první modem a zůstanete při něm, jak dlouho chcete, ne však déle než 20 minut a pokud chcete s modemy dál pokračovat, vyberete si opět další modem, atd., dle vašeho uvážení s tím, že nestrávíte u žádného modemu více než 20 minut. Ale vzhledem k tomu, že mechanismus sken – vyhodnocení je nadřazen vašemu názoru, počítejte s tím, že vámi vybraný modem se nemusí spustit, nebo že se přepíná na jiné modemy.

Výběr iniciálních modemů a čas u nich strávený, s rizikem, že nevíte, jestli se přepínají, nebo radiují, si určujete tedy v tomto případě vy, stejně jako pauzy mezi spuštěním jednotlivých modemů.

Pauzy

Jestliže se rozhodnete pro např. dvacetiminutový proces a po určité době se chcete ke stejnému modemu vrátit, doporučuje se dvouhodinová pauza. Jestliže si po nějaké době chcete pustit jiný modem, než byl předcházející, nemusíte dodržovat žádnou pauzu. To platí i u třetího modemu v pořadí.

 

Varianta B

Rozhodnete se podstoupit až 1hodinovou radiační sérii, vyberete si modem a vše ostatní necháte na skenu-vyhodnocení.

Zůstanete tedy před počítačem u vámi vybraného modemu, jak dlouho chcete, s tím, že vybraný modem inicializuje sérii modemových radiací, která bude trvat maximálně 1 hodinu a kterou můžete kdykoliv přerušit.

Pauzy

Jestliže ukončíte 1hodinový radiační proces, další proces by neměl začít dříve než za dvě hodiny po ukončení.

 

Varianta B má tyto výhody:

- délka radiace je určena zhodnocením na základě skenu.

- máte jistotu, že během 1hodinového procesu dostanete minimálně 3 různé radiační dávky, které jsou dle vyhodnocení nejnaléhavější.

 

Radiační modemy přes krystal Trafostanice Sírius

Varianty a) a b) jsou vhodné pro začátečníky, nicméně obě vás poutají k obrazovce počítače a internetové stránce.

Po té co si několikrát vyzkoušíte variantu b) s využitím 1hodinového modemového spínačového procesu, můžete začít s variantami modemových koktejlů přes Trafostanici Sírius. Krystal Trafostanice Sírius se kolem vás rozloží a promítne do sebe modemy. Krystal takto plně nahradí monitor počítače a internetovou stránku s grafikou modemu. Můžete na internetu surfovat nebo počítač vypnout a jít kamkoliv, dokonce i ven daleko od něho. Pro tuto variantu jděte na AKG modemy přes trafostanici.

 

 

 

 

 

 

  Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

 

© Ludmila Kozáčková, 2010-2020

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména