Image

 

 

Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Transformace těla

 

Kapitoly ze spisu Božena Cibulková: Osobní duchovní disciplíny, 1974

 

 

Poučení

 

Jako se rozvíjí duchovnost a duševní síla, vnitřní ušlechtilost a dokonalý charakter vyššího jáství, tak se musí souběžně oduševnit a produchovnit i oblast tělesná. S dokonalostí vyššího projevu má vstoupit do těla harmonická souhra funkční, silová a látková. Tento proces za současných okolností a situací, kdy v prostoru je vystupňováno do maxima napětí vnitřní (mentální) i vnější (prostorověfyzikální), je nesmírně ztížen, takřka znemožněn. Nelze očekávat, že by se tělo svou vlastní potencí a samostatně působící zákonitostí biochemickou s těmito nepříznivostmi samo vyrovnalo. Protože je velice důležitou existenční i vývojovou složkou, je nutno mu věnovat zvýšenou pozornost a intenzivní péči duchovněfyzickou.

Předně pro udržení jeho funkčnosti, výkonnosti a životaschopnosti, na nichž takřka zcela závisí vnitřní vývoj duchovní v jeho uplatnění a realizaci ve hmotě. Mimo tyto reálné základní skutečnosti, dávno mystikům známé, vstupuje do popředí nutnost pronikat tělo vyššími životními látkami nadhmotného éterickosubstančního složení, jemnými duchovými energiemi vzatými z andělských a pak i z vysokých sfér božských.

Na základě tohoto nového uspořádání věcí je nutno převést tělo na vyšší strukturální systém, jímž se postupně, avšak rychle vyvine nový, lépe, ba dokonale fundovaný tvar, schopný dlouhodobé stability bez rozkladu (umírání) částic, z nichž je složen. Dosavadní buňky tvořící biochemickou základnu i rezervaci tělesných životností začnou se seskupovat do nových vzorů svých vazeb a funkcí. Dosavadní speciální, ještě nedokonalý buněčný impulz pro jejich rozmnožování, bude doplněn vyššími kódy, které uvedou celý mechanismus do přímé a pevné řádové kontroly. Omezí procesy dělení, zvýší mutační variace, navodí dílčí i celkové zkvalitnění. Vyšší a značně produchovnělé substance, které se spojí s bílkovinnými látkami buněk, vsunou do nich kódy pro jejich dokonalý systém a stabilitu.

Takto ustane dosud možné nadnormativní bujení a z toho vzešlé deformace, nebo celková stabilita mozkových, orgánových i svalových tkání. Tělo se stane subtilnější, pružnější a bez tvrdé kosterní konstrukce, jíž bylo podepřeno pro labilitu své buněčné soustavy.

Působením vyšších substancí, značně již produchovněných, majících v sobě kódy dokonalého buněčného systému, začne se měnit soustava pevné kosterní konstrukce. Spojením bílkovinné látky hmotných buněk s vyššími substancemi a jejich kódy vytvoří se předpoklad pro transformační proces kostry. Ta přejde nejdříve v silný koncentrátor substanční (látkový) a v dalším stadiu transformace pak v ústřední silový proud, v jakýsi reaktor, do něhož se budou sbíhat a od něho vycházet pohybové energie člověka. Tím se tělesná sestava přesune ze systému biochemického (dosavadního) do systému silového, jakým se vyznačují těla duchovních bytostí.

Přijetím silového systému ustane tělesné plození lidstva, jeho počet do té doby bude stabilní a v jedné společné jsoucnosti bez přestupů z jednoho světa ve druhý, jak tomu bylo doposud rozpadem (smrtí) těla, v němž se člověk nachází a v něm je činný.

Složitý transformační proces z těla látkového v tělo silové promění takřka všechny jeho hmotné částice. Malá část, která zůstane existenčně dál ve hmotné kategorii, rozplyne se do kosmického prostoru a stane se součástí planet, které nadále zůstanou rozptýlenými hmotnými životními středisky bytostí, které se náležitě a včas vnitřně nevyvinuly v duchovní, tj. dokonalé v lásce, činnosti a charakteru.

Silové tělo člověka rozmnoží jeho univerzální činnost intenzivní, tvůrčí a vůdčí. Jeho prvním článkem, jakýmsi prototypem nastávajícího silového těla, je onen zvláštní, tělesným očím neviditelný obal, v němž se duše člověka vysune z umírajícího těla hmotného k přesunu do jiného prostoru. Je složeno z jemnějších kosmických prvků a z éterických substancí střední kvality. Ani toto složení však ještě nedává stabilní systém tomuto o stupeň či dva jemnějšímu tělu, ani náležitou funkční šíři, jaká je nutná pro obrovský rozsah činnosti člověka v životním jsoucnu, určeném mu Božím řádem života. Proto také ono, i když v mnohém převyšuje tělo hmotné dokonaleji sestaveným reprodukčním ústrojím s pružnější přizpůsobivostí klimatům svých životních sfér (nepodléhá gravitaci, je lehké a schopné částečně měnit své tvary, prostupovat hmotné předměty apod.), podléhá časovým dimenzím, rozkládá se také a ztrácí životnost.

Z této neutěšené skutečnosti plyne celá řada problémů, které vyúsťují v procesy tzv. reinkarnační, které jsou přenášením vědomé bytostné individuality z jednoho tělesného systému ve druhý a tím ovšem také z prostoru do prostoru jiných, i velmi odlišných zákonitostí tvarových, jevových i silových. Z těchto dlouhodobých neutěšených provizórií plyne nesmírné utrpení každé lidské bytosti. Jsou součástí trestných procesů a jako následek velkého úpadku celé její duševnosti, která vychýlením se z přísných, avšak harmonických sestav duchové existence jástevní, principiální, ztratila smysl pro řád a také absolutní silové pole, z něhož bere každý duch, jako každý životní princip, své mentální i volní energie i inteligenční kvocient i stabilní bytostný zjev a jeho sestavu.

Kristus, nejvyšší a první Duch Božský, tvůrčí a činný, ve svých rozsáhlých záchranných a spasitelských akcích vnáší do těchto krajně strastných problematik velké zásahy, radikální změny. Ty zasáhnou celé dosavadní uměle udržované nedokonalé systémy celé prostorové, silové, bytostné a tím i tělesné struktury. Zásahem do tělesných systémů vyřadí se nejeden z procesů, jimiž byly založeny a udržovány očistcové sestavy i celé jejich světy, z nichž pozemská má zvlášť důležitou, a proto složitou, utrpení vyvolávající sestavu.

Především zastaví procesy přesunovací (reinkarnační), uvádějící do opakovaných hrůz ze smrti. Pro tento účel především podstoupil Kristus svou obětní misi. Jí vytvořil a nashromáždil nepředstavitelný poklad hodnot sil, energií i mocí duchových. Z nich některé, zvlášť sestavené k aplikaci na život lidský, vyjímá a dává je již k plné dispozici pro nový systém člověka jako tělesné bytosti i jako vysoce fundovaného ducha v duchovní vesmírné jsoucnosti. Jeho jméno je na věky spjato s obnovou člověka jako ducha v Duchu Boha, i s jeho tělesnou nesmrtelností.

 

Systém dosavadní

 

V dosavadním systému je přes zdánlivou jednotu těla mnoho diferencí. Nejsou rázu hmotného, ale silového. Některé části i orgány těla jsou bezprostředně zapojeny na jsoucno vyšší, jiné na nižší i zcela elementární. Tak je tělesná oblast prolínána různorodými i úplně protikladnými silami. Člověk i se svým tělem je ohniskem zápasu jsoucna vysokých idejí božských a jim oponujících, tzv. zlých. Od toho je však nadán inteligencí a duchem, aby protiklady vědomě vyrovnával, vyšší vyzdvihoval a nižším dal jen místo, jaké má holá půda pod nohama člověka jako nutná základna pro každý krok.

 

Tito práci však dosud opomíjel, nevěnoval jí čas, pozornost ani vědomé úsilí. Tím protikladně působící tělesnost nabyla nadvlády nad jeho psychikou, stáhla ji do ohniska neklidu i zmatků a tak ji nesmírně oslabila, že nezvládne ani svou mentální oblast, ani citové vztahové pole; tím méně může zasahovat do tělesných stavů, je klidnit a ovládat tělo v jeho látkových výměnách, syntézách a funkční nervové činnosti, ač i to je jeho úkolem.

 

Člověk, který se oddal Bohu a náležitě nepoučen, vcházel do extrému, jímž je únik od tělesnosti, která byla a dosud je považována za oblast méněcennou, nevhodnou pozornosti mystika. U vědomí, že její trvání je dočasné, zanedbával její zušlechťování a přímé produchovnění, které ona nezbytně potřebuje, aby v ní mohlo vyrůstat a rozvíjet se tělo, v němž se člověk pohybuje a je činný po odchodu ze Země. Zvlášť na tyto skryté skutečnosti se zapomínalo. A tak nejen bylo slábo a brzy se vyčerpávalo tělo hmotné, ale také bylo nedostatečně vybaveno ono tělo jemnější, posmrtné. Jeho chabou sestavou byl pak člověk uváděn do těžkostí, v jakých je na Zemi ten, kdo má určitou tělesnou deformaci či vážnou orgánovou poruchu.

 

Tělo je svým zapojením na určité životní jsoucno rozděleno na oblast vyšší, střední a nejnižší:

1. Vyšší - horní část těla po žaludek.

2. Střední - část břišní se všemi orgány.

3. Nejnižší - oblast genitálií.

 

Nohy jsou oblastí neutrální, kde se střetávají všechny tři úrovně a určitým kompenzačním procesem navozují silovou rovnováhu.

Největší pozornost a péči je třeba věnovat oblasti střední, kde působí vlivy a životní síly andělů a jimi zprostřednověné síly Boží. Celá střední oblast těla je napojena na jejich životní sféry i střediska činnosti. Je-li tato oblast narušena určitými zásahy (osudovými - že člověk má prožít jako pokání či jako zušlechťující nebo výchovný proces stav bolesti v tělesné nemoci), síla a vůle člověka ochabne a tělo ochuraví.

 

Horní část těla má tajné průchodné kanály, jimiž přichází do vědomí inspirující a intuiční impulzy i přímé myšlenkové obrazy vsunované do mentálního pole Duchem moudrosti a lásky nebo některým andělským duchovním učitelem či vůdcem osobní mystické cesty.

 

Oblast genitálií je doménou tvořivé elementární síly, proudící hmotným prostorem jako plodivý aspekt rozmnožující buněčné království o nové jedince více i méně kvalitní s funkcí kladnou i ničivou. Pro tyto protikladně působící aspekty je to oblast úskalí, kde člověk může padnout do hluboké nízkosti, není-li vnitřně zušlechtěn a spojen trvale se svým duchovým principem, vyšším já, které má svou existenci v Bohu a tím také v božském dobru, lásce a dokonalé ideologii.

 

Pokud tato oblast má důležitou funkci plodivou, rozmnožovací a reprodukční a svými zákonitostmi, buněčnou sestavou a tvořivými elementy dává reálnou biologickou základnu i další dispozice pro vytváření nového lidského těla, je vůči člověku široce otevřena, je vábná, uspokojující jeho nižší pocitové vědomí. Toto uspokojení či nižší stupeň blaha neproniká do vyšších mentálních oblastí ani do citových hloubek, je zadrženo v rovinách tělesného smyslového vědomí, které je jen okrajovou složkou člověka. Pro tento tělesný zážitek nepřispívá k duševnímu a tím méně duchovnímu rozvoji. Nezvedá člověka, ale také nesnižuje, je-li prožíván v náležitých okolnostech řádových mentálních i citových.

 

Úskalím se stává nebo vysloveně snižuje tehdy, je-li člověku cílem, zneužívá-li se pro nízký účel, nebo se mu člověk příliš oddává a tím v sobě nebezpečně rozehrává impulzy a instinkty, které kázněny a ovládány slouží kladu - vyšlé nad únosnou normu působí jako volný oheň. Protože je to oblast, do níž mají přístup bytosti elementární i démonické (měly tam posud určité funkce, takřka jediný dozor nad buněčnými procesy), vzniká nebezpečí, že ony, vyvolány, přímo přivábeny nezvládnutou, často obnovovanou vášnivostí člověka, vrhnou na něho své vlivy, obestřou jej sítí své moci a nevypočitatelným způsobem ho odvedou z vyšší cesty nebo i z dobrého průměru lidství.

 

Pro tato úskalí i přímá nebezpečí se těmto oblastem duchovní člověk vyhýbal. A přece jen on má v sobě duchovní sílu, která jej jednak chrání před vlivy démonů a současně může nesmírně prospět této věci. Jako celé tělo, každý jeho orgán, ba buňka a v ní všechny elementární částice nutně potřebují proniknutí duchovními silami, být přímo napojeny na Boha, tak i oblast genitální. Vyšší část těla tuto možnost má, zvláště u člověka věřícího, který se myšlenkami i citem a celým vědomím na Boha zapojuje. Kdo však myslí na Něj v souvislosti sexuální? Kdo tuto oblast prostupuje duchovními myšlenkami? Protože jen málokdo, takřka žádný, zůstává ona dál a dál oblastí nižší až nejnižší. Je stálou doménou démonismu - neproduchovněných, s Bohem nespojených prožitků lidské tělesnosti.

 

Tato situace je však pro tento čas již neúnosná. Přichází-li nyní Kristus k člověku, přichází k celému komplexu jeho problémů bytostných, duchovních, duševních i tělesných. Přináší-li změny, přímé zásahy do lidských systémů, vkládá je i do oblastí geneze a věcí sexuálních. Přichází vzít vládu nad člověkem všem nízkým, temným silám. Odnímá funkce dosavadním správcům tělesného pozemského království. Jimi byli z největší části duchové luciferských kategorií. Geneze a vše s ní spojené bylo také v jejich moci.

Změnou a přeskupením funkcí na inteligence andělské přejdou i tyto záležitosti do jiných rukou.

 

Celá tělesná oblast bude přesunuta do jiných dimenzí. Proces to je složitý a nesnadný na realizaci. Jako potřebuje andělské bytostné inteligence k této i pro ně neobvyklé službě lidskému životu v tělesné oblasti, tak potřebuje i její přímé nositele - lidské bytosti, na něž by se aplikoval a od nichž by tyto změny nastaly.

Řád věcí žádá vědomou spolupráci andělskolidskou na těchto proměnách alespoň v jejich počátcích, kdy je ideově a teoreticky programována, i v dalším stadiu, kdy se již na jednotlivcích pro ono dění zvolených uskuteční, než přejde do obecného bytostného lidského systému. Určitý stanovený jejich počet je již připraven, sestaven do společenství, a to pro vzájemnou podporu v úkolu tak nesmírném a mimořádném, jakým je přesouvání člověka od levice k pravici Boží s celým komplexem jeho věcí pozemských, kosmických i univerzálních.

Tím je vše vloženo do náležitých zákonných a řádových sestav. Všechny návazné články jsou navázány, spojeny. Proto, lidstvo i andělstvo, pamatuj na den tohoto prohlášení, že vše přípravné je hotovo. Je to příchod Krista, který je nejvyšší Tělo Boha a současně i Bohočlověka, k tělu člověka nejen mysterijně v eucharistii, jak se posud u křesťanů dělo, ale jako velkého, skutečného, reálného Organizátora jeho nového života v novém systému symbiózy duše a těla.

 

Systém nový

 

Nový systém začíná od hlavy člověka. Její mozková soustava již nestačí pojmout množství vjemů a poznatků z lidského světa, který se rozšířil na vesmír. Vzniká únava přetíženého organismu, hroucení buněčné nervové stavby těla buď nemocí, nebo deformací ganglií ústředního nervstva. Mimoto zde působí maximálně nadměrný tlak kosmických energií a nepřímo již sama antihmota, nebezpečně přiblížená fyzikálními experimenty v laboratořích světa. Kdyby nebyl umožněn Kristův zásah do těchto situací, hmotná struktura lidského mozku by se v krátkém čase rozložila. Zásah však přichází včas, jako každá Boží záchrana v okamžicích nebezpečí.

Určité části mozku jsou od potopního věku, kdy přišla velká pohroma na sotva vytvořený tělesný systém, blokovány, vyřazeny z činnosti. Jsou to právě oblasti, které mají bezprostřední návaznost na duchovní sféry, soustavu reprodukčních buněk, zčásti podobnou soustavě vyšších kosmických myslitelů - andělů.

V uzavřené, nečinné části, jsou také buňky mající detektorovou schopnost, jsou i radisty ve speciálním komunikačním systému, jímž lze korespondovat s bytostnou říší jiných vesmírných prostorů. Jejich pasivita, do níž byly záměrně vloženy, ušetřila jejich kapacitu do doby, kdy ostatní bude takřka vyčerpána a člověk před absolutním zhroucením.

Určitá blokáda mozku zapříčinila otupení člověka pro duchovní život, necitlivost k Božským idejím, ztrátu nadsmyslového vnímání; tím duchovní úpadek lidstva. Z druhé strany však uchovala určité rezervy potencí, kterých nyní lze použít k transformačnímu procesu v jeho prvních stadiích, kdy člověk přesouváním do jiných systémů bude odkázán na kapacitu svých energií mentálních i tělových víc než na látky, které mu dodá biosféra, v níž také dochází k rychlému rozkladu životností.

 

1. Prvním zásahem shůry je odstranění umělé přepážky ze zvláštní éterické  substance podobné bílkovinné směsi, jíž je chráněno hmotné buněčné jádro. Ta brání průtoku vyšších silových proudů uvádějících mozkové buňky do činnosti. Rozpuštěním oné přepážky se kapacita mozku zvýší, jeho systém se  posílí a unese ničivé kosmické siloproudy, které již nyní tělo ohrožují  a teprve budou nebezpečím větším než byly války. Tímto zásahem bude zabezpečeno přežití hrozivých let, v nichž Země a lidstvo je vystaveno nejen  vystupňovaným silovým náporům z vesmíru, ale je i jinak napadáno přímo  z říší démonů (pekelné mocnosti). Mimoto uvolněná mozková oblast okamžitě  vstoupí do své funkce propojovatele se sférami vyšších bytostí, čímž i jejich pomoc lidstvu nabude reálných podmínek a rychle se rozvine. Uvolnění  mozkových rezerv potrvá po čas působení zvláštní sedmileté milosti. Začne  ihned po oznámení připravované akce těm, kdo jsou povoláni na tomto úkolu  s anděli spolupracovat. Zásah začne od nich. Oni první pocítí dotek ruky  Všemohoucího na své hlavě, která ji otevře pro přijímání i vydávání  duchovních energií a životních sil Božích. Jejich mozek začne působit  skrytou kapacitou umožňující přímé zapojení na proudy andělské, na jejich  mentální vlny i silová pole, z nichž je složen jejich jemný sférický tělový systém.

 

2. Druhý zásah bude vložen do srdeční, nervové, svalové a cévní soustavy, vypovídající služby dříve než lépe fundovaný systém mozkový, pod tlakem rozpoutaných fyzikálních bouří i mentálními proudy, které přešly do chaosu,  jehož strašné víry rozkládají cévní struktury. Tento zásah se promítne ve  dvou dimenzích:

a) Dodáním vyšší speciální energie do silových polí ústřední srdeční oblasti, která posílí jejich duchovní náboje, v nichž značně ochably  vztahové a indukční impulzy i mechanismy určitých elektromagnetických  siloproudů, rozvádějících krevní toky rovnoměrně a náležitě rozptýleně  do všech tkání.

b) Pevným, dokonalejším zapojením srdečního systému na nejvyšší nervové  ústrojí, v němž sídlí a jsou činné duchovní principy umocňující vnitřní  vůli, dávající psychickou rovnováhu pocitovou, představovou a mentální.

Rovnováha psychická je souběžně i silovou stabilitou srdeční fyziologické  soustavy, není-li ona již v zárodku porušena orgánovou deformací. Duchovní  principy dosud plně nezapojené na tělesnou srdeční činnost a nyní uvedeny  do přímých kontaktů s ní, vytvoří dokonalejší její systém a tím akceschopnost všech tělesných funkcí.

 

3. Třetí zásah uvolní průtok životních potencí soustředěných ve skrytém centru v páteřním kořeni a rozváděných tělem sítí miniaturních kanálků. Jejich činnost je velice utlumena, průtok takřka zastaven, neboť je řádově  vázán na vnitřní duchovní stav člověka nebo alespoň na vyšší citový život,  víru a lásku člověka. Uzavření či zúžení průtoku těchto krajních životností má za následek odumírání krevní plazmy, snížení, někdy i zastavení hormonálních sekrecí nebo chaos v jejich uspořádání i celkové otupění, nervovou ochablost a ztlumenou schopnost pracovní i pohybovou.

 

4. Čtvrtý zásah uvede v chod speciálním, nově sestaveným duchovním impulzem  velmi již zpomalený, chabě fungující žlázový systém, který propojuje  a sjednocuje duševní chtění s jeho tělesnými projevy. Není-li v náležité  funkci, vláda duše nad tělem je znemožněna, jeho vitalita se ztrácí a tělesné soustavy jedna za druhou se rozkládají.

 

5. Pátý zásah dá zapojení břišních orgánů na vyšší tělesné systémy andělů,  přímé zvláštní propojení s těmi jejich oblastmi, které v určité analogii  k zažívacím lidským orgánům zpracovávají látky a prvky svých sfér bez složitých procesů přeměn jedné kategorie ve druhou a bez jakýchkoli odpadových (vyměšovacích) produktů. Dokonalý systém látkových přeměn aplikovaný  na systém lidský odstraní břišní orgánové napětí, přetížení a uvolní je  pro speciální funkce, totiž jako kontrolní a radarové zařízení organismu,  které je schopno signalizovat každou situační připravovanou i realizovanou  změnu prostorovou, jevovou a silovou, a to nejen v oblasti fyzické, ale  především v duševním a mentálním světě; tyto informace (jakési tiché, avšak určité předtuchy) pak přenášet do vědomí a tím mobilizovat duševní  i fyzické síly k obraně (hrozí-li nebezpečí) nebo k určité návazné akci.

 

6. Šestý zásah speciálními éterickými silami vyrovná značný úbytek základních  i vyšších biochemických tělesných látek, které si již ochablý systém nedovede obnovit ani přílivem syntetických náhražek. Tento stav zaviňuje rychlé a předčasné stárnutí důležitých buněk, znemožňuje jakoukoli regeneraci.  Životodárné silice budou dodány tělu zvláštním, nyní otvíraným kanálem,  který byl do této doby takřka nepropustný odchýlením se člověka od duchovních zdrojů života a přimknutím se k látkám Země a její hmoty.

 

7. Sedmý zásah přemístí svalová napětí a energii jimi vyvolanou z drobných  center do jedné ústřední akumulační energetické komory, odkud bude rozváděna do páteřní oblasti, kde začínají transformační procesy, které potřebují nesmírné množství energií všech kategorií.

 

8. Osmý zásah vytvoří nové a značně rozsáhlé frekvenční pole kolem celé tělesné oblasti pronikáním jí vysoce efektivními silovými proudy, jaké umí vytvářet a koncentrovat vyšší kosmické bytosti (andělé) pro nadlehčení  svého těla a pro beztížný a nesmírně rychlý pohyb. Toto opatření je prvou  fází příprav na trvalý život člověka v jiné prostorové dimenzi a v jiné  tělové sestavě.

 

9. Devátý zásah vloží pod celou plochu pokožky a zvláště do tváře zvláštní  fluidní vložku, která jednak dodá regenerační látky pro udržení lepšího,  důstojnějšího vzhledu člověka i ve starším tělesném věku, a také zabrání  průniku ostře dráždivých či přímo toxických látek do vnitřního organismu.

 

10. Desátý zásah dá tělu člověka jinou tvarovou formu - to však až na konci  transformačního procesu, kdy tělo bude proniknuto zářením, a podobno  třpytné hvězdě vznese se do kosmického prostoru.

 

Celý spis Osobní duchovní disciplíny si můžete stáhnout zde.

 

 

 

              Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

 

 

 

©  Ludmila Kozáčková, 2010-2019

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména