Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                     Mluví Kain, Mluví Ábel

 

© Božena Cibulková

 

 

Kainovy odprosy

 

 

 

 

Sedm proseb:

 

 

 

 

Já, člověk hříšný, bratr nehodný, nelaskavý - já, člověk provinilý

na svém bratru - prosím pokorně, snažně, upřímně a toužebně - prosím

ve jménu Krista - prosím ve jménu milosrdného Boha:

 

 

 

Bratře můj - ublížil jsem ti - odpusť mi!

 

 

 

 

Bratře můj - zarmoutil jsem tě - odpusť mi!

 

 

 

 

Bratře můj - ponížil jsem tě - odpusť mi!

 

 

 

 

Bratře můj - vyvolával jsem s tebou spory a hněvy - odpusť mi!

 

 

 

 

Bratře můj - nedal jsem ti, co ti náleželo jako spravedlivý Boží díl

- odpusť mi!

 

 

 

 

Bratře můj - vydal jsem tě nesnázím a strádání - odpusť mi!

 

 

 

 

Bratře můj - nedal jsem ti lásku a bratrskou péči o tvůj život -

odpusť - odpusť - odpusť mi!

 

 

 

 

Ábelova odpuštění

 

 

 

 

Bratře můj - odpouštím ti z celé duše své . . .

 

 

 

 

Bratře můj - odpouštím ti z celé síly své . . .

 

 

 

 

Bratře můj - odpouštím ti z celého srdce svého . . .

 

 

 

 

Bratře můj - odpouštím ti celou myslí svou . . .

 

 

 

 

Bratře můj - odpouštím ti vším, čím mohu vyjádřit své odpuštění. . .

 

 

 

 

 

Bratře můj - odpouštím ti, co mne bolelo, tížilo pro tebe a nad

tebou . . .

 

 

 

 

Bratře můj - odpouštím ti s láskou v našem Bohu a v Pánu Ježíši

Kristu, Spasiteli tvém . . .

 

 

 

 

 

 

       Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

 

 

©  Ludmila Kozáčková, 2010-2019

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména