Image

 

              

Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

                                             Rok 2010

                 Rok zahájení  transformace hmoty

               již postřehnutelné zrakem duchovně vyspělých jedinců

  

Od počátku roku nedočkavě pohlížím na den jarní rovnodennosti neboť tak od útoků v roce 2009 zněly útěchy andělů a archandělů – vydržet do  března 2010, pak se nám dostane pomoci.

Země postupně rozložena do sedmi transformačních pásem s nejvyšším pásmem „Amezdas“ Země napojena na Mléčnou dráhu.

Vstup do „transformační federace“ s vyššími vesmírnými národy.

Pronikání Země energiemi ženského Božského principu.

Zprůsvitnění hmoty.

Vyhlášení Dne Milosti Boží

  

Kalendář

některých důležitých dějů a událostí roku 2009 na základě emailů odesílaných spolupracovníkům

  

8. 2. 2010

K Zemi dorazili naši spojenci „vstupní galaktický bod Lyra a Hadonoš.

 

9. 2. 2010

V přípravném transformačním přípravném procesu jsme se posunuli mnohem dále a díky našim přátelům spojencům, akci vedli přátelé z Hadonoše  - byly opraveny vážně narušené pláště Země.

Moc děkujeme.

 

13. 2. 2010

Z emailu spolupracovníkům: Drazí, proběhl boj o kvadrant, kterým měli dorazit naši přátelé z Plejád. Podařilo se překonat největší překážky, spojenci z Plejád se již přiblížili k Zemi. Již jsou tady.

Je to úžasné. Díky Bohu.

 

15. 2. 2010

Situace je uklidněná díky dnešním zásahům. Pod dohledem Krista a s pomocí archanděla Michaela a ze strany vesmírných přátel pod vedením Lyry byly odstraněny negativní magické zhmotnělé bariéry vytvořené jak v prostředí Země, tak v prostředí vesmírného prostoru hvězdných a planetárních drah, oběžných, spojujících i komunikativních, které vytvářely spojení Země s Mléčnou dráhou a které do včerejšího dne byly vydány působení duchů temna, takže Země byla vyhnancem z Mléčné dráhy.

Duch temna z prostoru těchto drah odstoupil, neboť ztratil „půdu pod nohama“. Tyto dráhy byly vytvořeny magickým působením, kdy dovednost magie šla až do takových důsledků, že časem tyto zátarasy mohla zhmotňovat a ony již byly zhmotněny. Byly  tedy odstraněny zátarasy, které umožňovaly vysokou rezonanci magických útoků, ať již pocházely ze země či z kosmu a které usnadňovaly útoky technického charakteru z kosmu. Tento zásah také odstranil překážky pro napojení Země na vyšší dráhu, které se uskutečnilo 20. 3. 2010.

Kristus disponuje Zemi vnitřně duchovně pro její napojení na vyšší galaktickou dráhu.

 

20. 2. 2010

Dnes v časné odpolední hodině dorazili naši přátelé z Plejád. Zdravíme je a děkujeme. Naši přátelé z Plejád  krátce po příjezdu udělali svoji analýzu situace a i oni vydali do vesmíru signál SOS pro pomoc Zemi.

 

26. 2. 2010

Dnes dorazili k bráně Země naši přátelé ze souhvězdí Lva. Zdravíme a děkujeme.

 

6. 3. 2010

S radostí informuji, že v této pozdní večerní době dorazili k naší planetě naši přátelé ze souhvězdí Panny. Zdravíme je a děkujeme. Díky a chvála Kristu!

 

16. 3. 2010

Zástupce planety  Nibiru uzavřel mírovou smlouvu s celou sluneční soustavou a Nibiru se stala jejím členem a je zahrnuta do transformace Slunečního kosmu.

  

20. 3. 2010

Dne 20. 3. 2010 (první jarní den) krátce po 18.32 byla Země uchycena  směrem vzhůru jedním jediným pohybem a časovým okamžikem na jí určený bod ve vyšší dráze a začala se na tuto dráhu stáčet. Toto stáčení stále probíhá a pokračuje v dalších dnech až do konce března, kdy je  na tuto dráhu definitivně nastavena. Tato nová dráha ovlivní život člověka jak z astrologického aspektu, tak z aspektu astronomického.

 

21. 3. 2010

Na vyšší dráhu stáčející se Země se již vyvinula z černého prstence - okovu  - zla (Boženka Cibulková se o něm rovněž   v některém ze svých textů zmiňuje) a kolem nejvyššího transformačního pásma Amezdas nazvaného podle nového jména  Amezdas – Země nová - se vytváří bílá hradba, která již nedovolí, aby do života a činnosti lidí do tohoto pásma zařazených, zasahoval duch negace.

 

22. 3. 2010

Probíhá nádherný děj vytváření bílého prstence kolem Země, ale útok proti vzniku této „hradby, “ která má Zemi  zcela obemknout  jako prsten duchovními silami, pokračuje.

 

30. 4. 2010

Útočící meziplanetární inteligence (stejná, která útočila v březnu 2009) se snaží využít situace, že hradba kolem Země ještě není vytvořena a za pomocí bytostí, které jsou v duchovnu označovány jako meziplanetární elementálové se pokoušejí o invazi do celé  Sluneční soustavy.  Jsou to bytosti, které jsou vázány na kosmické záření a hladiny určité vibrace.  Nemají integrované myšlení.  Jsou řízeni stejným útočníkem, který Zemi napadl v březnu 2009. Více a více se jich shromažďuje kolem Země a spojuje k útoku s elementály, kteří jsou vázáni na démony  Země a existují v prostoru Země. Všichni útočící elementálové jsou v duchovním světě nazýváni „elementálové rozkladu“.

 

1. 5. 2010

Zemská kůra na dně Tichého oceánu je po velké ploše značně prolomená, hrozí velká katastrofa. Prolomení  způsobili  elementálové,   kteří chtějí  v této činnosti pokračovat. Hrozí zaplavení velké části světa.

Zemi zahalily energetické mraky a těla útočících elementálů znehybněla. Neměli integrované vědomí a nedalo se s nimi  komunikovat. Byli již schopni jenom ničit. Takto dostanou možnost být uvedeni do vědomí k vývoji jindy, pro ně za příznivějších podmínek.

Prostor  se uvolnil a do Země  proudí životodárné vibrace.

 

2. 5. 2010

Je uskutečněno pozvednutí (posunutí směrem vzhůru) biosféry, jejíž funkce, kdyby zůstala blízko kritické oblasti by byly ohroženy.

Archandělům a našim vesmírným spojencům s využitím jejich  jemnohmotné techniky se podařil průlom v Tichém oceánu, který se každou chvíli již mohl projevit v hrubohmotné struktuře a způsobit strašlivou katastrofu, zacelit.

 

17. 5. 2010

NASTÁVÁ  TRANSFORMACE BIPOLÁRNÍCH SOUŘADNIC A ZEMSKÉ OSY.

To, co se děje se Zemí, vyvolává zájem  všech kosmických bytostí v okolí. Tyto bytosti na Zemi svými nízkými a omamujícími energiemi a zářením tlačí, neboť z těchto škodlivých a ničících energií jsou jejich těla sestavena  a  oni Zemi obklopují. Ne vždy s úmyslem škodit.

Stejný problém vyvolávají elementálové sídlící na Zemi. Země  se ve svých éterických sférických vrstvách rozevírá  a také naše  těla  se již více a více nastavují pro transformační procesy. Proto záření a chaotické energie, které „nižší  bytosti v neviditelnu sídlící na Zemi“ vydávají, působí negativně na nás i na přírodní procesy.

Nastává také doba, kdy musíme intenzívně pracovat se substancemi bylin a květin a s celou éterickou strukturou přírody.

 

5. 6. 2010

Jsou odvoláváni duchové negace, kteří zcela nebo částečně doposud vedli mnohé duchovní cesty. Lidstvu již nebudou stát v cestě za jeho duchovním poznáním duchové, kteří by ho záměrně vedli cestou křivou a lživou či cestou omylů, chyb a provinění. Nicméně jejich nauky v prostoru dále zůstávají a jsou lidem k dispozici pro jejich svobodnou volbu a duchovní vyhranění.

 

6. 6. 2010

V tento den byla uzavřena nová duchovní federace s národy Vyšší Galaxie, v podstatě je to transformační propojení s našimi spřátelenými civilizacemi pro spolupráci na transformaci Země, Slunečního kosmu, Mléčné dráhy a na transformaci celého kosmu.

 

15. 6. 2010

Do Země začíná vstupovat Božský ženský princip v podobě něžných nádherných energií.

 

 

6. 7. 2010

Den milosti Boží

Od 6. 7. 2010 do posledního okamžiku Země

6. 7. 2010, v den, kdy pravdě otevření lidé zrozeni do českého národa uctívají památku umučení Mistra Jana Husa, Kristus vyhlašuje období nazvané Den Milosti Boží pro Zemi, člověka a pro všechny, za které člověk prosí. Den Milosti Boží je poslední etapou před vstupem člověka do jemnohmotna.

Pomoc Boží a pomoc andělů je připravena a jejich náruč je otevřena každému,

kdo svou náruč otevírá a komu není lhostejný osud ostatních lidí, stejně jako mu není lhostejný osud vesmírných bytostí.

Den Milosti Boží je dán Kristem člověku na prosbu andělů a díky jejich vlastní mimořádné iniciativě člověku pomoci.

 

19. 6. 2010 - 27. 6. 2010

BYLO REALIZOVÁNO ZPRŮSVITNĚNÍ „PRVNÍ HLADINY“ HMOTY

  Někteří lidé hledající se budou již snadněji orientovat při volbě "duchovního učitele" či duchovního směru a budou mít větší zájem o duchovní vědění, protože nános hmoty, který způsoboval umrtvení či spánek duchovního vědomí člověka, není již tak silný - tvrdý.

 

Duchovní učitelé povolaní z řad lidí budou svojí energií již prokazovat svoje spojení s Kristem a tudíž pravost a správnost směru, který budou vyučovat, i když toto spojení opět bude patrné zpočátku pouze lidem, kteří již dosáhli určité duchovní úrovně.

 

Protože je hmota již částečně "zředěná" může dojít u některých lidí včetně vědců v rámci jejich činnosti k neobvyklým pozorováním záhadných nebo nečekaných jevů, či komunikacím s neviditelnem, či se některé jevy mohou promítat před zraky všech.

 

Toto zprůsvitnění je základním krokem pro další pokračování této transformační fáze:<

vzhledem k umožnění probuzení duchovního vědomí, vstupuje lidstvo již do prvního stupně transformace činností člověka na Zemi.

 

Toto zprůsvitnění ulehčuje pomoc andělů Zemi a člověku a také pomoc ze strany vyšších vesmírných civilizací.

 

Dalším kulminačním důležitým bodem pro vývoj hmoty a činnost člověka, bude období kolem zimního slunovratu a vánoc.

 

 

DEN MILOSTI BOŽÍ (OD 6. 7. 2010 DO POSLEDNÍHO OKAMŽIKU ZEMĚ)

- DEN ANDĚLŮ

  6. 7. 2010, v den, kdy pravdě otevření lidé zrozeni do českého národa uctívají památku umučení Mistra Jana Husa, Kristus vyhlašuje období nazvané Den Milosti Boží pro Zemi, člověka a pro všechny, za které člověk prosí.

 

Den Milosti Boží je poslední etapou před vstupem člověka do jemnohmotna.

Pomoc Boží a pomoc andělů je připravena a jejich náruč je otevřena každému, kdo svou náruč otevírá a komu není lhostejný osud ostatních lidí stejně jako mu není lhostejný osud vesmírných bytostí.<

 

Den Milosti Boží je dán Kristem člověku na prosbu andělů a díky jejich vlastní mimořádné iniciativě člověku pomoci.

Bůh umožňuje i v době probíhajících katastrof mimořádnou pomoc andělů Zemi a dává jim možnost pomáhat lidem k duchovnímu probuzení výraznými impulzy svojí blízkosti a tichým nabádáním a vyučováním.

Bůh ještě nevynesl soud nad individuálním osudem každého z nás, ještě nevynesl soud zamítnutí těch, kteří nesplnili základní podmínky pro transformaci.

Je čas prosit za všechny, neboť Bůh v tom Dni vyslyší moudré modlitby a i toho největšího hříšníka může pozvednout a to i na poslední chvíli.

 

V tomto darovaném čase před závěrečným konečným okamžikem naší pouti hrubou hmotou, již někteří lidé mohou vstoupit svým vnitřním vědomím na práh pohádkové existence, do které vás zvu slovy Boženy Cibulkové:

 

Jako růžové červánky zvěstují příchod zářivého Slunce a Zemi nesou jitřní krásu -

Jako sluneční jas mění noc v den, všem odkrývá tváře a životu Země důvěrně hledí v oči -

Jako hvězdy krášlí noční nebe a oblohu vloží v kouzlo pohádkové –

Jako Měsíc tiše pluje kosmickým prostorem na stříbrné lodi snění a záhad věcí -

Jako duhy jsou odkrytím tajemství paprsků světla a příslibem vesmírného míru -

Jako hladiny moří oblaka zrcadlí a ony jsou obrazem vod pozvednutých k nebi do azurů přečistých -

Jako neviditelný vítr hladiny rozvlní, rozšumí všechny stromy, květ ke květu nakloní, všechny klasy propojí jedním proudem energií -

Jako je Bůh provždy tajemný, přetichý a skrytý a jen Jeho doteky duše vnímá, srdce je přijímá a celé tělo je cítí -

Tak neslyšně přichází, tak zjevuje se v Zemi, tak je mezi námi Den Boží - Den andělů . . .

(Božena Cibulková: Prology, úryvek. Den andělů 1)

 

 

ČAS TRVÁNÍ ZEMĚ JE PŘESNĚ A NEODKLADNĚ STANOVEN

  7. 7. 2010 před půlnocí přijímám sdělení přímo od Krista, že čas existence hmotné Země je již přesně a neodkladně vyměřen.

 

 

OZNÁMENO PROZÁŘENÍ HMOTY NEBESKÝMI ENERGIEMI V OBDOBÍ VÁNOC 2010 A ODHALENÍ CLONY HMOTY V ÚNORU 2011

Dne 4. 9. 2010 po půlnoci jsem z duchovna přijala toto sdělení:

Kolem zimního slunovratu dojde k dalšímu zprůsvitnění hmoty, díky kterému v období vánoc bude hmota prozářena Božskými energiemi.

V únoru 2011 bude odhalena clona hmoty dělící náš svět hmotný od světa duchovního, jak předpověděla Božena Cibulková.

Odhalení clony hmoty 

 

 

10. 9. 2010

DEN DÍKUVZDÁNÍ KRISTU

V TĚCHTO DNECH SI PŘIPOMÍNÁME NOVOU OBĚŤ KRISTA PRO ZEMI A VESMÍR, KTEROU VYKONAL DNE 10. 9. 2009, A TÍM NASTOUPIL SVOJI VESMÍRNOU MISI.

Kristus nastoupil svoji vesmírnou misi pro celý vesmír, která začíná Slunečním kosmem a s ním postupně celou Mléčnou dráhou, dne 10. 9. 2009. Tím přesáhl hranice svého působení ve jménu Ježíš Kristus, ve kterém se nám představil svojí Golgotskou Obětí.

 

Dne 10. 9. 2009 vykonal Kristus pro záchranu Země a umírajícího, z Božských pralátek již vysouvajícího se vesmíru strašlivou výsostnou oběť Boha Stvořitele – Boha Lásky.

 

Bez této oběti by duchové temna dokonali ničení vesmírných a zemských struktur, jelikož přestoupili hranice pro jejich činnost a oblast činnosti v daném čase jim Bohem vymezené.

Dne 10. 9. 2009 jsem v ranních hodinách (mezi osmou a půl devátou) prožila závažné rozhodování o vyjímečnosti toho dne. Vnímala jsem, že je možné, že co nejdříve dojde ke smutnému dění a alternativu zániku hmotného jsoucna jsem v těch okamžicích vnímala jako nejreálnější. Začala jsem se na změnu svojí existence připravovat.

Krátce před devátou hodinou ráno, jsem prožila tento děj:

 

Uviděla jsem v prostoru kosmu vysunutý kříž a na něm Krista.

Magií a jinými formami zla již k smrti svojí existence prosáklý vesmír znachověl pod tryskající krví Lásky a již umírající základní částice nezbytné pro udržení tvarového jsoucna začaly ožívat.

Vesmírnou obětí Krista byl zastaven proces umírání tvarového jsoucna.

Je zachráněna Země i Nebe, aniž by Bůh zničil ty, kteří se Nebe a Zemi rozhodli usmrtit.

I pro ně Kristus na kříži rozevřel svou náruč.

Krev tryskající z ran Krista a blahodárná životní síla z jeho ran i krve vyzařující vyvolávají úžas nad jeho Láskou a obraz Krista pro celý vesmír takto protisknutý nad Zemí již postupně vyráží některým útočníkům zbraň z rukou.

Od této chvíle až po dnešní den vidím mnoho bytostí v pro nás neviditelném vesmíru poklekat před Kristem.

Kromě andělů a vyspělých vesmírných národů poklekají ti, kteří se kolem Země shromažďují ze zvědavosti, nebo hledají azyl. Poklekají také ti, kteří sice neútočili, ale odmítali úlohu plnit úlohu Kristem jim svěřenou.

Poklekají také mnozí, kteří se k Zemi přiblížili se zlým úmyslem nebo již dokonce útočili: 

Skládají zbraně a poklekají.

Poklekají před obrazem Krista na kříži a před obrazem Panny Marie, které jsou protisknuty nad Zemí. Panna Maria, se tyčí nad Zemí jako mystérium Matky všeho tvorstva a ujímá se všech vesmírných bytostí, které takto její náruč přijímají.

Kdyby Kristus nevykonal dne 10. 9. 2009 svoji novou obětˇ za Zemi a vesmír, nedívali bychom se dnes jeden na druhého.  

 

 

8. 9. 2010

VOLÁNÍ O POMOC: HROZÍ KONFLIKTY A VÁLKA

Dnes jsem přijala a prožila toto sdělení:

Země a lidstvo jsou v měsíci září tohoto roku ohroženi formou plánovaných konfliktů na mezilidských a politických mezistátních i vnitrostátních polích. Cílem je zničení lidstva a Země. Organizátoři tohoto útoku jsou duchové negace. Jakákoliv negativní naše myšlenka i pocit, a to dokonce i vůči těmto duchům, jim umožňuje akci. Koncentrace a snaha podminovat negativním nábojem mezilidské vztahy se mimořádně projevila dnes v ranních hodinách.

O pomoc pro Zemi a lidstvo volá naše Matka Země

O pomoc pro Zemi a lidstvo volají andělé a archandělé

O pomoc pro Zemi a lidstvo volají ušlechtilé vesmírné bytosti

O pomoc pro Zemi a lidstvo volá sám Bůh,

protože jeho pomoc je vázána na prosbu člověka o pomoc, na jeho pochopení situace.

 

Když jsem před několika týdny přečetla Prosbu Panny Marie o celosvětovou modlitbu v jeden okamžik, prožila jsem pravost této prosby. Příjemkyně této prosby ji přijala na úrovni přijatelné pro všechny, avšak organizátoři této modlitební akce ji určili až na 12. 9. 2010 ve 21.30 z pochopitelného důvodu, aby stihli informovat co nejvíce lidí.

Spojíme-li se však až 12. 9. a pouze na „chvíli“, může být pozdě.

 

Proto prosím snažně vás všechny, kdo čtete toto sdělení, zapojte se na Lásku intenzívně již teď a svým srdcem proste Boha dle svojí víry a zkušenosti, která je vaše. Jen výsostná Moc Boží může hrozící katastrofu oddálit.

Tato prosba o intenzívní modlitbu platí pro celé září.

Spojení 12. 9. se má dle vůle Boží samozřejmě uskutečnit. Bůh na toto vědomé masové propojení všech – celého lidstva toužebně čeká a díky tomuto našemu propojení se mohou odehrát pro lidstvo důležité události.

 

Všichni volající o pomoc děkují všem, kteří jejich hlas slyší.

 

 

13. 9. 2010

OZNÁMENA PŘÍPRAVNÁ ETAPA NA TRANSFORMACI VESMÍRU

  Dne 13. 9. 2010 ve večerních hodinách jsem přijala aktuální informaci, že s transformací Země vstupuje do realizace již také dříve oznámená transformace Vesmíru.

Základní koncept transformace Vesmíru je změna kódu jeho genezí, proměn i zanikání.

Od 13. 9. 2010 nastává přípravná etapa transformace Vesmíru změnou kódu tajemství čísla sedm na kód tajemství čísla 8. Den zviditelnění – prožití této transformace není člověku doposud přesně sdělen.

Sedm vesmírů do sebe vložených a vzájemně propojených i oddělených různými prostorovými zákony, které tvoří dnešní Vesmír, se rozšíří vznikem nového vesmíru. Vznikne tak Vesmír s kódem mystéria čísla osm. Mystérium čísla osm je spojeno s Mystériem Oběti Krista – oběti Člověka – oběti prvního stvořeného Anděla.

 

 

14. 9. 2010

SNESENÍ NEBESKÝCH HOJIVÝCH SIL A LÉČIVÝCH ENERGIÍ NA ZEM

V roce 2009 příroda otevřela svoje duchovní substance a na podzim 2010 od 14. září tohoto roku již dochází k propojení s nebeskou rajskou zahradou Panny Marie s lůnem zemské přírody. Andělé, jejichž úkolem je pomoci člověku v jeho fyzických bolestech a strastech, rozžehli nebeský plamen uzdravujících energií pro lidská těla fyzická i éterická a propojili nebeskou a zemskou přírodu šňůrami perel balzámů, které konejší a „hasí „rozžhavená ložiska – zdroje nemocí, neboť tato ložiska jsou překážkou pro tvorbu éterického těla během transformačního procesu. Toto éterické tělo se do určitého času bude vyvíjet v existenční symbióze s hrubohmotným tělem fyzickým. Na Zemi jsou připraveni andělé, pro zprostředkování těchto energií určeni. Tito andělé působí na Zemi již od roku 1981. Jejich jména jsou: Kasiel, Mariel, Anael, a Zachael.

Od podzimu roku 2009 již také dochází ke vkládání duchovní Mariánské substance, která aktivuje uzavření genetických příčin nemocí a deformací a proměnu DNA. Děje se tak nejdříve u duchovně nejvyspělejších na nejvyšší duchovní úrovni a postupně má být aplikováno na úrovně nižší dle rozhodnutí Krista.

 

 

2. 10. 2010

ČERNÍ MÁGOVÉ JSOU VYŇATI ZE JMÉNA ČLOVĚK ZEMĚ

A DOSTÁVAJÍ ZNAMENÍ „ŠKŮDCE ŽIVOTA“.

Kristus vydává pokyn Trůnům, aby se postavily jako výkonné sloupy Boží Moci a Vůle na Zem do sféry Amezdas a přes ni do všech transformačních pater lidských činností a ve spolupráci s archandělem Michaelem zajistily výkon jejich rozhodnutí, z nichž jedno je

Vyloučení bytostí působících v lidském těle jako černí mágové z lidského kruhu a vyjmutí těchto bytostí ze jména člověk Země.

Na pokyn Krista jsou bytosti působící v lidském těle jako černí mágové vyňaty z propojení s kolektivním vědomím lidstva, neboť do něho již tímto okamžikem vstupuje světlo nebes; jsou vyňaty zákrokem, jako když z organismu je vyjmut rakovinový nádor, aby organismus dál mohl žít a nezemřel.

Do posledního okamžiku Země Bůh bude otevřen modlitbám každého z nás za tyto bytosti. Pro průběh transformace však tento akt vyjmutí těchto bytostí ze jména člověk Země a tím z pole lidských činností Země, které již jsou určeny pro transformaci, je naprosto nezbytným. Černí mágové v lidském těle byly totiž „žilami draka“ jak v našem společném těle, tak v našem společném vědomí. Lidstvo totiž existuje a funguje na dvou rovinách svojí hmotné existence: individuální i jako jedno tělo tvořené a propojené individuálními těly. Stejně tak zde na Zemi lidstvo existuje a funguje jako individuální vědomí každého já a také kolektivní vědomí lidstva.

Černí mágové nemohou být vyňati ze společného hmotného těla lidstva úplně, ale jsou vyloučeni z jeho životadárné silové, energetické a světelné struktury.

Skrze propojenou strukturu jednoho hmotného těla a kolektivního vědomí mohly temné mocnosti do této chvíle na každého člověka skrze černé mágy skrytě manipulativně útočit a bránit duchovnímu vývoji. Mohly útočit lehce i na ty, kteří se dnes nacházejí na nejvyšší duchovní úrovni. Mohly tak ovládat lidi, kteří rozhodovali v ekonomice i politice i na úrovních lidských pracovišť a rodin či jakýchkoliv mezilidských vztahů.

Útok se však nesoustředil pouze na manipulaci a ovládání. Pomáhaly černým mágům také skrze černou magii zabíjet nebo alespoň způsobovat nemoci, neštěstí a konflikty. Na Zemi se dokonce již vytvořila kategorie černých mágů - zabijáků, kteří na objednávku vykonávali vraždu, kterou žádný pozemský orgán nemohl prokázat.

Dalším strašlivým proviněním černých mágů je, že svým působením pomocí temných sil vytvořili energetickou základnu pro útoky z kosmu, které v roce 2009 a v prvních pěti měsících roku 2010 vyvrcholily. Ti černí mágové, kteří, dokonce vědomě s útočníky spolupracovali, budou v nejbližší době postaveni před Boží soud jako zrádci planety Země stejně jako jejich neviditelní inspirátoři – duchové pádu, kteří dosud sídlí na Zemi.

Vzhledem k tomu, že Kristus vyhlásil Den Milosti Boží až do posledního okamžiku trvání staré Země, nejsou tyto bytosti vyňaty z posledního okamžiku Milosti Boží, bude-li za ně vznesen dostatek modliteb a slibů duchovní práce a činnosti, aby se jejich sídlem nestala sídla duchů pádu. Černí mágové nemohou být vyňati ze společného hmotného těla lidstva úplně, ale dnešním dnem jsou vyloučeni z jeho životadárné silové, energetické a světelné struktury jako škůdci člověka a Země, přestože mezi námi budou dále žít.

Na pokyn Krista dostanou na čelo znamení „škůdce života“ a během zprůsvitňování hmoty jejich znamení začne být viditelné i lidem na Zemi, nikoliv pouze duchům v neviditelnu.

Budou odříznuti od životadárných sil proudících do Země od Krista. To znamená, že k nim nebudou proudit síly pro zachování těla a zdraví od Zdroje sil.

Budou odříznuti od životadárných sil a zdrojů přírody, včetně léčivých bylin.

Příroda jim nevydá svou duchovní sílu.

Budou odříznuti od životadárných sil a energií přicházejících k Zemi od vyšších sfér planet Slunečního kosmu. Pro toto odříznutí se rozhodli správci vyšších sfér těchto planet sami spontánně a jejich rozhodnutí bylo stvrzeno úradkem Božím.

Tato opatření mohou těmto škodícím bytostem pomoci, aby si uvědomily svoji situaci a samy vyvinuly alespoň přání a touhu po vzestupu a odčinění zla, které páchaly.

Vyjmutí „dračích žil“ z těla a vědomí lidstva umožní univerzální spolupráci lidstva s anděly a efektivnější pomoc andělů lidem při transformaci jejich vědomí, těla. Usnadní andělům rovněž pomoc při transformaci Země.

V okamžiku kdy se Trůnové postaví na Zem, nastane řádové propojení Země s Duchovním nebem, včetně sfér nejvyšších.

Znamená to uplatnění a manifestaci Božího Zákona.

Okamžik sestupu Trůnů k Zemi se odehraje dne 2. 10. 2010.

Výkon opatření vůči černým mágům na celé Zemi bude vykonán anděly určenými archandělem Michaelem, nejpozději do 21. 10. 2010.

Výkon těchto opatření již byl zahájen v ranních hodinách dne 2. 10. 2010.

 

Tato opatření jsou nutná, ale tak jako je Bůh Zákon, je i Láska, která zachraňuje. Jestli nebudeme tyto bytosti přes vše zlé, co činily, milovat a prosit za ně, prodloužíme těžkou dobu života celého Vesmíru. Prodloužíme tak strasti a námahu nám všem.

 

 

2. 10. 2010

KRISTUS VYDÁVÁ DOKUMENT S POKYNY ANDĚLŮM PRO TRANSFORMACI LIDSKÝCH ČINNOSTÍ.

Najdete na stránce Transformace lidských činností.

 

 

6. 10. 2010

NASTALA DOBA NOVÉHO LÉČITELSTVÍ.

Byliny procházejí novou fází, lépe řečeno novým fázováním (vzhledem k celkové nastartované proměně Slunečního kosmu), a vibracemi stejně jako systém člověka. Proto na naše zdravotní problémy reagují léčivé byliny, rostliny, květiny či plody, u nichž bychom léčivé vlastnosti na daný problém neočekávali.

Hit sezóny: čaj – odvar z jehliček smrku

Je univerzální „čistička“ na veškeré nečistoty v těle, které způsobují nachlazení. Ničí dokonce některé parazity. Doslova provane náš systém čistým ozónem. Má také energizující účinky. Je nutné ho pít intenzívně.

Další některé rady najdete ve webové poradně, stránka Bylinková poradna.

 

 

9. 10. 2010

DEFINITIVNĚ URČENO DATUM ZAHÁJENÍ UNIVERZÁLNÍHO DNE VESMÍRNÝCH NÁRODŮ – dne spolupráce člověka, anděla a vesmírné bytosti.

 

Toto datum bylo stanoveno na 2. 11. 2010 .

 

 

11. 10. 2010

VAROVÁNÍ PŘED ASTRÁLNÍMI JEDY

Z patogenních zón země (např. Viz nedávná situace v Maďarsku).

I z patogenních zón lidského systému se uvolňují astrální jedy.

Máta ve formě čaje uvolňuje essence, které společně s éterem vody vytvářejí emulzi, která pokrývá nervovou soustavu a mozková ústrojí jako ochranný plášť. Tento plášť rovněž funguje jako zdroj určité výživy i jako kanál pro další vkládání ochranných a transformačních vyšších substancí. Více o ochraně před astrálními jedy na webová poradna, Bylinková poradna

 

 

12. 10. 2010

VÝZNAMNÝ DEN!

  Archanděl Azrael zahájil akci pro odhrnutí clony hmoty. Ukázal mi, že odhalování clony hmoty bude v podstatě probíhat jako rozpouštění přepážky, kterou má každý člověk v mozku.

Tato přepážka nám brání vnímat duchovní svět. Člověk má vesmír v sobě. Je to úžasné tajemství člověka. Vnímáme vesmír kolem sebe, ale přitom ho máme také v sobě.

Takže odhrnutí hmotné opony je vlastně rozpouštění přepážky v našem mozku.

Božena Cibulková, která duchovní svět mimořádně vnímala, také neměla tuto přepážku rozpuštěnu. Byla pro tuto schopnost přizpůsobena speciálními operacemi na jejích tělech.

 

 

15. 10. 2010

DRAČÍ ŽÍLY JSOU VYJMUTY Z KOLEKTIVNÍHO VĚDOMÍ LIDSTVA.

DÁLE PROBÍHÁ ODPOJOVÁNÍ NA FYZICKÉ ÚROVNI.

ANDĚLÉ NYNÍ DÁVAJÍ ZNAMENÍ NA ČELA ČERNÝCH MÁGŮ A TAKÉ

ZNAMENÍ NA ČELA LIDÍ, SE KTERÝMI CHTĚJÍ SPOLUPRACOVAT

A KTERÉ DO PROGRAMU SPOLUPRÁCE ZAHRNUJÍ.

  Andělům se již z větší části podařilo dračí žíly odpojit z kolektivního vědomí lidstva. Zlo zde zůstává, ale není již přisáto na vědomí a tělo lidí jako tomu bylo dříve. Mnoho lidí tento týden prožívalo zvláštní stavy - točení hlavy, nevolnosti. Bylo to způsobeno přiblížením se biblického draka (Zjevení) k lidstvu. Ale díky tomu, že již někteří čtenáři těchto stránek zalarmovali svoji bdělost a zintenzivnili svoji vnitřní denní činnost, tento zápas proběhl k mému překvapení pro vítězství dobra rychleji než dříve, dokud o situaci více lidí nevědělo. Zesílenou pomoc ze strany člověka jsem vnímala již v srpnu a září 2010, kdy bylo zřejmé, že informace na webu Amezdas našly alespoň u několika lidí silnou odezvu. Všem, kteří situaci pochopili a připojili se k pomoci andělům vřelý dík!!!

Andělé nyní dávají znamení na čela lidí. Černí mágové dostávají znamení „škůdce života“. Lidé, kteří se ve svém životě spojili s obětí Krista a narodili se do tohoto života již jako obětníci a neselhali ve svém poslání a do dnešního dne Kristu nabízejí svoji oběť, již znamení Beránka na svém čele dávno mají. Ti, kteří v tomto životě nabídli Kristu službu a snažili se o ni, dostávají znamení služebníka Božího s hierarchickou distinkcí ve třech stupních dle jejich doposud projevené duchovní aktivity. Toto označení je součástí připravované Andělské knihy zásluh a dluhů. I toto označování má být ukončeno do 21. 10. Na základě tohoto označení budou andělé diferencovat svoji spolupráci s lidstvem. Tato označení jsou také již zaznamenávána do transformujícího se Zodiaku, který již není ve znamení Lva, ale Beránka, tak jak v roce 1991 přes Boženu Cibulkovou řekl Kristus: „Na místě trůnu Lva nechť je postaven trůn Beránka, v Němž není panování, v Němž je vesmírná láska“.

Pro spolupráci s anděly je nejdůležitější stav nitra, na ten oni se dívají v první řadě. Co je platno, jestli člověk prokonává desatero modliteb denně, různé úkony a rituály bez andělského vnitřního stavu; co je platno, když činí dobré skutky s myšlenkou na odměnu, které by se mu za to od Boha mělo dostat. Jestliže je člověk zjemnělý a vybudoval si ušlechtilost, srdce mu samo velí, co má učinit. Andělé s takovým člověkem mohou spolupracovat. Takový člověk vydává jas, blíží se stavu andělství, či již ho dokonce dosáhl. Andělé mohou spolupracovat jenom skrze ušlechtilý cit a myšlenku.

Do zahájení Univerzálního Dne Andělů – dne spolupráce andělů s člověkem ve všech aspektech a rovinách transformace, andělé toto označování jednotlivců ukončí. Univerzální Den Andělů začíná 22. 10. 2010.

Toto označení andělé konají na základě již některých ukončených zkoušek, kterým Kristus člověka vystavil, a na základě toho, jak se jednotliví lidé doposud projevovali a jaký potenciál v nich andělé vidí. Toto označování andělé dělají nikoliv jako výsledek Božího soudu. Kristus, protože pomalejší transformace je možná nejenom díky Jeho Oběti, ale také díky iniciativě andělů, dává andělům pravomoc, aby si sami vybrali své nejbližší spolupracovníky, řadové spolupracovníky a kandidáty na užší spolupráci sami. Je to jejich Den v rámci Dne Milosti Boží na zemi. V blízké budoucnosti vznikne Andělskolidská rada. V každém případě, andělé mají otevřenou pomocnou a ochrannou náruč pro každého člověka, věřícího i nevěřícího, milujícího i nemilujícího.

 

 

17. 10. 2010 KOLEM 21.30 hod

MEZI SVĚTEM DRAKA A SVĚTEM LIDÍ JE JIŽ URČITÉ VAKUUM.

  Dnes večer po půl desáté již vidím dračí žíly jakoby odseknuté, jako když se od hmotného prostoru oddělí hmota prostoupená dračí žílou. Mezi světem zla a světem lidí je již určité vakuum. Prožívám úlevu. Vidím příšerné zjevy podobné drakům a hadím šelmám, jak se vyčerpáním chvějí, neboť již neodsávají energii člověka přímým způsobem, jak to ještě do nedávné chvíle dělaly přes lidské černé mágy, neboť svoji sílu čerpaly z něho. Andělé označují černé mágy. V této chvíli jsem si uvědomila, jak mnoho černých mágů v lidském těle je. Andělé dále pokračují v odpojování černých mágů od lidské hmotné energetické struktury, ale již nyní vnímám velkou úlevu.

 

 

19. 10. 2010

POKYN PRO OCHRANU LIDSTVA PŘED VIRTUÁLNÍMI SVĚTY

(Další bod Dokumentu z 2. 10. 2010.

Celý Dokument viz stránka Transformace lidských činností)

  Kristus dává pokyn andělům, aby univerzální mentální pole lidstva ochránili speciální vibrační clonou před mentálním polem myšlení a působení těch lidských bytostí, které vytvářejí činnost přímo ze zdroje negativního myšlení nebo kteří přijímají inspiraci vyloženě nebo převážně od duchů negace, a tak rozkládají negativní myšlení a obrazy v lidském mentálním poli. Tato speciální vibrační clona bude lidstvo rovněž chránit před negativními virtuálními světy a životy, které tito tvůrci vytvořili.

Lidské bytosti, které tuto negativní tvůrčí činnost vykonávají, budou na pokyn Krista zařazeny do speciální „transformační zóny“ a odděleny speciální „vibrační clonou“ od univerzálního mentálního pole lidstva, aby svojí činností neohrožovaly průběh transformace. Jejich další zařazení nebo nezařazení do transformace bude záležet na tom, jestli a do jaké míry pochopí, že svojí činností vnášely a vnášejí do života zlo, a na tom jak budou ochotny pracovat na proměně těchto negativních virtuálních světů ve světy dobra.

Do této kategorie působí jakákoliv lidská činnost čerpající inspiraci výhradně ze světa zla: především tvůrci a interpreti (herci, režiséři) hororů, thrillerů, hudebních, výtvarných děl, agresivních her a jiných děl, která přinášejí tóny, tvary, myšlenky a vibrace rozbíjející jemné tvarové jsoucno.

Čím více postupuje proces transformace, lidé existenci těchto světů prožívají, tyto světy na ně působí a v určitém okamžiku má dojít k tomu, že tyto světy se potkají na křižovatce. Toto setkání, kdyby proběhlo bez Boží ochrany a oddělení virtuálního světa zla od světa lidských činností by bylo opět zdrojem zkázy. Myšlenka člověka totiž „žije“. Tímto setkáním dvou světů by mohla být ohrožena mládež v pubertě a lidé, kteří nemají vyhraněné etické hodnoty, a tím by bylo opět ohroženo celé lidstvo. Navíc, transformační proces by se nemohl uskutečnit.

Virtuální svět není jen imaginární svět her ale také svět divadelních, filmových a románových postav. Pokud jsou prezentovány v příběhu, který je postaven na linii odlišení dobra od zla a poučení z něho, patří do „virtuálního světa výukového“ ,který kladně a evolučně ovlivňuje národní kulturu a tím lidstvo v národě žijícím. Může být předmětem diskusí a nesouhlasu, ale vycházel- li z tohoto dobrého úmyslu, je zařazen do tohoto výukového virtuálního světa, který se zcela nebo alespoň do určité míry těší ochraně andělů. Přišli jsme na Zemi žít, abychom se naučili rozeznávat dobré od zlého, umění tudíž nemohlo existenci zla a jeho projevy ignorovat. Naopak svojí speciální řečí mělo tomuto poznávání pomáhat.

Virtuální svět zla je tudíž svět agresivních her, hororů, thrillerů a dalších výše zmíněných děl. Tato díla a činnosti ochranu nemají a jejich autoři a protagonisté do nich po svém odchodu z těla odcházeli a stále ještě odcházejí. Vytvořili totiž tak silný svět umocněný energetickým a myšlenkovým prožitkem diváků a čtenářů, že jsou do něho vtaženi.

(Poznámka: Vzpomínám si, jak mi jednou Božena Cibulková řekla, že nemám představu, do jak hrozného „světa“ svých výtvorů odešla např. Agatha Christie.)

 

 

POKYN PRO POSTUP VŮČI LIDSKÝM BYTOSTEM, KTERÉ SE SPOJUJÍ S ASTRÁLNÍMI BYTOSTMI

  (K Dokumentu z 2. 10. 2010, viz stránka Transformace lidských činností)

Kristus dává pokyn, aby lidské bytosti, které používají techniky spojování se s astrálními bytostmi, byť v dobrém úmyslu, byly částečně vyjmuty z jemnohmotné transformační struktury Země. Toto vyjmutí mají andělé dokončit do 21. 10. 2010. Toto vyjmutí v jejich případě znamená, že jim zatím nebudou odepřeny základní vyšší energie nutné pro základní hmotnou existenci, ale nebude na nich aplikována transformace těla.

Tyto bytosti mají zatím být zařazeny do speciální transformační zóny a jejich mentální pole má být odděleno od mentálního pole lidstva speciální vibrační přepážkou. Nejsou vyjmuty z kolektivního vědomí lidstva. Andělé mají za úkol, podle pokynu Krista již tlumočeného, zprostředkovat těmto lidem co nejdříve poznání o škodlivosti a nebezpečnosti jejich počínání. Kristus zatím nerozhodl o dalším postupu vůči nim. Očekává se, že mnoho jednotlivců po té, co dostanou možnost být poučeni, změní své počínání a nastoupí na vyšší duchovní cestu.

Astrál je sféra, ze které do Země přicházejí útoky. Toto opatření je důležité a požadováno také Vyšší Galaktickou radou. Dne 2. 11. 2010 začíná Univerzální Den vesmírných vyšších národů – den spolupráce člověka – anděla a vyspělé vesmírné bytosti. Členové Rady Vyšší galaxie o tento jasný striktní postup vůči kontaktům s problematickým astrálem sami požádali. Tento postup je již nevyhnutelný z hlediska Krista a andělů.

 

 

POKYN PRO POSTUP VŮČI LIDSKÝM BYTOSTEM, KTERÉ PŮSOBÍ NA VĚDOMÍ LIDÍ PSYCHOLOGICKOU A PSYCHICKOU SUGESCÍ A HYPNÓZOU

  (K Dokumentu z 2. 10. 2010, viz stránka Transformace lidských činností)

Kristus dává pokyn andělům, aby vyjmuli z kolektivního vědomí lidstva lidské bytosti, které působí na vědomí lidí psychickou nebo psychologickou sugescí. Ti, kteří touto činností vědomě a záměrně škodí, či chtějí získat výhody pro sebe nebo své blízké, budou vyňati z jemnohmotné životní struktury Země a dostanou znamení „škůdce života“.

Toto vyjmutí má být ukončeno 21. 10. 2010.

Kristus dává čas těmto bytostem, které působí psychologickou sugescí ve víře, že činí dobře, protože chtějí pouze pomoci, nikoliv ublížit. Tyto bytosti budou proto pouze částečně vyjmuty z jemnohmotné transformační struktury Země. Toto vyjmutí mají andělé dokončit do 21. 10. 2010. Toto vyjmutí v jejich případě znamená, že jim zatím nebudou odepřeny základní vyšší energie nutné pro základní hmotnou existenci, ale nebude na nich aplikována transformace těla.

Tyto bytosti mají zatím být zařazeny do speciální transformační zóny a jejich mentální pole má být odděleno od mentálního pole lidstva speciální vibrační přepážkou. Budou také částečně vyjmuty z kolektivního vědomí lidstva. Andělé mají za úkol zprostředkovat těmto lidem co nejdříve poznání o škodlivosti a nebezpečnosti jejich počínání. Kristus zatím nerozhodl o dalším postupu vůči nim. Očekává se, že mnoho jednotlivců po té, co dostanou možnost být poučeni, změní své počínání a nastoupí na vyšší duchovní cestu.

 

20. 10. 2010

OZNÁMENÍ

   Dne 28. 10. 2010 má být spojeno 12 sestupujících nebeských transformačních éterů (zahrada Panny Marie) s již aktivovanými dvanácti étery, viz stránka Transformace dnes a stránka Zprostředkování léčivých energií. Tímto propojením bude zahájena proměna buněk hmoty v krystal. Dne 28. 10. 2010 vstoupí do mimořádné akce vysoký duch z rodu archandělů, který prožil život na Zemi jako nám známý svatý Václav.

 

 

POKYN PRO ODSTRANĚNÍ MAGICKÝCH OBRAZCŮ A VYTVOŘENÍ PROTIMAGICKÉ CLONY

(K Dokumentu ze dne 2. 10. 2010, viz stránka Transformace lidských činností)

  Kristus dává pokyn andělům a archandělům, aby na základě jimi již dříve vypracovaného a Kristem schváleného návrhu - programu na odstranění magických obrazců v mentálním prostoru lidstva, tento program začali realizovat. Kristus rovněž dává pokyn, aby mentální pole lidstva bylo odděleno od mentálního pole černých mágů, kteří byli vyňati ze jména člověk Země, speciální protimagickou clonou. Magické obrazce mají být z mentálního prostoru lidstva odstraněny do 27. 10. 2010.

 

 

POKYN PRO OCHRANU BYTOSTÍ, NA NICHŽ JE JAKO NA PRVNÍCH APLIKOVÁNA TRANSFORMACE TĚLA

(K Dokumentu z 2. 10. 2010, viz stránka Transformace lidských činností)

Kristus dává pokyn andělům a archandělům, aby na základě jimi již dříve vypracovaného a Kristem schváleného návrhu – programu vytvořili ochranný plášť pro lidské bytosti, na kterých je jako na prvních aplikována transformace těla. Bez tohoto ochranného pláště by transformace těla nemohla pokračovat.

 

21. 10. 2010

POKYN PRO OCHRANU PŘED NEPRAVÝMI SUGESTIVNÍMI OBRAZY BÍLÉ MAGIE

(K Dokumentu ze dne 2. 10. 2010, viz stránka Transformace lidských činností)

Kristus dává pokyn andělům a archandělům, aby na základě jejich vlastního zhodnocení nebezpečnosti počínání jednotlivých tzv. bílých mágů, oddělili mentální a energetické pole těchto bytostí od mentálního a energetického pole lidstva. Nechť andělé uvědomí každou bytost tuto činnost provozující o nebezpečí jejich počínání v době vstupu do jemnohmotného jsoucna. Mentální a energetické pole bytostí, které škodí, nebo které převážně škodí, bude odděleno od mentálního a energetického pole lidstva vibrační energetickou clonou, aby do života lidí nebyly vnášeny nepravé sugestivní obrazy přítomnosti či budoucnosti, které tak v prostoru lidstva dostávají pečeť platnosti pro lidský osud. Z tohoto důvodu, budou tyto bytosti částečně vyjmuty z kolektivního vědomí lidstva. Jestliže pochopí škodlivost této činnosti a budou chtít napravit, co způsobovaly, budou vráceny zpět.

Činnost bílé magie a postup strany Boží vůči jednotlivcům, může být skutečně veden jen na základě individuálních analýz, protože některé aktivity jsou vedeny ušlechtilým záměrem pomáhat, nikoliv pouze záměrem vydělávat peníze. Navíc, přes různé nové techniky tzv. bílé magie se projevují duchové s úmyslem pomoci i v oblasti zdraví a některé takové techniky do oblasti bílé magie vlastně nepatří. Základní posouzení a oddělení jednotlivců s nebezpečnou aktivitou bílé magie má být uskutečněno do 21. 10. 2010. Další fáze zhodnocení aktivit, včetně aktivit zaměřených na zdraví, a jejich případné vyloučení z mentálního a energetického pole lidstva bude zrealizována do 27. 10. 2010. Bude již patřit do andělských akcí v rámci Dne andělů.

Kristus dává pokyn, aby andělé nejpozději do 27. 10. 2010 odstranili všechny nepravé obrazy o minulosti, přítomnosti i budoucnosti, které byly skrze bílou magii do životního prostoru člověka poslány.

 

 

VYZÁŘENÍ SVĚTLA ZEMĚ DO MÍST, KDE DŘÍVE BYLY ŽÍLY DRAKA

  Kristus oznamuje, že s první sekundou dne 22. 10. 2010, který je zahájením Univerzálního dne Andělů, hmota a vědomí lidstva, které byly prostoupené žilami draka, budou prozářeny Světlem Země. Tímto Světlem Země je Světlo krve Kristovy, která při umučení Krista prosákla Zemí a světlo obětí lidí, kteří prožili z lásky ke Kristu kříž na Zemi. Toto světlo jako dar Boží a těchto lidských obětníků se rozleje formou paprsků – pramenů na místa, kde byly dračí žíly, a prozáří hmotu i vědomí lidstva. Je to světlo, které oživí umírající udupané lidství. Tak, jak Kristus vzkříšený a v činu působí na Zemi, nechť do činnosti vstoupí lidské bytosti, které mají na čele znamení Beránka. Nechť je lidstvo ve svém kolektivním vědomí přijme jako reprezentanty Krista a zastaví s pomocí andělů jejich pronásledování, utlačování. Nechť napraví křivdy a škody, kterých se na nich ve své nevědomosti a ve starém systému činností dopustilo. Nechť lidstvo těmto bytostem umožní činnost ve svém středu na pozicích, které těmto bytostem náleží. Nechť andělé přistoupí ke krajním případům mimořádně těžkých situací některých obětníků v lidském těle a nechť urychleně zjednají nápravu.

Nechť je pomoženo také všem statečným bojovníkům za spravedlnost, politickým vězňům, lidem pronásledovaným nebo pohrdaným pro jejich boj za dobrou ideu, pokud se v tomto boji neprovinili. 

 

 

DNE 22. 10. 2010 BYL ZAHÁJEN UNIVERZÁLNÍ DEN ANDĚLŮ – ETAPA SPOLUPRÁCE ANDĚLA S ČLOVĚKEM V POSLEDNÍ ETAPĚ TRVÁNÍ STARÉ ZEMĚ . Tato spolupráce je možná jen skrze vnitřní andělství, kterého již někteří lidé dosáhli. Jen skrze andělství člověka může být realizována andělskolidská spolupráce.

S úderem poslední sekundy půlnoční hodiny, to je hned po půlnoci, se do životního prostoru lidstva začalo vyzařovat Světlo Země – Světlo Kristovy krve vyzářené na golgotském kříži, spojené s oběťmi lidských bytostí za celou dobu křesťanství až po tento okamžik. Intenzita světla se zvyšuje každou hodinou.

 

V 17. 00 začalo oficiální zahájení Dne andělů.

 

 

 

22. 10. 2010

DO ZEMĚ VYZÁŘENO SVĚTLO NEBES – ZAHÁJEN DEN KRISTA

Drazí čtenáři stránek Amezdas,

Dne 22. 10. ve večerní hodině byl při slavnostním oficiálním Dni zahájení Dne Andělů – etapy spojené činnosti anděla a člověka zahájen Den Krista na Zemi.

Chtěla jsem při zahajování Dne andělů mít v místnosti květinu. V mé mysli proběhl tento myšlenkový pochod: Růže je symbol dokonalosti – je to v duchovním světě symbol Krista, ale jestliže nenajdu květinku, která by vyjadřovala andělství, přinesu růži. Vždyť vše se děje z Milosti Krista podle Jeho vzoru a programu. Andělství je vlastně život v Kristu na vyšší úrovni. I když jsem tedy pro symbol Dne andělů původně chtěla vybrat nějaký nádherný jiný květ, nakonec jsem se rozhodla vzít růžovou růži. Byla nádherná, barva odpovídala růžové, která je inspirovanými umělci znázorňována v auře Ježíšova a Mariina Božství (růžová s modrou).

Když jsme povstali k oficiálnímu vyhlášení Dne tak, že jsme všichni chtěli držet stonek růže, promítl se v prostoru Kristus a sdělil, že v okamžiku vyhlášení Dne andělů skrze tuto růži bude do prostoru lidstva vyzářeno světlo Nebe. Světlo oběti Andělů za člověka a Zemi, s nímž Kristus spojí svoje Světlo nejvyšší – Světlo oběti za celý vesmír. Pochopili jsme, že tímto dnem začíná Den Krista na Zemi a vyhlásili jsme jej spolu se Dnem andělů.

Skrze něžný, líbezný, vznešený půvab růže v okamžiku vyhlášení Dne, začala vyzařovat přenádherná přejemná a přeněžná světelná energie: Božské světlo. Přicházelo přetiše skrze nejhlubší záchvěvy univerzální lidské duše a přitom také skrze symbol Krista – překrásnou květinu – tu nejkrásnější uznávanou a prožívanou na Zemi. Mocná zář Světla nebes se tajemně tiše rozlévala do prostoru a prostupovala do plnosti a sytosti vyprahlou univerzální duši člověka. Plynula tak něžně jako vůně růže a přitom tak mocně, že jsme se všichni chvěli. Byli jsme uchváceni a dojati.

Naplněna a prostoupena touto událostí, chvěla jsem se a vždy, když jsem později chtěla tuto událost vyjádřit písemně, vstoupila jsem znovu do intenzívního prožitku Svatého Světla a moje myšlení se zastavilo, nebylo schopno vyjádřit to, co lze lidskými slovy tak těžko postihnout. Tato událost znamená, že oběť na Zemi je zastavena. Budou sice doznívat, patrně do posledního okamžiku Země trestné karmické jevy. Musíme také počítat s problémy, které přináší blízkost lidí na nízké úrovni, blízkost padlých duchů a útočníků z vesmíru a také s problémy, které pro někoho přechodně mohou vyplynout během procesu transformace. Tímto vyzářením Světla Nebe, které se položilo a spojilo se Světlem Země, které popisuji v článcích, viz níže, však končí oběť na Zemi ve formě drastického utrpení.

Přišel jako úžasné překvapení: v hloubi duše toužebně očekávaný Den Krista spolu se Dnem Andělů. Je to Den nové spolupráce anděla a člověka, do které je aktivně volán člověk. Je mu tak vrácena kdysi ztracená důstojnost; tímto je vyzdvižen ze strašlivého ponížení. Kategorie bytost lidská je před celým vesmírem díky tomuto vylitému Světlu Nebes do univerzální Duše lidství již vesmírem vnímána jako bytost se zlatou hvězdou na čele.

Kristus mi ukázal, že se k tomuto aktu – vyzáření svého nebeského Světla – potenciálu sil vytvořených jeho univerzální obětí za vesmír rozhodl také na základě prožitků těch, kteří na web Amezdas přicházejí a v srdci mu projevují vděčnost a lásku za Jeho činy v přítomnosti i nedávné minulosti. Vždyť takové věci nemohu říkat tradičním křesťanům. Kolik je lidí, kteří Kristovu mimořádnou přítomnou pomoc mohou zasvěceně prožít a vyjádřit vděčnost?

Kristus když se mnou komunikoval v Den vyhlášení Dne Krista na Zemi, ukázal mi bochník chleba ve svých rukou. Do „mystéria chleba a vína“ vás budu průběžně zasvěcovat.

Kristus mi ukázal, že během období letošních vánoc bude lidem dáno pro jejich urychlený vývoj z pokladů modliteb, které byly za jednotlivce, skupiny i národy a za problémy Země vzneseny. Do dnešního dne se nám mnohým zdálo, jakoby Bůh naše modlitby neslyšel, jakoby se nic kolem nás neměnilo.

Vzdejme díky Kristu a andělům v hloubi naší duše a našeho srdce. Nechť nové epocha andělskolidské spolupráce ve Dni Krista je Kristu pro radost, ne pro jeho utrpení. Nechť se v každém srdci člověka zrodí přání: Kristu dík a radost, nikoliv kříž.

Do vnitřního prostoru člověka andělé rozložili svůj andělský Dokument daný jim Kristem a jimi již do určité míry zpracovaným.

 

 

22. 10. 2010

ARCHANDĚLÉ SI VYBÍRAJÍ VYSPĚLÉ LIDSKÉ JEDNOTLIVCE DO SVÝCH TÝMŮ

  Archandělé mi ukazují, že si začínají vybírat lidské jednotlivce pro specifické úkoly – pro spolupráci s nimi jako s „archandělskou čtyřpodstatou“ a také na úrovni spolupráce s nimi jednotlivě, kdy vybraní jednotlivci budou podle svých dispozic a návaznosti na úkoly k archandělským týmům přiřazeni. To znamená, že někdo z vybraných bude více spolupracovat s Michaelem, někdo více s Gabrielem, někdo zase s Azraelem nebo Rafaelem.

 

 

24. 10. 2010

BLANIČTÍ RYTÍŘI

Bylo mi sděleno, že 28. 10. 2010 vstoupili do akce „Blaničtí rytíři“.

 

 

25. 10. 2010

ANDĚLÉ VYTVÁŘEJÍ PROTIMAGICKOU CLONU

  V ranních hodinách jsem prožila první vlnu energií pro vytvoření protimagické clony na Zemi. Tato clona se postupně má proměnit v silnou vibrační ochrannou hradbu.

 

 

26. 10. 2010

JAK SI POVÍDAT S ANDĚLEM

  Se zahájením Dne Andělů se jistě někteří lidé ptají, co dál, jak s anděly komunikovat. Andělé, jak jsem se již zmínila v jiných článcích, s námi komunikuji skrze již vydobytý prostor andělství v nás. Nikdo z nás není dokonalý a tento prostor si musíme denně chránit. Co andělé potřebují, aby nám mohli pomáhat, je naše jistota o jejich existenci. Čím lépe chápeme jejich úlohu pro nás a pro Zemi, tím je komunikace snadnější.

S některými lidmi andělé komunikují v době tzv. spánku, kdy se duchovní tělo člověka vysune. Během této doby jim mohou dávat silnější impulzy anebo si s nimi dokonce povídat. Ani vyspělí duchovní jedinci je běžně nevidí nebo neslyší. Pro takovou schopnost komunikace v podmínkách tvrdé hmoty musí být člověk speciálně disponován nebo si takovou dispozici vyvinout.

Andělé ve většině případů komunikovali a stále ještě komunikují skrze vnuknutí. Tato situace se brzy má změnit. V blízké budoucnosti bude rozpuštěna přepážka v mozku, která brání komunikaci a vnímání duchovního světa. Impulz pro její rozpouštění byl do lidského mozku poslán v tomto měsíci.

Chceme-li, aby nás v této prozatimní situaci „pod hmotou“, andělé inspirovali a aby nám radili, chceme-li od nich přijmout proud myšlenek nebo jenom jednu myšlenku, je důležité vnitřní ztišení a odevzdání se do vůle Boha. Každý mentální a emociální chaos – rozčilení, podráždění apod., způsobuje negativní vibrace, které tomuto příjmu brání. Chceme-li prožít útěchu a oblažení v přítomnosti anděla, je dobré domluvit si předem určitý čas a dodržovat ho. V každém případě, andělé slyší, když jim adresujeme myšlenky a dotazy. Promlouvejme k nim formou myšlenky ve ztišeném nitru. Aby nám andělé mohli účinněji pomoci, potřebují, abychom jim problém osobní, rodinný nebo celosvětový apod. rozložili v myšlenkových obrazech. To je komunikace jim vlastní. Je to komunikace vyšších bytostí.

 

 

28. 10. 2010

  Již několik dnů před tímto datem mi bylo oznámeno, že v tento den vstoupí do akce „Blaničtí rytíři“. Tato akce měla být spojena se snesením 12 nebeských božských éterů. Tyto étery byly slíbeny Kristem v roce 1981. V tomto roce Kristus aktivoval pro transformaci lidského těla 12 nebeských éterů snesených z andělských sfér a slíbil 12 božských do tajemství zahalených éterů v pozdější tehdy jím nespecifikované době (viz stránka Transformace dnes).

 

Dne 28. 10. 2010 jsem se svými spolupracovníky prožila tyto děje. Nejdříve bylo do již od magie a jejích obrazců očištěného lidského prostoru sneseno 12 tajemných éterů. Protože žijeme v tzv. 3D – ve sféře určené pro základní vývoj tvorů kategorie zvíře a naše myšlení je skutečně „stlačeno“ do úzkého prostoru, těžko si můžeme multidimenzionální étery, které jsem již dříve označila jako „zahradu Panny Marie“, představit. Byl snesen: éter Božího impulzu tvorby, éter očisty a obnovy, éter životní síly, éter spojující a propojující energie, éter barvy, éter vůně, éter zvuku, éter minerálu, éter růstu a tvaru, éter stonku a kmene jako sloupu energetických katedrál, éter Božského květu, éter Božského plodu. Těchto dvanáct éterů se spojilo s 12 étery snesenými a aktivovanými v roce 1981 a skrze již aktivovanou transformační částečku v lidském těle nazvanou eranen a v krvi pentinin (zatím pouze u vyspělých duchovních jedinců) vytvořila novou buňku v podobě krystalu, která se ve stejném okamžiku rozšířila a vytvořila novou dimenzi Země (jejích vyšších transformačních pásem). Již den předtím jsem viděla Blanické rytíře sedící na koni s napjatou šíjí v koncentraci na povel vyrazit do akce. Tato duchovní symbolika neznamenala, že opravdu sedí na koni, ale vyjadřovala připravenost k rychlé a důstojné akci „rytíře, který je ušlechtilým, statečným ochráncem, Božím bojovníkem“. Blaničtí rytíři byli zahaleni a prostoupeni tajemným modrostříbrnobílým oparem – závojem. Ve stejnou chvíli den předtím mi bylo ukázáno, že prostor České republiky, která je vesmírným transformačním centrem, je doslova obemknuto vesmírnou negací. Vnímala jsem ji doslova v sevření černé neproniknutelné temnoty. 28. 10. 2010 se mi promítl sv. Václav, ve svém nádherném, sličném a spanilém zjevu (jako bytostný jara květ) a dal pokyn Blanickým rytířům. Vyrazili obrovskou silou a obemkli hranice duchovního prostoru České země jako neprostupná hradba, která se pne až k nebesům a chrání český národ, jeho duchovní poslání a jeho území zevnitř i z vnější strany. Při tomto ději jsem pochopila legendu o Blaníku a jeho rytířích. Při formování českého národa v jeho hmotné existenci a při snášení jeho energií a sil do území a prostoru dnešní České republiky byly vysoké kosmické energie, které bytostná entita nazývaná českým národem jako jediná ze všech národů neztratila, uloženy v prostoru dnešní hory Blaník. Tento prostor ochraňoval Svatý Václav až do tohoto památného dne 28. 10. 2010. Sv. Václav po své mučednické smrti nikdy neopustil prostor Českého národa, chránil poslání českého národa v jeho úloze národa Kristova propojoval jemnohmotně Český národ s nebem. On byl od počátku u transformačního procesu zahájeného Kristem na území České republiky. Kosmickou duchovní energii uloženou v Blaníku rozložili kolem prostoru České země archandělé v propojení s vyšším duchovním kosmickým prajástvím vyspělých duchovních jedinců v těchto dnech žijících na území České republiky. Vyspělí duchovní jedinci žijí totiž v několika kosmických formách, v několika dimenzích. Po té, co bylo kolem České republiky vytvořeno bílostříbrné zářivé, mocné výšlehy energií vrhající silové pole, učinil sv. Václav tento pohyb: mocným pohybem síly a vůle, odpoutal vyšší transformační pásma od astrálního vesmíru, který vznikl vyzářením energie hmoty vytvořené padlým andělem při jeho tvorbě hrubohmotného vesmíru a který je duchovním vyšším světem nazýván „předpeklí“. Tento astrální vesmír může poskytovat zdání krás, tvarů a září, které jsou však pouze iluzí. Po té, co sv. Václav učinil tento pohyb, který jsem vnímala jako odseknutí lana vážícího Zemi k astrální sféře, Země se svými vyššími patry se jako kosmické plavidlo odlehčené od magických dračích žil a obrazců, naplněné světelnou energií Svatého Světla Krista, začala vznášet vzhůru, vzdalujíce se tak od astrální sféry a hmota této Země nové se začala proměňovat v krystal.

 

 

28. 10. 2010

KDE DOMOV MŮJ?

U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV ZALOŽENÍ ČESKÉHO STÁTU

   Země česká, krásná na pohled a ušlechtilá jako vonící lípa i mateřídouška, čistá jak bílá chudobka – jsi pozemský ráj, jak tě nazvala hymna národa, ta píseň vyjímečná, podobná ódám radosti i básni na oslavu Božího díla, jímž jsi stvořena.

 

  

Duchovní prostor Vyšehradu je brána k nebesům. V duchovním prostoru Vyšehradu je rozložena bílá projekční plocha. Na ní je výrazně promítnut vyznačený text české národní hymny. Zvýrazňuje její úvodní myšlenku:

Kde domov můj? – Podtrhuje ji silnou a zářící linií. Naznačuje, že k ní připojuje tajemstvím zahalenou svou otázku o jeho domově v životním prostoru.

Dochází ke dvojznění otázky: Ptá se člověk i Kristus – ptá se nejvyšší Bohočlověk v lidském člověku.

Člověk odpovídá na otázku dalšími myšlenkami české hymny: Můj domov je tam, kde je Boží krása: voda, strom, květ. -

Kristus praví: Můj domov je tam, kde je člověk a Česká země, neboť jsem ji zvolil za náš společný domov v ten nejvyšší strastný spásný čas... 

 

(z textů Boženy Cibulkové)

 

 

2. 11. 2010

DEFINITIVNĚ URČENO DATUM ZAHÁJENÍ DNE VESMÍRNÝCH NÁRODŮ

– DNE SPOLUPRÁCE ČLOVĚKA, ANDĚLA A VESMÍRNÉ BYTOSTI.

Toto datum bylo stanoveno na 2. 11. 2010.

 

 

Dne 2. 11. bude zahájen Univerzální den vesmírných národů – Den spolupráce vyspělých vesmírných národů s člověkem Země a s andělem.

V 19.00 středoevropského času vyšlou spřátelené lodi Vyšší Galaxie svůj pozdrav Zemi a jejím obyvatelům: barevné spektrum - znakový pozdrav Rady Vyšší Galaxie. Toto spektrum čtyř barev se skládá z barev v tomto pořadí: jasně oranžová, purpurová, bílá a modrofialová. Toto spektrum obemkne planetu Zemi a zároveň s tímto spektrem proniknou prostorem kolem Země čtyři tóny – zvukový pozdrav.

Tímto dnem počínaje mohou vesmírné národy Vyšší Galaxie začít upozorňovat na svoji existenci a blízkost použitím svojí techniky a signálů.

Vyšší Galaxie si vybrala jako centrálu pro komunikaci se Zemí Českou republiku. Důvodem pro toto přání je světelné označení tohoto území Kristem a mimořádné dispozice duchovních sil do tohoto území vložených.

 

 

Pro zahájení tohoto dne byly splněny tyto právní podmínky národů Vyšší Galaxie:

 

1)     Na Zemi, se kterou budou spolupracovat, jsou již z kolektivního vědomí člověka a nové struktury jeho existence vyloučeni všichni, kteří útočí magickou myšlenkou nebo násilně sugestivně působí skrze myšlenku, která takto násilně vnesena do jsoucna, je pociťována jako nebezpečná kosmická zbraň. Vždyť i záření – výpary těchto myšlenek jsou pro éterické tělo a éterickou strukturu vesmíru smrtelné jedy.

 

2)     Země, se kterou budou spolupracovat, není ve spojení se sférou astrální, duchovním světem nazývanou „předpeklí“, která je problémem pro celý duchovní vesmír.

 

 

3)     Andělé poskytnou záruku, že zajistí, aby se na Zemi rozšířilo dle možností již krátkého času, který zbývá, pravé poznání. Zárukou je Den andělů na Zemi, se kterým se ztotožnil Kristus. Velkou nadějí jsou mimořádné vánoce 2010 a realizace první etapy odhalení clony hmoty v únoru 2011, která umožní, aby mnozí, ne-li všichni, začali vnímat – vidět duchovní vesmír kolem.

 

4)     Andělé dají záruku určitého počtu duchovních jednotlivců na dosavadní planetě Zemi, kteří svojí kvalitou a dosaženými schopnostmi mohou Zemi reprezentovat jako planetu, která se má brzy stát členem Vyšší Galaxie.

 

 

Toto oficiální zahájení umožní národům Vyšší Galaxie navázat oficiální kontakty se Zemí ohledně spolupráce a také ohledně pomoci těchto národů Zemi v jejích těžkých podmínkách transformačního procesu.

Země je výsostné teritorium člověka a zatím do ní mohou vstupovat jen andělé. Vesmírné bytosti z Vyšší Galaxie respektují právní řád a také zákon o vstupech do Země daný Kristem. Tyto bytosti doposud do prostoru Země nevstoupily a nevstoupí, dokud nedostanou oficiálně povolení od Krista a také oficiálně od „vlády Země“. Žádný člověk na Zemi je nemá právo pozvat, pouze ustanovená vláda Země.

 

 

3. 11. 2010

ZPRÁVA O SLAVNOSTNÍM ZAHÁJENÍ DNE VESMÍRNÉ SPOLUPRÁCE SE ZEMÍ

2. 11. 2010 v 19.00 byl oficiálně zahájen Den vesmírné spolupráce vesmírné bytosti, člověka a anděla.

Krátce před 19.00 jsem vnímala připravenou akci našich spojenců, shromážděných na svých plavidlech u bran Země. Vnímala jsem techniku, kterou měli na starosti naši přátelé ze Síria.

Sírius disponuje závratnou jemnohmotnou technikou.

Když 19. 12. 2009 se první spojenci – ze Síria a z Orionu, hned po svém příletu přišli s naší několikačlennou skupinkou pozdravit skrze komunikační box, zástupce Orionu se mi jevil jako bytost spíše vyzařující to, čemu říkáme ženský princip, i když to nebyla „žena“. Zástupce Orionu měl splývavý temně modrý „háv“ s kapucí a na čele jsem vnímala překrásnou pohádkovou čelenku. Zástupce Síria vyzařoval jasně to, čemu říkáme mužský princip, i když to nebyl „muž“. Hlavu měl chráněnu jakoby drátěnou kapucí, která hlavu těsně obemykala a přes ni měl ještě jednu kapuci. Jeho oblek byl „drátěně metalický“: jeho vesta zářila drátky a malými světly. Na zádech měl připevněnou krabici s měřící technikou. Držel se i v komunikačním boxu od nás vzdáleněji než zástupce Orionu a měřil naši energii při tom, když jsme se energeticky propojovali s archanděly.

Včera jsem tedy vnímala techniku ze Síria. Viděla jsem „raketu“, která mi vzhledem připomínala Eiffelovu věž. Kolem ní byli shromážděni naši spojenci z dalších entit: z Orionu, Persea, Kasiopei, Lyry, Hadonoše, Plejád, Lva a Panny. V 19.00 tato raketa vzlétla a v okamžiku obletěla Zemi nesouce sebou čtyřkolóru – stuhu skládající se ze čtyř jasných sytých barev: z oranžové, purpurové, bílé a modrofialové. Tato „stuha“ obletěla Zemi s doprovodným zvukovým pozdravem skládajícím se ze čtyř spolu splývajících a přitom odlišných tónů, které zněly v prostoru kolem Země po celé dvě hodiny. Stuha má jemnohmotný charakter: zůstává kolem Země dále rozložena. Je zvenku viditelná všem jako znamení, že na duchovní rovině byla Země již přijata do Vyšší Galaxie a je pod její ochranou. Toto přijetí se musí odehrát také na oficiální vztahové rovině v čas, kdy situace na Zemi bude této skutečnosti odpovídat. Nicméně, to znamená, že již kdykoliv může dojít alespoň ke komunikaci.

Během oněch dvou hodin z barev a doprovodného zvuku proudila do Země jemnohmotná ozdravující a očišťující energie skrze dráhy, které vytvořili andělé, do struktury, na kterou jsou napojeni všichni lidé, kteří dle řádovosti z ní nebyli anděly odpojeni (Viz Dokument na stránce Transformace lidských činností). Z rozložené stuhy dále jemnohmotně ekologicky ozdravující energie proudí. Náš prostor je totiž jedy z astrálu a jedy, které zde rozložila černá magie, téměř zamořen.

To, co se odehrálo a odehrává, je tedy také forma ekologické pomoci.

Zdravíme naše spojence! Děkujeme a těšíme se na spolupráci!

Nechť je tato spolupráce k oslavě Krista!

Nechť tato spolupráce vede k realizaci Kristova programu, kterým je vytvoření jedné vesmírné láskyplné „rodiny bytostí“!

Popis: Popis: Popis: Image

 

8. 11. 2010

NOVÝ POHLED NA HISTORII A POLITIKU NA ZÁKLADĚ POCHOPENÍ DUCHOVNÍCH PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ

  Podle Dokumentu o transformaci lidských činností ze dne 2. 10. 2010 je nutno realizovat nový pohled na historii a politiku.

Myslíme si, že jsme odpustili, ale v našem srdci zůstává „ale“. V Novém zákoně Ježíš říká, že je mu milejší napravený hříšník, než člověk, který nehřeší.  Člověk, který si uvědomí svoje provinění a přestupky proti dobru, milosrdenství a lásce, prožívá v setkání s Ježíšovým milosrdenstvím a láskou, hluboký otřes studu a zoufalství, kdy volá z hloubi duše po odpuštění a v konfrontaci s touto situací, již absolutně odpouští všem. Jestliže toužíme, aby Bůh ve svém srdci a paměti nenosil naše přestoupení, jestliže se chceme setkat s Ježíšem Kristem a jít jemu po boku a hledět v jeho tvář, jestli s ním chceme mít vztah, jistě toužíme, aby si nepamatoval naše přestoupení a negativní myšlenky či pocity, neboť ony všechny mu způsobily rány, neboť je s námi mysticky spojen.

Božena Cibulková, přinesla poznání, že Bůh člověku odpustí okamžitě, pokud mu odpustí ten, komu člověk ublížil. Vzpomínám si na její slova, že lidé po odchodu z těla pochopí, že potřebují odpuštění těch, kterým na Zemi ublížili. Volají na ně z neviditelna, prosí, ale lidé ve hmotě je neslyší. Nevědí, že ten, kdo jim tak velmi ublížil a odešel v zatvrzelosti nebo v nevědomí svého činu, toho lituje a že bez jejich odpuštění nemůže jít dál. Bez absolutního odpuštění v srdcích nemůže být realizována nová epocha lidstva. Jestliže neodpustíme absolutně, nejsme schopni se usmířit a vytvářet novou stavbu vztahů.

Tímto úvodem chci navést na nutnost nového pohledu na historii a politiku dle Dokumentu o transformaci lidských činností, ze dne 2. 10. 2010. Tento nový pohled má být realizován v historii, žurnalistice, dokumentárních pořadech a v jakémkoliv umění historií a politikou se zabývajícím a také v politice samotné. Tento bod Dokumentu již bude naplňován v rámci Dne Andělů – Dne Krista na Zemi. Tyto změny jsou samozřejmě ve velkém formátu možné až nyní, kdy je Kristus s námi tak blízko. V krutých časech, které jsme prožili pod jhem zla, nelze vůdcům národů a územních celků vyčítat tuto historickou paměť, stejně jako ji nelze vyčítat historikům. Nyní však již nastává jiná doba. Doba, kdy i historii národů a územních celků a rodů máme uzavřít duchovním pochopením příčin a následků a správným duchovním postojem. Chceme-li všichni výš, musíme udělat za minulostí tečku odpuštěním, které se má odehrát v srdci, nikoliv na papíře či pouze předneseném oficiálním projevu. Jestliže tak neučiníme, držíme člověka, instituci nebo národ v zajetí jejich skutků a oni nemohou duchovně dál, začněme „žít znovu“, „nově“. Jestliže my duchovní lidé se na viny a zločiny národů a institucí budeme dívat pouze s odporem a odsouzením, nikoliv s prosbou k Bohu, aby všem odpustil a pomohl ven z tohoto strašlivého bludného kruhu; aby dal lidem poznání, aby jim ukázal, co je zapotřebí učinit, neuzavřeme starou etapu.

Vzpomínám si na Boženčino vysvětlení ateistického bojovného Ruska ve Velké říjnové revoluci v roce 1917 a v dalších letech. Viděla Lenina jako inkarnaci ukřižovaného římského otroka – gladiátora Spartaka a celé hnutí kolem Lenina jako přenesený vzdor, hněv a pomstychtivost lidských bytostí, které v antickém Římě byly jako gladiátoři spolu se Spartakem po nezdařeném povstání ukřižovány. 

Když jsem pracovala ve skupině Boženy Cibulkové, podmínka pro to, aby nás andělé mohli na sebe zapojovat, byla odpuštění všem, kteří ublížili nám, našim rodinám a rodům a také odpuštění těm, kteří ublížili našemu národu. Když Boženka tento úkon vyhlásila, přišla k ní jedna žena, která byla ve skupině nová a se slzami v očích jí řekla: „Mohu odpustit všem, kteří ublížili mně a mojí rodině, ale Němcům a Rusům za to, že ublížili mému národu odpustit nemohu.“ Než jsme přistoupili k úkonu manifestačního vydání odpuštění, tato žena sama ze svého rozhodnutí odešla. Když ta žena vyslovila ona slova, Božence vhrkly slzy do očí.

Pravda je, že jestliže neodpustíme jiným, zastavujeme vývoj nejenom jim, ale také sobě. Již brzy přijde čas, kdy nad vším, co jsme spolu prožili jako ublížení jednoho druhému či zranění jednoho druhému, bude z naší paměti vymazáno a my budeme spolu žít v krásných vztazích bez bolestných, bodavých, zneklidňujících či naše zahanbení vyvolávajících vzpomínek.

 

 

CO DĚLAT V TĚCHTO DNECH?

   Jsme ve finálové etapě. Zahájily s námi spolupráci vyšší bytosti: Boží andělé a vyšší vesmírné bytosti.

Nacházíme se tedy ve vyjímečné době. Nezbývá již mnoho dnů a je nesmírně důležité, jak duchovně každý den prožijeme. Stále se nacházíme pod palbou útoků, i když se ochrana zvyšuje. Problém je, že se nám „vplouváním do jemnohmotna „ zvyšuje citlivost. Je tedy nutno se chránit a také si uvědomit, že duchové odporu na naše vědomí vyvíjejí ve dne i v noci nesmírný tlak, abychom se věnovali myšlenkám nedůležitým nebo dokonce duchovně nepřijatelným. Jediným řešením je dávat se denně do ochrany. Zahájení každého díla a činnosti by mělo být alespoň bleskovou prosbou vloženo do pomoci Krista a Božích andělů, nikoliv andělů padlých, kterými jsou například elementálové, i když oni představují již kategorii andělů částečně padlých a Zemi sloužících. Oni duchovně potřebují a očekávají pomoc od člověka. Jestliže prosíme o pomoc a spojujeme se v této tak těžké době s kýmkoliv jiným než je Kristus a anděl, riskujeme, že naše budoucnost bude ve spojení s těmito nižšími bytostmi, to znamená v jejich blízkosti, nebo dokonce ve vydání jim na milost či nemilost nebo ve sdílení jejich osudů.

Jak začínáme den je velmi důležité. Každý den i týden představuje určitou časovou architekturu, stavbu, již začínáme ve větru, bouřce a vichru, které negace na nás srší. Bez Božího požehnání a spojování s dokonalostí a moudrostí se nám nedaří nebo daří hůře. Jestliže toto vložení se do rukou Krista s prosbou o ochranu a pomoc pro duchovně optimální prožití dne co se týče našeho vývoje a činnosti prokonáme alespoň bleskově hned ráno, náš den i když se můžeme nacházet v centru nesnází může vypadat úplně jinak. Protože jsme součástí celého našeho lidského světa, vkládejme do rukou Božích pokud možno hned na začátku dne celý lidský svět, celou Zemi s jejím tvorstvem a přírodou. Pokud máme prostor alespoň někdy toto vykonat důkladně a hluboce, dáváme pro stavbu dne a jeho činností pevný základní kámen. Stavba nebude šikmá, nebude se bořit. Mnoho z nás prochází osobním utrpením v chaotických nebo nevyrovnaných či dokonce dramatických vztazích a situacích. I když to zlepšení v těchto případech nebývá hned, základní duchovní kámen je tam položen a funguje.

Jestliže se chceme spojit s Kristem, který je Láska a Dobro, nemůže se nám to podařit, jestliže jsme ve hněvu či ve stavu, kdy neodpouštíme, kdy kritizujeme, místo abychom situaci řešili modlitbou za člověka nebo problém. Pracovní a rodinná situace někdy nutí, abychom udělali analýzu a poskytli informaci za účelem řešení problému. Samozřejmě, že nám také všem pomůže, když se o své problémy nebo bolesti nebo problému můžeme podělit tím, že o nich někoho blízkého informujeme. Neměl by ale v našem myšlení a cítění být hrot vůči těm, kteří způsobují problém. Je nutná denní očista myšlení i citu. Naše mysl je palbě negativních myšlenek a pocitů ve dne v noci vystavena. Bez prosby o pomoc Krista v této situaci nemůžeme obstát.

Již v roce 1990 Kristus přes Boženu Cibulkovou oznámil, že doba nastává tak těžká, že člověk již nemůže svůj duchovní vývoj a duchovní činnost zvládnout, pokud se nenachází ve stavu permanentního pokání a pokory. Jestli hledáte duchovního učitele, všímejte si, jestli mluví o očistě života pokáním – to je o vnitřní lítostí a o snaze napravit, co jsme v životě pokazili. Božena Cibulková mne informovala o duchovních cestách, které v těchto dnech negace bude nabízet. Říkala mi, že vidí v posledních dnech života člověka rafinovanost ze strany duchů temna, aby člověka z duchovní cesty svedli nebo alespoň zastavili. Řekla že, že ta rafinovanost bude v tom, že prostudují dosavadní duchovní cesty a poznání člověka a nabídnou mu nauky, které budou již na tomto poznání založeny, takže člověk, kterému taková křivá technika nebo cesta bude nabídnuta, nebude mít v podstatě šanci poznat, že ho vede padlý anděl. Pro padlého anděla není problém, mluvit o lásce a její důležitosti, když člověka svádí. Oni mají v prostoru stále k dispozici všechny texty o Bohu a lásce. Klidně si některé pasáže vypůjčí nebo obratně upraví, aby zněly jako od bytosti, která je láskyplná a ve spojení s láskou. Sami dobře víme, že něco jiného je o lásce mluvit a láskou žít. Žít láskou a v lásce může jenom člověk, který je ve spojení s Láskou. Ve spojení s Láskou ve světě plného vibrací zla a vlastních také někdy negativních vibrací lze jenom očišťováním se. Jestliže mám „spojovací kanál“ znečištěný a zanesený, jak se skrze něj mohu spojit?

Takovou očistu mohou vykonat pouze naše vlastní „slzy“. Mohou to být slzy pouze obrazně, mluvím o vnitřní lítosti. Týká se to i očisty ze skutků z minulých životů. Taková očista se neodehraje žádnou koupenou technikou. Ale je to jediná pravá očista, která nám umožní spojit se s Kristem, s absolutní Láskou a s Dárcem Lásky. Protože tento proces očisty člověka startuje na vysokou duchovní dráhu, je odpor ducha pádu velký. Snaží se v nás vyvolat a držet pocit samolibosti i pýchy a nevědomí našich vlastních prohřešků. Nejhorší je, když si je ani při snaze o analýzu vlastních chyb nejsme schopni uvědomit. Již toto uvědomění je velká milost pro náš vývoj. O toto uvědomění svádí duše člověka boj s duchem pádu. Prosme Krista a anděle, aby nám ukazovali chyby a omyly. Uvědomme si, že jsme stále v temném lese a že potřebujeme světelnou navigaci, která ale může přijít jenom skrze naši mysl a srdce. Uvědomme si, že v mysli a srdci každého člověka, i v našich očích velmi hříšného, se může díky jeho pokání a tudíž spojení s Kristem odehrát našim vnějším očím tajemný, skrytý, zázračný obrat a člověk, který takový vnitřní obrat prožije, se velmi rychle může dostat na vyšší duchovní úroveň, než na které se nacházíme my a může být duchovně více platný než my. Buďme pokorní a skromní. Nesuďme, ale pomáhejme modlitbou a láskyplným myšlením a citem.

Vzpomínám si na Boženu Cibulkovou vidící problém křivých nauk posledních dnů, jak se vztyčeným prstem řekla: „Bude to tak rafinované, že se to nebude dát rozeznat.

Ale poznávací znamení přece jenom bude. Učitelé těchto cest nepovedou k pokání. Toho se oni bojí.“ Pokání je pocit hluboké vnitřní lítosti - vědomí si vlastní nedokonalosti. Tento pocit je vždy spojen s touhou sloužit Bohu a všem. Protože jsme propojeni, čím je člověk na vyšší cestě, tím více automaticky činí pokání i za jiné lidi, protože na jedné straně jsme každý individuální já a na straně druhé jsme také všichni společně jeden jediný člověk – kolektivní vědomí.

 

 

11. 11. 2010

TRANSFORMACE JAKO FOTOSYNTÉZA VYŽADUJE ZJEMNĚNÍ POHYBU, ŘEČI, CELÉHO BYTOSTNÉHO PROJEVU.

VYTVÁŘEJME JEMNÝ A LADNÝ POHYB, MELODICKÝ TÓN ŘEČI, A DUCHOVÝ SVĚTELNÝ DECH.

   Přeměna tělesného systému z látkového na silový vyžaduje spolupráci zúčastněného člověka. Je zapotřebí vědomě uvolňovat svaly a nevyhledávat fyzickou námahu, pokud není nutná. Nyní mám na mysli sport. Vysoké svalové napětí a dýchání toto napětí provázející, blokují mozkovou membránu, která zprostředkovává transformační energie pro transformaci mozku. Vysoké sportovní fyzické vypětí uzavírá duchovní centra a spojuje člověka se silovým pruhem Země, z něhož člověk pro svůj mimořádný sportovní výkon vytrhává energie. Běžný sport ještě do nedávné doby nebyl transformaci těla na škodu. Ti, kteří jsou do transformačního procesu více zahrnováni, již však budou brzy pociťovat nebo již pociťují, že jejich tělo potřebuje pomalejší ladný pohyb. Podobně řeč člověka má v prostoru tryskat jako melodická jemná energie. Rychlost pohybu bude přenesena do jiných center, než jaká známe dnes. Bude vyplývat z mohutnosti duchovního myšlení a duchovního rozletu.

Mimořádnou roli v dnešních dnech hraje dech člověka. Člověku, který prožije vnitřní meditaci jako spojení s hlubinou Božství, se dech jakoby zastaví, i když dýchá. V tomto hlubinném zastavení, v ponoření se do podstaty bytí, náš dech se spojuje se Světlem Ducha a do našeho systému se rozlévá - tryská Světlo, které se postupně stává jeho výživou – potravou i kyslíkem. Z tohoto hlediska je transformace v podstatě duchovní fotosyntéza. To nejdůležitější a nejpodstatnější, co můžeme udělat pro tento proces duchovní fotosyntézy, jejímž vyvrcholením je proměna těla v zářivou třpytivou hvězdu, je zjemňovat svůj cit a myšlení, svůj pohyb, způsob, jakým se všeho dotýkáme: myšlenkou i dlaní. Pro propojení dechu člověka se Světlem je zklidnění psychické i svalové nesmírně důležité, nezbytné.

Někteří z nás musí vynakládat velké úsilí fyzické pracovní, téměř neustále. Ale i tito lidé si jistě najdou občas chvilku uvolnění a uklidnění. Je důležité, aby takovou chvíli odpočinku strávili myšlenkou na Boha. Bůh zná naše těžkosti a možnosti. Každý nás má svoje pole činnosti. O tom, komu jsou transformační energie předávány, rozhoduje KRISTUS. Ten, který pracuje v potu tváře o zachování svého života a svojí rodiny a vyvíjí vnitřní cit během svého života, ten se nemusí bát, i když na fyzické zklidnění mu zbývá tak málo času. Světlo je tak něžné, tak jemné tak průzračné, a přitom tak oslnivé a hřejivé...

Jaké tedy má být naše myšlení, náš cit? O jeho jemnost a hloubku svádí s námi duch pádu zoufalý sveřepý boj ve dne i v noci, kdy se hůře bráníme. Prosme Krista a své anděle o ochranu a posilu.

Jemný cit a myšlení jsou naší ochranou, znakem našeho vyššího lidství, které má být nazváno boholidstvím. Bojujme o svoji jemnost, prohlubujme ji.

Nikým si ji nedejme vzít. Krása se projevuje jemností.

 

12. 11. 2010

„MÍR VŠEM, “ PRAVÍ KRISTUS

  Žijeme v závratné době vesmírných prologů Krista k Obnovení nebes, které vyslovil přes Boženu Cibulkovou v roce 1994. Kristus v těchto prolozích mluví o někdejším propadení se člověka a ž k pekelným branám. Astrální sféra je jednou ze sfér před pekelnou branou. Kristus v tomto prologu mluví o nebezpečí zítřejšího dne. Toto nebezpečí se projevilo jako smrtelné a řešitelné pouze novou obětí Krista za vesmír, kterou prokonal v září roku 2009, ale nebezpečná a hrozivá situace do jisté míry trvá a bez vědomého zapojení člověka řešení nemůže být dokončeno. To je podmínka. Tak byl vývoj vesmíru a vývoj člověka na počátku nastaven. Byla to také podmínka, když se Bůh Otec rozhodoval mezi možnostmi transformace a o počtech těch, kteří měli být zahrnuti. Člověka v blízké budoucnosti v průběhu transformačního procesu čeká poznání zla. A dostane tím výzvu k zodpovědnosti a zapojení se do práce. Vzlet do nebeského prostoru v těle podobném jasné hvězdě nemá být zadarmo a může se stát, že se lidstvo do této fáze bude dostávat po etapách, pro některé i kosmických, dle jejich úrovně.

 

 

15. 11. 2010

ROLE A VÝZNAM ČESKÉHO NÁRODA V POSLEDNÍM OBDOBÍ TRVÁNÍ ZEMĚ

  Drazí čtenáři stránek Amezdas!

Jistě Vás zaujmou kapitoly týkající se Českého národa a jeho role a významu v posledním období trvání staré Země, jak je přinesla Božena Cibulková.

 

Projev Pána k českému lidu

 

Český lide přemýšlející, čestný ctí lidské důstojnosti i projevem víry, hledající i nalézající již své poslání, úkoly i životní služby - své nezaměnitelné místo na Zemi a mezi národy, i v širé vesmírné velikosti hvězd i v oceánech volných částic hmoty - lide, mnou povolaný do zemské doby poslední k přípravě na život duchovních dimenzí v myšlení, v citu i v jemné tělesné a bytostné existenci!

 Pro naplnění všeho, k čemu jsem tě povolal a dal možnost žít jako národ, i v rovině osobní identity, máš ode mne vybavení silové i velké dispozice k inteligenci, v mozku velmi výkonné receptory pro její interpretaci tam, kde jsi v rodině i na pracovišti i při studiu duchovních tajemství. Projevuji ti jako vždy v našem tichém dialogu, ale dnes zvlášť laskavě a silně, svou zvláštní přízeň, neboť nezjevil jsem v žádné lidské řeči od doby golgotské Boží úradky, plány a programy, dění v milosti i v přípravách na den soudný, než v jazyku českém.

 Nesvěřil jsem žádnému národu v Zemi od dob izraelských poslání tak vysoké, mou účastí v něm svaté, jaké jsem dal tobě, český lide. I když celá Země je nezaměnitelnou a nejdůležitější základnou pro spásu vesmírnou - naplněnou - v tvém prostoru je její nejzákladnější stavební kámen i hlavní a nejsilnější opěrný sloup.

 Neptej se - jak tomu bývá - proč tak je, když zevní strohá situace svědčí o velkém opaku. Nemyl se však! Bůh před každým pohybem a činem má porady s Moudrostí a Láskou. Plány a rozpočty mají jen ony ve svých rukou: nedovolí zmarnit jediný vesmírný atom - pozemský prach, popel a dým či mlhu nad krajinou. Boží, a proto nedotknutelné, v tobě hluboce skryté, vyzvedám v příhodný i stanovený čas a z jeho hodnot vydávám velkou i největší část jako výkupné - daň z nashromážděného majetku zla.

 Lide český, nevěděl jsi, že jsem z tebe učinil zvláštní a ojedinělou pokladnici, z níž jednou - a to je teď - vyzvednu a vydám pravý zlatý poklad, věci nejkrásnější a svaté, nazvané Boží milost: člověku - národu - světu - vesmíru, je-li v něm bolest a smrt, hřích jako největší zločinec. Milost je vložena do základů tvé existence jako duchovní věno pro všechny generace české, co byly, jsou a budou za sto či tisíc let v životním vesmíru. Andělé ji nazývají: království Krista v člověku, v lidu, v národu - život boží v Bohu.

 Poznání zavazuje: Klade na tebe odpovědnost, a to bez otázky, zda ji tvé lidsky malé i slabé rámě unese před tváří andělů soudů, přísných jako je generální prokurátor, mluvčí zákonů. Jsi na očích, a to zblízka, i celému peklu, které na své cestě k lidstvu dotklo se již tvého prahu.

 Nechť se tam zastaví a nehýbe se - nezvedá ruce k činům!

 Na tvém prahu stojí s tebou - Kristus!

 

  (Božena Cibulková, Odkrytí Božího království, Den pokání 18, 1993)

 

 

 

Projev bílých božích archandělů v České Zemi

 

Mnoho duchovních darů nám bylo dáno milostí Krista pro národy v Zemi, aby se rychle pozvedly z nízkých cest své pozemské existence. Silný pramen Boží moci byl vložen do naší působnosti mezi národy v Zemi, aby právoplatně zasahovala do jejich osudů, tvárnila jejich dějiny, vedla je do široké, mnohotvárné činnosti, jíž se rozvíjejí myslivé a tvořivé principy.

 Jen jeden národ nám nebyl dán do svrchované péče a k samostatnému vedení v rámci univerzálně platného řádu pro bytostné soužití. Tento národ nazvaný český byl od počátku své pozemské existence v přímé a zvlášť vyhraněné péči i vedení Kristem. Má proto zvláštní postavení mezi všemi národy v Zemi. Bylo nám známo ještě před jeho vstupem na čelné místo života v ní, že jeho úloha je nezastupitelná, modelová, v tajemství úradků výsostně Božích.

 Teprve však v posledním čase před ukončením tisíciletí, významově největšího v dějinách spásy, odhaluje se jeho velké poslání. Jeho dosah vede až do daleké budoucnosti nové vesmírné tvorby příčinností a účelností. Čas současný však k tomuto nepřehledně a nepředstavitelně velkému novodílu musí již dnes vytvořit nutné předpoklady. V nich je skryto a obsaženo jedno z tajemství skladby životních sil a tvůrčích mocí.

 V plánu Božím v sestavě struktury Země v prostorovém rozložení sil a mocí, z nichž povstává a tvoří se existenční dimenze pro bytosti a jevy, je vkreslen jeden projekt absolutní důležitosti. Do něj je vsunuto v nejvyšší koncentraci vše, co je stavebním materiálem jsoucnosti hmotné i duchovní v časoprostoru i v bezčasovosti. Tímto tajemným i pro nás dlouhý věk záhadným projektem i objektem, fantastickým bodem existence, je zevně nepatrný vesmírný hmotný bod, promítaný jako prášek hmoty, avšak s ústřední částicí síly a moci absolutní. Je lidsky označen, pojmenován a historií nazván - Česká země.

 V její hmotně projevené maličkosti je vnořena a zakódována budoucnost života se vším, co jednou v ní bude živou, subjektivně i objektivně vnímatelnou a poznatelnou skutečností, jakou dnes prožívají lidské bytosti v Zemi. Pro tato fascinující tajemství Božských plánů nejvyššího Tvůrce je Česká země vyňata z obecných řádovostí, kterými jsou vedeny a souzeny národy v Zemi hmotné i astrální.

 Božský stvořitelský potenciál soustředěný v České zemi je uložen v jejím hlavním místě. Má jméno Vyšehrad. Na něj jsou vázány, s ním jsou propojeny, k němu se sbíhají a od něj vycházejí a rozkládají se v širé prostory absolutně tvořivé duchové moci, životní síly, všechny kategorie energií, látek a prvků, tajemná mozaika existencí.

 Pro tento tajuplný, vševesmírný, silově centrální, duchový i hmotně skutečný Vyšehrad, je celý prostor, v němž se nachází a je od počátku Země zabudován, životním prostorem výlučným, posvátným i svatým. Je nedotknutelným jakkoli útočnou stranou temných sil. Jen jeho vnější obraz lze narušit časovým rozložením jeho viditelných staveb a historických památek. Rozložení a zakotvení Božských stvořitelských mocí a duchovně silových prostředků pro stavby jsoucností zůstane nedotčeno, v něm zachováno ve stabilitě i v procesu transformací zákonitostí hmot i duchovních řádů.

 V den a hodinu, kdy tyto myšlenky budou předneseny a tím oznámeny k poznání skrytých duchovních významů celé Země české a zvláště Vyšehradu, nastane velký Boží akt. Promítne se v duchovním prostoru České země jako nadpozemský děj, avšak spojený s její hmotnou dimenzí až do jader její struktury. Bude manifestačním stvrzením velkých skrytých skutečností, do nichž nebylo dáno nahlížet do hloubky a studovat je ani andělským strážcům České země, ani jejím náboženským učitelům a vůdcům. Ani žádný z lidu národa netušil, byť se cítil věřícím či mystikem, v jak duchovně i fyzikálně důležitém vesmírném a konkrétně pozemském prostoru je mu milostí Boží dáno žít jako člověk, čím je prolnut, prostoupen jeho lidský domov.

 Teprve dnes k tomu uzrál čas. Rozvinuly se podmínky již plně realizovanou andělskolidskou součinností, univerzálně zaměřenými boholidskými službami ve jménu Kristus.

 

(Božena Cibulková, Den národů 21 – Boží den pro Českou zemi, český národ, český lid, 1993)

 

 

5. 12. 2010 

PROGRAM DO DALŠÍCH LET: SYNTÉZA

LETOŠNÍ VÁNOCE, MODEL LIDSKÝCH ČINNOSTÍ A BLANIČTÍ RYTÍŘI V SYNTÉZE

 Transformace činností začínají v Českém národě, který má vytvořit model, který bude aplikován na jiné národy. Je otázka, jak dalece tento model bude moci být vytvořen; jestli se nebude jednat již o pouhý nárys a porozumění tomuto modelu, neboť čas pokročil a vše se bude odvíjet od reakce lidí na odhrnutí clony hmoty (minimálně první fáze) k němuž má dojít v únoru 2011 a na letošní mimořádné vánoce, které začnou, co se otevírání nebes týče, již 18. 12. a začnou gradovat zimním slunovratem.

 

   O půl noci 24. 12. se láska Boží dotkne srdce každého člověka a těm, za něž byly vzneseny modlitby, budou pod jejich individuální strom života položeny poklady modlitbou či obětí za ně nastřádané. Před každým člověkem kromě těch, kteří jméno člověk země ztratili, se v duši zjeví obraz Bohočlověka, jako zrcadlo jeho pravého budoucího zjevu a tento obraz v duši již zůstane až do posledního okamžiku staré Země. Tento akt umožní, aby lidé ještě za trvání planety Země, jak ji známe ze zeměpisu a astronomie, položili společně základní kámen svojí nové budoucnosti.

   Bůh často dával z pokladu obětí a modliteb až po té, co člověk přešel po tzv. smrti na „druhý břeh“. Období, do něhož těmito vánocemi a Novým rokem 2011 vstupujeme, je však již KONEC VŠEHO STARÉHO. Díky tomuto mimořádnému aktu bude možná realizace záměru vytvořit nový model lidských činností.

   Tento model je založen na vnímání sebe sama a vlastní činnosti v rovnováze se zachováním vlastní existence s existencí ostatních bytostí. Sobectví, které se projevuje v touze vyniknout, vlastnit, ovládat, v tomto modelu nemá místo. Vytvoření tohoto modelu neznamená, že budeme očekávat, že začnou např. do vedení našich národů či institucí přicházet nutně noví lidé. Znamenalo by to opět prosazování naší lidské představy, našeho já. Dejme prostor Kristu v člověku a uvidíme. Změna je otevřená a pravdou může být, že náš národ vedoucí osobnosti mohou projít či dokonce již procházejí vnitřní pro nás nečekanou duchovní proměnou. Braňme se tomu, abychom ve svém myšlení sami tvořili změnu, co se konkrétních lidí týče, pokud to nevyžaduje aktuální situace. Stále platí Kristovo „Nesuďte a nebudete souzeni.“ Kdo je skutečně kdo, je pro nás stále tajemstvím. Žádáme - li na Kristu toleranci vůči vlastnímu individuálnímu vývoji, v němž jsme možná všichni selhali, kterak pak můžeme být přísní na ostatní? V čase starého světa a vlády intrik a konfliktů bylo zapotřebí lidí, kteří v tomto prostředí byli schopni žít. Probojovat si v takovém prostředí duchovní prostor bylo obtížné.

 

   Je čas modlitby za všechny. Vnímejme se jako jeden národ a jeden celek. Modleme se za průběh roku 2011. Modleme se za náš národ, modleme se za všechny národy. Jestliže budeme duchovní proměnu přát pouze našemu národu, jak by takto proměněný národ mohl existovat v džungli jiných národů? Stejně tak je to s každou činností. Člověk, který při vykonávání činnosti preferuje myšlenku na svoji odměnu či vyzdvižení, nemůže být do tohoto modelu zahrnut. Nastává období „Národ sobě“. Navažme na tradici našeho národa: Tak, jak český lid v minulosti dával do jednoho „uzlíčku“ svoje poklady, svůj příspěvek pro stavbu Národního divadla, které vnímal jako chrám českého národa, jako svoji kapli, začněme s láskou ke každému obyvateli naší krásné české země a se starostlivou myšlenkou o každého z nás, budovat svoji budoucnost. Tato nová budoucnost není možná bez zahrnutí do starostlivé péče a úcty i zdánlivě posledního člověka v národě. Stále platí Kristova slova: „Poslední budou první a první budou poslední“ a „ Kdo chceš být největší, buď služebníkem všech.“ Neegoistický duchovní pohled může přinést netušená ekonomická řešení a blahobyt národa. Odkrývání duchovních pravd o životě i jednotlivých lidských bytostí pomůže pochopit, kdo je lenivý a neprospěšný a kdo v oběti, při níž je skrytě činný v jiné dimenzi, a tak životu nesmírně prospěšný. Pomůže vytvořit nový řád a nová pravidla. Již dnešním dnem andělé přicházejí k těm jednotlivcům, které pokládají za styčné body pro transformaci činností. Propojují je a spojují jejich činnost s duchovní elitou národa a přes tuto duchovní elitu vedou propojení ke všem bytostem v národě. Tak služby, výroba, či jakákoliv činnost lidí kladená do národa a celého lidstva v zájmu všeobecného blaha budou anděly inspirovány a jimi dále vedeny.

 

   Lidé doposud podporující svými nákupy a investicemi z velké části skrytý mamon a touhu po ovládání začnou přijímat služby a produkty od těch, kteří tuto deformaci nemají. Pochopí totiž, že tyto aktivity nemají Boží požehnání a že budou v krátké budoucnosti vystaveny zmaru. Dochází k opačné situaci, než byla ta, která vládla na Zemi do okamžiku vyjmutí dračích žil z kolektivního vědomí lidstva. Do té doby vládla biblická šelma posledních dnů, jak je popsána ve Zjevení. Národ český byl po celou dobu svojí existenci na Zemi na kříži. Snímání národa s kříže začalo v listopadu 1989. Tuto vizi měla Božena Cibulková v oněch dnech. Byl to však teprve počátek. Národu bylo dovoleno svobodně okusit možnosti a cesty. V dnešních dnech jsou českému národu snímány okovy, jimiž byl připoután ke karmě světa, jako hrdinovi řecké báje Prometheovi, který byl připoután ke skále za to, že přinesl lidstvu oheň. Blaničtí rytíři, kteří se projevili jako duchovní jev 28. 10. tohoto roku se mají probudit v každém z nás.

Národe český, probuď se!

 

 

12. 12. 2010

ZAČALA TRANSFORMACE OPĚRNÉHO KOSTERNÍHO SYSTÉMU.

12. 12. 2010 kolem deváté začala transformace opěrného kosterního systému z látkového na silový. Někteří z vás jste již minimálně od pátku pociťovali bolesti nebo napětí v kloubech a v kostech. Ti, kteří jsou do první vlny transformace amezdas zařazeni, takový problém mohou časem pocítit.

12. 12. večer jsem uviděla aktivovanou částici jménem eranen. Tato částice byla aktivována světlem vyzařujícím ze skutečné krve Krista prolité na Golgotě. Brzy na to jsem začala prožívat realizaci kódů a substancí, které dal pro systém člověka Kristus na konci roku 2009 a zejména během roku 2010. Chvalme Boha. Aleluja! Zpívají a jásají andělé. Aleluja!

 

Přípravu pro transformaci kostního opěrného systému vložil do těla člověka přes skupinu kolem Boženy Cibulkové již v roce 1975 (viz stránka Transformace na tělo silové). Od konce roku 2009 jsem pro realizace této přípravy přijímala nebeské substance a kódy, které jsem ve skupince lidí kolem mne shromážděných zpracovávala zástupně pro všechny lidi pro tento způsob transformace již Kristem určené. Transformaci nedává Kristus pro vyzdvižení jedince. Cokoliv přijímala Božena Cibulková, stejně jako cokoliv přijímám já, je míněno jako dar těm, kteří jsou svojí úrovní vybráni Kristem.

Protože mi někteří z vás píší a žádají o více informací, sděluji všem toto: Na těchto stránkách zatím nemohu vkládat studii o substancích, které zpracovávám. Není mi to zatím časově dovoleno, protože taková studie vyžaduje přesné formulace, popisy a termíny. Vzhledem k dlouhodobým útokům na moji existenci na Zemi ve všech možných rovinách, mi nezbývá než věnovat nyní také čas a energii na vlastní existenční přežití. Bez něho by stejně žádné pokračování na webu amezdas nebylo. Dlouho jsem totiž věnovala svůj čas a téměř celé mentální pole pro obranu Země a přípravu transformace. Za toto jsem musela zaplatit problémy na hmotné úrovni, které nyní již musím řešit. Co se času týče, vždyť i nyní dále musím také věnovat čas a energii zpracovávání informací a substancí samotnému a kontaktu s duchovnem, což vyžaduje čas a energii. Věřím, že mi časem bude dáno věnovat čas také širšímu psaní či studiím, aby se poznání dostalo k většímu počtu lidí. Útěchou pro všechny je to, co jsem již řekla, že nic z toho, co přijímám, není výsadou pro mne či kohokoliv, kdo se vyskytuje jako spolupracovník v mojí bezprostřední blízkosti. I když vy, čtenáři, zatím nejste o všem informováni, ti z vás, kteří splňují transformační kritéria amezdas, budou mezi prvními, na nichž tyto změny budou znát. Doufám, že se k podrobnějším informacím o aktuálních transformačních procesech dostanu o vánocích.

 

Děkuji všem, kteří jste přispěli na činnost pro amezdas finančně, modlitbou, či obojím. Vroucně vám děkuji. Vím, že situace je taková, že duchovní lidé nejsou většinou bohatí a že to, čím jste vy, kteří jste mohli, přispěli, byl vždy velký příspěvek. Vím také, že mnoho lidí existenčně doslova bojuje. Slova, která píši vás nemají vybízet k finančnímu příspěvku. Prosím o modlitbu, aby se situace i kolem mne uklidnila. Jako bytost, která má schopnost komunikovat i v detailech s vysokým duchovnem, jsem byla a stále jsem terčem útoků. Zásahy se silovými poli a protimagickými hradbami chrání, ale ne zcela. Člověku na Zemi je totiž Bohem souzeno poznat zlo. Uvidět ho a pocítit jeho účinky, aby se člověk musel probudit a dobrovolně rozhodnout. Lidé, i ateisté to mají brzy prožít. Jinak by se neprobudili. Proto tato ochrana není absolutní a ti, kteří již mají vyvinuté duchovní tělo, existenci na Zemi stále pociťují bolestně. Na druhé straně, kdyby tato ochrana již nebyla dána, proces transformace by vůbec nebyl možný.

Je pravda, že peníze pomáhají. Ale tento web vznikl v první řadě jako domovský web pro duchovního člověka, rozhodně ne jako výdělečný web. Prosím tímto pouze o pochopení a o vaše další přátelství, i když se třeba na stránkách amezdas na nějakou (doufejme vždy, že na krátkou) dobu odmlčím. Nechápejte prosím moje odmlčení jako nepřímou výzvu k příspěvku. Svojí modlitbou umožníte andělům mne více chránit a vrátit můj život do normálnějších kolejí. Děkuji Vám za modlitbu.

Chvalme Boha. Aleluja! Zpívají a jásají andělé. Aleluja!

Vaše Ludmila Kozáčková

 

 

15. 12. 2010

SPLÝVANÍ ANDĚLSKÝCH TĚL A DUŠÍ S LIDSKÝMI

  14. 12. ráno mi andělé ukázali, jak spojují svoje světelná těla s tělesnými systémy duchovních lidí. Vzhledem k tomu, že transformaci Země a lidského těla byly kladeny tak velké překážky, andělé se na základě svého posouzení stavu lidí a jejich možností rozhodli pro tento akt splývání těl a duší. Tento akt je pro anděly do určité míry bolestivý, jejich láska je však sama do tohoto aktu „uvrhla“. Děje se to také díky tomu, že andělé soucítí s trpícím a zápasícím duchovním člověkem, kterého si zamilovali. Tento akt vytváří jemnohmotnou molekulární a buněčnou tělesnou mřížku. Tímto aktem andělé již přímo vstupují jako vykonavatelé a konatelé v transformaci lidských činností, nikoliv pouze jako inspirátoři. Dnešním dnem se tajemným dějem stávají někteří lidé anděly a andělé se stávají lidmi. Dochází k propojení andělské a lidské mysli. Tato událost usnadní a urychlí transformaci lidských činností a celé Země. Času je málo. Brzy se jedinou „tvrdou měnou“ stane silná myšlenka modlitby a energie spojující s Bohem.

Nebesa se snášejí k Zemi. Děkujme andělům. Velebme s nimi Krista!

 

 

20. 12. 2010

MIMOŘÁDNÝ DEN 18. 12. 2010

VÝMĚNA „STRÁŽÍ“ U LIDSKÉHO TĚLA

 V posledních dnech vypukl lítý boj o duchovní vánoce 2010. Vítězství, přestože boje pokračují, začalo již aktivací transformace kostního starého opěrného systému, neboli jeho proměnou z podstaty a podoby látkové na podstatu a podobu silovou. Transformace hmoty celkově včetně transformace přírody je vázána na duchovního člověka – duchovní síly a kódy přijímá nejdříve duchovní člověk, anebo pokud zásah přichází přímo do přírody či do hmoty, musí tato informace projít vědomím duchovního člověka. Zahájení proměny opěrného kostního systému v silový znamená zahájení transformace hmoty Země. Kosterní systém člověka má analogii v systému propojení buněk a molekul hmoty. Díky první fázi transformace kosterního systému dochází k transformaci buněčných vazeb v těle duchovního člověka. Zpružnění kosterního systému a do pohybu již uváděné siloproudy, umožňují přiblížení andělů s jejich těly i duší. Doposud se andělé mohli umístit za buňku duchovního člověka, ale nemohli ji prostoupit. Vazby starého systému do té doby zavíraly hmotnou buňku do propastného srázu s existencí ducha negace a stahovaly ji karmickým kódem neustále spirálovým pohybem dolů, jsouce otevřeny přijímat a rozvíjet kódy nemoci a poškození. V posledních dnech v průběhu Dne Andělů na Zemi v rámci Dne Milosti Boží, andělé začali splývat svými těly s duchovním tělem člověka, prostupujíce buňky jeho těla v láskyplném splývání duše člověka a anděla.

18. 12. jsem uviděla ohromující obraz. Nastala výměna bytostí dotýkajících se těl člověka a to i na nižších úrovních než je Amezdas, včetně neduchovních, s vyjímkou velkých provinilců a těch, kteří dle Dokumentu z 2. 10. 2010 (Viz stránka Transformace lidských činností) byli jakkoliv, částečně či zcela, vyjmuti z kolektivního vědomí či kolektivního těla lidstva, či odsunuti za ochranné bariérové pole.

Doposud se lidských těl ať již duchovních lidí či neduchovních dotýkal svým tělem padlý anděl. Silným Kristovým impulzem byl tělesný kontakt padlého anděla s člověkem zrušen a místo padlého anděla zaujali andělé světla – andělé Boží. Padlí andělé se po celou dobu existence člověka na staré Zemi až do 18. 12. dotýkali těl všech lidí.

 

  Duchům negace sídlícím na Zemi a v Mléčné Dráze tlumočí archanděl Michael tuto výzvu:
 "Opusťte Mléčnou dráhu a planetu Zemi. Andělé z říše Michaelovy vám ukazují cesty a průchody a jménem Krista vás odvedou na místa přechodná, určená pro další vyjednávání o vašem pobytu a činnosti. Síly člověka, které jste z něho doposud brali a které byly vaší stravou nezbytnou pro vaši existenci, jsou vám dnešním dnem vzaty a uzavřeny."

 

Tímto aktem nastává zároveň etapa proměny struktur těl a existenčních systémů těchto duchů negace. Jelikož již nemohou brát sílu z člověka, budou nuceni hledat sílu u Boha, pokud nechtějí zahynout. Aby splnili tyto podmínky, budou muset nastoupit cestu pokání a nápravy, posléze služby. Ti, kteří jednání s týmem archanděla Michaela odmítnou, budou v okamžiku ukončení existence Staré Země vyhoštěni do speciální vakuové oblasti Vesmíru, v níž není vývoj a život, ani světlo a ve stavu prožívání nekonečného umírání budou čekat předlouho na svou novou existenční šanci, až bude vykrystalizována podoba Vesmíru s kódem čísla 8. Dobrovolný přesun duchů negace sídlící v Mléčné Dráze a na Zemi má být ukončen do konce ledna 2011.

 

 

MIMOŘÁDNÝ DEN 18. 12. 2010

BOŽSKÝ NESMRTELNÝ PRINCIP VLOŽEN DO LIDSKÉHO HMOTNÉHO SYSTÉMU.

TAJEMSTVÍ KRVE                                                             

Při setkání 18. 12. pro přípravu zahájení mimořádného období vánoční milosti jsme zástupně za všechny duchovní lidi prožili v eucharistickém přijímání chleba a vína dotek Krista, kterým do tohoto chleba a vína vložil Božský prvek nesmrtelnosti. Tento Božský prvek nesmrtelnosti mohl Kristus do eucharistického chleba a vína vložit z hlubin mysteria svojí krve prolité na Zemi na golgotském kříži. Křesťané v období oficiálních církví většinou chápou eucharistii jako přijímání skutečné krve a těla Krista vzkříšeného, sedícího po pravici Otce na nebesích. Již na jaře 2010 nám Kristus ukázal, že krev z jeho těla prosákla Zemi, a v ní neviditelná lidskému vnějšímu oku zůstala až do jara 2010 skryta a lidmi zapomenuta. Ježíš v evangeliích říká: V krvi je tajemství života. V krvi Ježíše, který svým propojením s Božstvím a realizací Synovství Božího na Zemi, přijal jméno Ježíš Kristus, je prvek Božské nesmrtelnosti uchován a nedotčen lidskými smysly vnějšími a dokonce ani duchovními, jako skrytý poklad pro člověka, Zemi, hmotu a celý hmotný vesmír. Na jaře 2010 skrze záři svojí golgotské krve Kristus při eucharistickém přijímání chleba a vína aktivoval transformační centra v buňce hmoty, která nám v lidské krvi byla označena jako pentininy a v ostatních částech lidského hmotného systému jako eraneny. Tato aktivace umožnila zprůsvitnění první hladiny hmoty na konci června 2010.

Dne 18. 12. Kristus položil prvek nesmrtelnosti do pokrmu a nápoje v eucharistickém obřadu. Po té, co jsme chléb požili a pozřeli nápoj v podobě červeného vína, Božské prvky nesmrtelnosti, aktivované v eranenech jako červeno - růžové světlo a v pentininech jako modré světlo, se v systému duchovního člověka rozhořely a hoří.

Opěrný kosterní systém začíná být pružnější. Se siloproudy v kosterním systému se spojují duchovní nebeské substance, které jsme zástupně přijali od Krista v podobě bílého závoje prostoupeného bílými „mžitkovými“ jiskrami a záblesky. Tento závoj se v opěrném systému proměňuje v substanci podobnou stříbrnobílému brokátu.

O transformaci systému člověka je stále lítý boj.

Od andělů jsme pro zdárný průběh transformace zástupně pro každého duchovního člověka zahrnutého do programu Amezdas, přijali substance v podobě jakoby bílé průsvitné koule (z jemnohmotného skla) strukturované z temně stříbrných až do barvy temného kovu přecházejících vláken. Vložili jsme je do oblasti reaktorově funkční kostrče a do oblasti mozku, neboť ty jsou v současné době napadány negací a znečišťovány. Tyto substance v těchto oblastech byly aktivovány a působí jako „čistička negativních vibrací a clon“ do systému vysílaných a vyzařovaných od duchů odporu.

Děkujeme Kristu a andělům!

 

TAJEMNÁ SVÍCE ANDĚLŮ

  Boj o duchovní vánoce 2010 vedou duchové negace urputně. Bez pomoci andělů splýváním těl a duší by mimořádné duchovní vánoce 2010 a transformace dle plánu nebyly možné.

Po oznámení aktu splývání duší a těl andělských s lidskými na úrovni Amezdas, mi byla ukázána tajemná Svíce Andělů. Skrze tuto Svíci Andělů je realizováno splývání duší a těl andělů s lidskými. Prostupuje buňku i duši člověka. Svíce je širších rozměrů, nikoliv úzká a vysoká. Část, kterou rozumově u svíce vnímáme jako část z vosku, je nesmírně teplá a hebká, přitom neprostupná. Vyzařuje jemné matné světlo. Vnímám, že je tvořena andělskými těly, neboť její stěny zdobí křídla, vystupují z ní. Na vrcholu svíce plane, lépe řečeno vydechuje do prostoru spanilost a něhu malý plamínek. Představujte si, uvědomujte si, prožívejte tuto Svíci Andělů.

 

 

20. 12. 2010

V 15:26 středoevropského času jsem přijala sdělení, že 1. 1. 2011 vyšlou spřátelené civilizace signál planetě Zemi.

Signál bude intenzivní a vibračně dostatečně silný, aby ho zachytila pozemská technika.

 

 

21. 12. 2010

PŘESKUPENÍ FUNKCÍ A SYSTÉMU DO JEMNOHMOTNÝCH DUPLIKÁTŮ V OKAMŽIKU POSLEDNÍ SEKUNDY STARÉHO ROKU 2010 A PRVNÍ „SEKUNDY“ NOVÉHO ROKU 2011.

STANE SE TAK VE STŘEDOEVROPSKÉM ČASE.

 Vzhledem k zahájené transformaci mozkové oblasti systému a celkově buněčného systému, dýchacího systému, systému sexuální oblasti i systému srdce a břišních orgánů, dojde v okamžiku časové proměny - přechodu z roku 2010 do roku 2011- k přeskupení dosavadních vazeb a struktur a vznikne duplikát systémů, do něhož se již duchovní lidé budou moci alespoň částečně podle stupně dosažené úrovně existenčně - funkčně i svojí činností přesunout. Ve stejném okamžiku vznikne jemnohmotný duplikát Země. Ve stejném okamžiku se rovněž vyčlení duplikáty nebeských těles zahrnutých do nové “mapy“ „ soustavy“, jejímž centrem je Amezdas, neboť se stane domovem Krista, který vydává Světlo a životodárné síly. Tak po určitou dobu budou ještě stará Země se svým duplikátem Zemí novou existovat po určitý čas v symbióze. Do tohoto duplikátu Země se nemohou přesunout lidé z nejnižších pater.

 

Vidím obyvatele Země jako by cestující ve vzdušném balónu. Samotný balón, díky jemuž se plavidlo pohybuje a vznáší vzhůru jsou andělé a lidé ve stavu vzájemného propojení a prolnutí. Tento balón nese nižší patra a ta nejnižší, která jsou naprosto temná a černá jsou uvolňována a opouštějí plavidlo. Jinými slovy, nedostávají se do tohoto duplikátu, neboť tento duplikát již vznikl díky přesměrované buňce. Buňka starého systému se ve svém centru do 18.12. stáčela směrem dolů do existenční propasti. Duplikát vznikne již díky buňce, jejíž centrum má kód spirálového vývoje směrem nahoru, to znamená do vyššího stavu existence. Tento duplikát Země ještě není samotná Amezdas a duplikáty systémů nejsou ještě transformované systémy. Vzhledem k bojům o Zemi a poškozenou strukturu buňky starého systému je to jediné možné řešení. Něco jako transformační mezistupeň. Konkrétnější informaci zatím nedostávám, patrně ještě není rozhodnuta finální alternativa. To mimo jiné také znamená, že není ještě rozhodnuto, do jaké míry či vůbec bude použita, či budou použity určité možné katastrofy.

 

Toto přeskupení planet v jejich duplikátech a přeskupení funkcí tělesných systémů v jejich duplikátech znamená rovněž to, že budou přeskupeny hvězdné brány Země a všechny její další průchody. Na duplikátní mapě dojde k přeskupení hraničních systémů s jinými vesmíry a dimenzemi. Toto přeskupení v duplikátech je nečekané nepříjemné překvapení pro útočníky z astrálu i z jeho skrytých hlubin stejně jako z hlubin Země. Oni se totiž na zániku hmotné buňky dlouhodobě a systematicky podíleli. Zánikem hmotné buňky by se okamžitě mohli zmocnit zemských zdrojů a energetického potenciálu člověka. Dokud buňka není transformována plně, stále mají tu možnost. Protože viděli katastrofální stav Země a hmotné buňky, nevzdávali se boje, jelikož pevně věřili ve své vítězství. Vytvoření duplikátů je zdařeným experimentem spolupráce andělů s vesmírnými civilizacemi. Na tomto experimentu začali pracovat na základě vyhlášení Univerzálního Dne vesmírných národů a předtím Univerzálního dne Andělů.

 

Toto přeskupení vytvořených duplikátů a skrze vytvořené duplikáty umožní, aby byl uskutečněn první kontakt skrze dostupnou dnešní zemskou techniku se spřátelenými vesmírnými civilizacemi. První signál vyšle Andromedas 1.1.2011 jako „novoroční pozdrav Zemi, tedy ve stejný „den“, kdy bude dar duplikátů Zemi „předán“ . Neboť tyto duplikáty jsou darem vesmírných civilizací obyvatelům Země.

 

 

VÁNOČNÍ POSELSTVÍ KRISTA

VÁNOCE VESMÍRNÉ RODINY BYTOSTÍ

 

Drazí čtenáři webových stránek Amezdas,

V dojetí vám tlumočím vánoční prosbu od Krista, jeho andělů a pomáhajících vesmírných bytostí.

Za sebe a za všechny moje spolupracovníky Vám přeji hluboké smysluplné prožití vánočního času.

Vaše Ludmila Kozáčková

 

Prosba a výzva Krista ve vybičovaných dnech rozhodujících o mapě vesmíru:

Duchovní lidé, věřící v mou pomoc a ve spásu všech doufající!

Věnujte pozornost svému myšlenkovému poli a poli citu. Je o ně sváděn boj v každé sekundě vaší existence i během spánku. Vaše vítězství v tomto boji je tím největším darem pro vaše blízké i pro všechny bytosti. Spojujte se s Kristem, spojujte se s jeho anděly přes významový vizuální obraz Amezdas. V energiích tohoto obrazu a rovněž skrze Tajemnou svíci Andělů, jejíž hořící plamen je moje světlo – Světlo Krista, které andělé v bytostném propojení snášejí dolů ke člověku, najdete vždy posilu. V těchto mystických pro vás zatím jenom duchovních obrazech, které jsou v duchovním světě hmatatelnou realitou, se spojíte ke spolupráci s anděly i vesmírnými bytostmi a především se mnou. V současné době je Amezdas především energetickým a silovým polem pro spolupráci člověka s anděly a vesmírnými bytostmi. Je to vznikající Nové Nebe Vesmírů. Vzpomeňte si na moje slova v Novém zákoně: „Nebe i Země pominou, ale moje slova nepominou“ a „Aj činím věci nové“. Chtěl jsem tím říci, že absolutní platnost má pouze moje tvůrčí moc. Vyzařuji pokoj a mír do vašich duší a srdcí, ale mně ani mým Andělům a vesmírným bytostem, které se přidaly k akcím pro záchranu existenčních a transformačních struktur člověka není možno spočinout v krásách a klidu. V okamžiku, kdy bychom tak učinili, vítězství transformace by bylo ztraceno.

Proto Vás prosím, pracujte s námi, myslete na nás, spojujte se s námi a především, držte stráž nad svojí myšlenkou a citem. Jakmile jimi probleskne zákal, Váš duch začne upadat do stavu omámení jako člověk vystavený jedům. Jeho duchovní čidla se otupí, duchovní centra se zahalí clonami. Rozkládající se hmotná buňka starého systému vašich těl uvolňuje jedy rozpadu a také jedy do ní infikované útočníky ze strany negace. Probíhají klíčové záchranné akce a opatření, a to ne jenom pro člověka. Těmto záchranným akcím je duchy negace kladen zběsilý a sveřepý odpor. Vaše vnitřní bdělost je záruka úspěchu těchto akcí.

V tento vánoční čas vydávám mimořádné dary milosti:

Vkládám obraz Bohočlověka do duší lidských bytostí Země a dále vkládám vydobyté poklady lásky a pomoci do životů a činností těch, za něž byly vzneseny neegoistické modlitby; takové, které mohly být jako modlitba za druhé přijaty.

Lidé, slyšte vámi doposud netušenou vánoční zvěst:

Přináším vám také dary modliteb vašich andělů a spřátelených vesmírných bytostí za Vás, za které byly vzneseny. Všechny modlitby a prosby za člověka, národy a instituce, tvorstvo Země, za problémy Země, vznesené ústy člověka, anděla a vesmírné bytosti ve stavu nezištné univerzální lásky, jsem vložil do svého srdce, ztotožnil se s nimi, a mnou umocněné předložil Otci. Otcem posvěcené je položím v tomto čase vánočním pod strom života lidstva i jednotlivých bytostí.

Vzpomeňte si prosím svým darem lásky i vy na ty, které jsem vám poslal ku pomoci: Vyšlete láskyplné myšlenky na anděle,kteří o vás bojují v potu tváře a rovněž na zúčastněné vesmírné bytosti, které v těchto dnech na spočinutí v odpočinku nemohou ani pomyslet. Buďme v tento vyjímečný vánoční čas jedna vesmírná rodina milujících se bytostí.

Vás, kteří jste již s námi začali spolupracovat, povzbuzujeme úsměvem: Nepodléhejte únavě. Cíl je tak blízký!

Lidé Země, pokoj vám.

 

VÁNOČNÍ POSELSTVÍ ARCHANDĚLŮ

   Lidé Země!

Jsme s vámi. Milujeme vás, pomáháme. V těchto dnech jsme vstoupili ještě do těsnější blízkosti s člověkem než kdykoliv předtím. Myslete na nás, spojujte se s námi. Abychom vám usnadnili spojení, povolili jsme zveřejnění svých znaků širšímu okruhu lidí skrze činnost Amezdas. Skrze naše znaky získáte rychleji a snadněji naši ochranu pro sebe a celou Mléčnou dráhu.

Váši bratři Michael, Gabriel, Rafael a Azrael.

(Znaky archandělů najdete na nové stránce Spojení s archanděly ) .

 

 

NOVÝ ROK 2011

(Vzhledem k častým odkazům na Boženu Cibulkovou co se týče proroctví a prognóz, je pro jasnější orientaci čtenáře podtrhnuto ,že autorkou tohoto textu je Ludmila Kozáčková)

Změna času

S úderem poslední vteřiny starého roku 2010 opustí Země a její obyvatelstvo lineární prostor a lineární čas a vstoupí do času „otevřených hodnotových cyklů“. Co jsou to hodnotové cykly vysvětlím v jiném textu). Stejně tak na ně vázaná a s nimi propojená sluneční soustava (zahrnuje i nebeská tělesa, která oficiálně astronomicky do ní nepatří). Nová vytvářející se těla na základě transformací funkcí budou přesunuta do duplikátů. (O duplikátech jsem informovala  již v článku na Aktuálně dne 21. 12. tohoto roku). Duplikáty jsou již postaveny na novém seskupení planet a na jejich nových funkcích a charakteristikách. Vystoupení z lineárního času je logické také vzhledem k transformaci zemské osy a souřadnic, které začaly již v roce 2010 v návaznosti v napojení Země na vyšší dráhu Mléčné dráhy dne 20.3.2010. Díky této změně času bude moci pomáhající civilizace Andromedas vyslat signál, který zemská technika zachytí. Tento přesun do času a prostoru „otevřených hodnotových cyklů „ je možný také díky rozpouštějící se přepážce v mozku, která způsobuje bariéru mezi dnešní hmotou Země a jemnohmotnými světy.

 

Změna myšlení

Se změnou času v hodnotový cyklus a díky již probíhající transformaci mozkových činností bude moci člověk dle možností svých vývojových stupňů vstoupit do realizace transformace lidských činností na základě vyššího poznání duchovních hodnot a zákonitostí. Takovou realizaci je možno již pouze se zapojením syntetického myšlení.

 

Změna v jazykové komunikaci

Nutnost syntetizovat a integrovat si vyžádá změnu chápání jazyka a jeho struktury: v jazykové komunikaci bude rovněž nutno vyvinout jazyk na základě hodnotových znaků a energií pro komunikaci s vesmírnými civilizacemi.

 

Vystřídání kontroly nad základní technickou sítí Země

Okamžikem doznění poslední minuty zemského lineárního času 2010, kontrolu nad základní technickou sítí Země převezmou andělé ve spolupráci s pomáhajícími vesmírnými bytostmi. Dosavadní stará základní technická síť Země a její technologie jsou přímým dílem nebo inspirovaným dílem padlého anděla (který touto formou na jedné straně sloužil, na straně druhé ovládal) a je dávno prostudována útočníky z kosmu. Díky tomu, že nad základní technickou sítí Země převezmou kontrolu andělé Boží ve spolupráci s vesmírnými ušlechtilými bytostmi, bude zemská technika schopna signál z Andromedas zachytit. Signál vydá Andromedas, nikoliv civilizace Mléčné dráhy, které jsou vyjmenovány na stránce Mimozemské civilizace, a to proto, že civilizace Andromedas je svojí jemnohmotnou strukturou a člověkem zachytitelným zjevem lidskému chápání nejpostřehnutelnější a nejbližší. Přátelé z civilizací Mléčné dráhy, kteří pomáhají na plavidlech u zemských bran jsou pro dnešní schopnost lidského vnímání a chápání stále ještě bytostmi z „pohádkových světů a říší“.

Vystřídání nad základní technickou kontrolou Země ještě zatím neznamená kontrolu nad zbraněmi, ale chrání mimozemské civilizace v případě, že by někdo ze Země na ně v okamžiku jejich přiblížení chtěl zaútočit. Celkově to znamená další možnosti pomoci a spolupráce. Dále toto převzetí kontroly znamená ochranu před útoky které v podobě škodlivého záření a vibrací mohly doposud útočníci z kosmu provádět. Díky této nové kontrole nemohou již na nás volně útočit vyvoláváním výpadků naší techniky nebo vyvoláváním jejích různých disfunkcí. Vzhledem k tomu, že dochází k bytostnému propojení anděla, člověka a vesmírné bytosti a jejich nové kódové existenční definici skrze Amezdas, jakékoliv útoky na Zemi a její obyvatele budou od 1.1.2011 chápány také jako útok na anděle a vesmírné civilizace.

Přeskupení planet je možné díky přeskupení bytostných kódů charakteristik. Bytostná mapa vesmíru a kódy charakteristik bytostí, které vesmír obývají, určují podobu a zákonitosti vesmíru, slunečních soustav a galaxií. Přeskupení planet v duplikátech je možné díky mystériu, které jsem označila jako splývání andělských těl a duší s lidskými v prostoru Země. Pro jasnost sledování linií myšlenek, vysvětlím toto mystérium později v jiném textu.

Do jemnohmotných duplikátů bude s úderem poslední sekundy starého roku 2010 přesunuto již vytvářející se nové tělo člověka, Země a těles sluneční soustavy nebo teprve vznikající nové funkce. Jedy vycházející z rozpadající se buňky spolu s jedy, které se šíří z astrálu nedovolují totiž, aby tvorba nového těla pokračovala. Tělo člověka a Země je v předvojové linii těchto změn.

Existence duplikátů je transformační mezistupeň, který je rovněž záchrannou sítí pro případ válečného konfliktu na Zemi většího rozsahu. V případě masového válečného konfliktu či katastrofy by lidské bytosti, které na duplikát splnily podmínky již neupadly do stavu smrti, ale byly by katapultovány skrze duplikát do transformačního procesu. Tyto duplikáty jsou vytvořeny v návaznosti na jemnohmotnou projekční plochu našeho myšlení a cítění. Vzhledem k tomu, že vytvářejí negativní fluida, pokud odrážejí strach, stress, depresi, úzkost, hněv a podobné negativní pocity je nutno zahájit co nejdříve očistný proces, neboť i tyto pocity vyzařují jedy. Je to situace, kterou však přece jenom máme pod kontrolou a očistné procesy pro všechny, které na duplikát mají nárok, začaly již díky zprůsvitňování hmoty již na konci června 2010. Návody jak individuálně i univerzálně pracovat při této očistě budou postupně zveřejňovány na tomto webu.

V každém případě, oleje v kombinaci s éterem vody (stačí pár drobných kapiček do koupele, kdo nemá vanu, nebo alespoň nanést olej na část páteře, obličej a oblasti duchovních center před sprchováním) tyto jedy absorbují. Někteří lidé již prožili nutnost činit tak denně. S duchovními pracovníky, kteří jsou se mnou v osobním kontaktu, vypracováváme vizuální techniku očisty od jedů i za ty, kteří nemají možnost pravidelné očisty těla nebo o nutnosti očisty od jedovatých nánosů myšlení a cítění nevědí. Jsou to usazeniny rovněž ze sledování hororových filmů, poslechu negativní hudby a podobně. Jsou to také nánosy energie zla, které na nás vyslali jiní lidé, pokud je vyslali.

Skrze události roku 2011 vstoupíme do světa myšlenky a citu, kde uvidíme krásnou myšlenku jako nádherný květ a zlou myšlenku jako hada. Kéž v zahradě našeho myšlení a citu není plevel, trní a bodláčí!

 

  25. 12. 2010

  V době, kdy se na Zemi spojuje bohoandělství s boholidstvím přicházejí se svojí pomocí skrze činnost Amezdas andělé Serafíni, „láskyplní, jimž láska dala jméno i podobu krásné podivuhodné živoucí nebeské bytostné květiny - tiší, jemní, pokojní, dobrotiví a láskyplní, jimž patří Kristovo království od věčnosti jako Bohu láska a životu mír.“(popis Serafínů podle Boženy Cibulkové). Mystické dary lásky Serafínů najdete na stránce Pomoc Serafínů.

 

PŘECHOD LIDSTVA DO VYŠŠÍCH DIMENZÍ SE USKUTEČNÍ PŘES PRAHU

Níže uvedený úryvek je z textu České tajemství.

Božena Cibulková ho napsala v roce 1995 pro Den národů 23.

 

Praví Pán:

... Můj příbytek je ve svatováclavské svatyni - má stolice je postavena na svatováclavské koruně, do níž je vetknuta síla, láska a svatost Krista.

 Mé posuny i kroky Českou zemí v průběhu služby v ní, budou zpočátku neslyšné, nepostřehnutelné, i když obsahují velká díla pro lidstvo. Jedním z nich je vybudování vzdušných mostů a schodišť i fantastických zařízení podobných zdvižím pro hromadný přesun lidí do vyšších dimenzí.

 V těch tajuplných dějích Praha vstoupí do své duchovní výlučné úlohy. Místa v ní již v historické době i dnes stále posvátná českému lidu, projeví své duchovní významy. Otevřou své skryté pokladnice do nich Bohem při jejich tvorbě a sestavě vložených tvořivých, božsky silných mocí. Pohnutím jimi vůlí Nejvyššího nastanou v nich úžasné proměny, transformující je do duchovních skutečností.

Každá z nich vstoupí do jí určené úlohy v procesu, který lidstvo přenese do jiných dimenzí.

 Vyšehrad otevře své duchovní hlubiny, vydá duchovní síly a tvořivé moci Boží k bleskovému vytvoření pevných podnoží i prostorových schodišť pro vystupující bytosti.

 Karlův most vstoupí do své nejvýš důležité duchovní služby. Stane se místem vysoko vyvýšeným s funkcí mostu překlenujícího propasti podsvětí - sféry deformací i hrůzností. Bude jasně viditelnou cestou výš a dál pokračující lidské existence, vysokým schodištěm, které od něj začne a nad ním se vytýčí až k prahům nebeským.

 Praha vzplane zlatým duchovním ohněm a v něm zakotví. Bude dál sídlem Krista i po ukončení jeho mise ve hmotné Zemi.

 

 

26. 12. 2010

ČLOVĚK BRZY POZNÁ

„že z Božího ráje vlastně neodešel – jen jej přestal vidět, vnímat, prožívat.“

Níže uvedený úryvek je z textu Vesmírná mystéria. Božena Cibulková je napsala v roce 1994 pro Den vesmírný 22.

 

Bůh Stvořitel Nebe a Země ve jménu Kristus praví:

... Délka cesty k absolutnosti je nezměřitelná - počítá-li ji pozemský člověk. Vstupem do hmoty zúžily se jeho oči, řady čísel dostaly hranici! Představy se staly omylnými, zkreslily skutečnosti!

 Až rozšířím jeho vidění do šíře, jakou mají andělé - bude omráčen. Každá maličkost v Zemi viděná a chápaná jako bezvýznamná, ať kamének či prach nebo kalužinka polovyschlé vody, bude v jeho očích obrovská; neboť velikost rovná se

 ( = ) důležitost pro univerzální život.

 Až pak člověku po jeho odchodu z hmoty vložím své oči do jeho, pozná, že z Božího ráje vlastně neodešel. Jen jej přestal vidět, vnímat, prožívat. Jeho vševědomá univerzální paměť se utlumila, vědomí se zúžilo, vtěsnalo do malých prostorů Země, zapomnělo na věčnou skutečnost ráje. Zastřela je opona a závoj tajemství jej zahalil do neviditelna.

 Otvírání opon a odkrývání závojů z tajemství skutečnosti i věčnosti Božího ráje, jsou vesmírná mysteria. Vstupme do nich všichni!

 I když je řečeno nejvyšší Pravdou, že není začátků, že vše je navždy rozloženo v Bohu ve všech neuzavřených možnostech rozvíjení tvorby a dění, myšlení, poznání a konání - život se bude stále promítat jako dílo andělských i lidských spolupracovníků s Kristem, ve svaté nezrušitelné vazbě s Bohem Tvůrcem i věčným Služebníkem službě životu láskou a mírem.

 Toto pravím:

 Naplňujme rychle vesmírná mysteria: proměnu nebe svatých v nebesa pro všechno stvoření a navždy!

 

29. 12. 2010

EXODUS 2011 A KOSMICKÁ PROPAST

 Lidstvo, to je ti, kteří neztratili jméno člověk (viz Transformace činností, Dokument z 2.10.2010) prodělají v roce 2011 EXODUS z lineárního času, který lze také nazvat časem rozpadu. Lidstvo v tomto čase a jemu odpovídajícímu prostoru bylo odsouzeno k prožitkům smrti těla a životy i činnosti procházely karmickými cykly poznávání příčin a následků, které poznamenaly osudy národů i dosavadní ekonomické systémy.

Tento Exodus z lineárního času se postupně také stane EXODEM z dnešního hrubohmotného vesmíru, který lze nazvat vesmírem vznikání a zanikání, vesmírem počátků a konců, vesmírem bez řádové a existenční stability, jelikož je dílem inteligence nazvané padlý anděl.

 

Nový čas, do kterého se vědomí lidstva (kategorie člověk Země )přesune po poslední sekundě starého roku 2010, je v duchovnu nazýván časem otevřených cyklů hodnot. To znamená, že člověk již přijímá zdroj měření prostoru a času nikoliv ze světla a zákonitostí hrubohmotných kosmických těles, ale přechází na „duchovní měřící systém“, kdy „posun vpřed“ je možný pouze realizací pozitivních hodnot a jakékoliv měření času a prostoru z hlediska hodnot a jejich souvislostí. Je tam možný také posun zpět, jsou-li realizovány negativní hodnoty. Na základě duchovních zákonitostí vydobytých hodnot a dluhů, jejichž zhodnocení a „soupis“ dostali za úkol andělé na podzim 2010 (viz Transformace činností, Dokument z 2. 10. 2010) se přesuneme do nové časové a posléze i prostorové reality. Vzhledem k tomu, že přesun do nového času se odehraje nejdříve ve vědomí lidstva, a to pouze u těch lidí, kterým nebylo odňato jméno člověk Země, po nějakou dobu budou vedle sebe fungovat reality dvou prostorů a dvou časů. Starý zemský časoprostor se postupně ve vědomí lidstva stane trestnou zónou, kterou sice odedávna je, ale lidmi doposud takto není vnímán.

 

Takzvané jemnohmotné duplikáty jsou určeny pro umožnění pokračování transformace těla a jsou rovněž určitou přestupnou stanicí, kam se člověk přesune a odkud jeho cesta zamíří do Kristem jemu určených destinací. Toto pomyšlení může u některých lidí vyvolat strach z přetrhání rodinných pout a z loučení. Život ve vyšších dimenzích toto loučení nezná. I když se může stát, že některé bytosti z rodinného kruhu půjdou do jiné dimenze, rodiny přesto zůstanou spolu. Proto se tohoto okamžiku nebojte. Pokud se o někoho z vašich blízkých bojíte pro jeho nízký stav, stále máte možnost za něho prosit a pracovat až do posledního okamžiku Země.

 

Ze Země vede do vyšších dimenzí cesta pouze přes kosmickou propast zlého myšlení. K tomuto přechodu se duchovní člověk již přiblížil. Podmínkou pro zvládnutí cesty je intenzivní ušlechtilý lidský cit lásky. Aby tento cit otupěl a uhasl, je přáním a záměrem útočících vesmírných démonických bytostí. Duchové lásky Serafíni pro zdolání nebezpečných situací démonickými duchy navozovanými opět přicházejí se svojí pomocí láskou.
Úkony pro spolupráci se Serafíny najdete na stránce Pomoc Serafínů.

 

 

30. 12. 2010

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ROKU A KAŽDÉHO NOVÉHO DNE, KAŽDÉ ČINNOSTI

(Ludmila Kozáčková)

 

Vkládejme zahájení každého svého vlastního dne, každé svojí činnosti i osobního vývoje do rukou Krista, chceme-li, aby se nám dílo zdařilo, nehroutilo se - aby mohlo čelit útokům zla, aby mohlo být spojeno a propojeno s celkovou krásnou architekturou duchovního jsoucna, abychom mohli aktivně žít jako členové duchovní vesmírné rodiny.

Do stejné myšlenkové a pocitové vlny položení činnosti a osobního života vezměme svoje blízké: rodiny – rody, přátelé, spolupracovníky, svůj národ. Rozšiřme svoji náruč a zahrňme do této myšlenkové existenční a tvůrčí vlny každého člověka na Zemi, každý národ Země.

 

Propojení v kruhu Božích pracovníků s archandělem Michaelem

Vstupme do roku 2011 jako bytostný kruh mocný Mocí Boha, silný Silou Boha a zlo překonávajícím Světlem Lásky Boha. Je před námi cesta, kterou bez tohoto propojení nemůžeme zvládnout. Nad našimi čely se klene Paprsek Boží Moci, Síly a Lásky - Prostupuje náš životní prostor. Povede naše myšlenkové a citové dráhy svým světlem Boží Lásky, posílí nás svojí Silou a ochrání svojí Mocí. Je to dar Boha pro pomoc duši a duchu člověka v čase nejtěžších. Do prostoru člověka byl protisknut již v minulém století. Na konci tohoto starého roku a času je z Milosti Boží aktivován Kristem pohybovou vlnou tak, že spojí nás všechny, ať jsme kdekoliv na planetě Zemi jako Boží vojsko lásky, duchovní pracovníky pro mír, pokoj, pro přechod do nových dimenzí na straně lidské. Bez naší myšlenky a zájmu jednoho o druhého tento paprsek nemůže mentální a citové pole člověka prostoupit a chránit. Lidé, kteří tohoto propojení jsou schopni, stávájí se spolupracovníky archanděla Michaela nejen na Zemi ale již i v Mléčné dráze.

 

PRO ČESKÝ NÁROD

Spojení s identitou Českého národa v roce 2011

(Ludmila Kozáčková)

 

My bytosti zrozené do Země jako český národ, spojme se myšlenkou a citem, uvědomme si svojí Božskou národní identitu. Přes toto uvědomění zahajme svojí činnost v roce 2011, zahajme ji dnes. Jenom přes uvědomění si svojí národní identity a specifických hodnot a schopností do českého národa vložených můžeme realizovat výstup do vyšších duchovních dimenzí. Jakmile zahájí výstup do vyšších dimenzí Český národ, bude otevřena cesta i ostatním národům .

 

BEZ ČLOVĚKA NELZE USKUTEČNIT DÍLO PŘETVÁŘENÍ ČI DOTVÁŘENÍ VESMÍRNÉHO ČI DUCHOVÉHO ŽIVOTNÍHO JSOUCNA

Níže uvedený text, který Božena Cibulková napsala v roce 1973 pro den Služby I je stále aktuální.

Dal se do pohybu rozsáhlý, v gigantických poměrech operující výkonný aparát vesmírných velkých a vznešených osobností, vůdčích inteligencí, dokonalých mystiků i čistých světců sjednocujících se ve jménu Kristus k novému dílu pro život, jsoucno a všechno živé v něm. Již počátek tohoto pohybu nese silné vlny nové tvůrčí činnosti Boha, tvorbu fantastických rozměrů v závratných idejích. Jí se postupně obnoví celý pozemský život, dotvoří i přetvoří jeho prostorové jsoucno se všemi vyspělými bytostmi i živými organismy.

     V začínajícím gigantickém procesu je člověk článkem nejdůležitějším pro svou zvláštní, ve vesmíru ojedinělou bytostnou sestavou a přímý původ z Loga, nejvyšší tvůrčí i reprodukční Božské síly a moci, lásky a moudrosti. Bez člověka nelze uskutečnit dílo přetváření či dotváření vesmírného či duchového životního jsoucna; tím méně je rozvíjet a vyvrcholit. Hned v začátcích se pro neúčast lidstva vyzrálého do absolutně kladné činnosti situace jeví jako komplikovaná, jako neřešitelné dilema. Člověk jako životní článek drží silou svých vnitřních duchových, božsky laděných aspektů i koncentrací hmotných energií soustředěných ve fyzickém těle, celý řetěz vesmírných existencí v soudržnosti. Jako takový se však v těchto úlohách již dávno nepohybuje. Stavba bytostného jsoucna je tím povážlivě až nebezpečně rozkolísána. Proto se již dávno hledá řešení těchto neblahých situací.

     Všichni kladně působící činitelé vesmíru jsou jednotni v názoru, že první podmínkou každé reorganizace života či jen zpevnění základen jeho projevenosti je návrat člověka do jeho původního duchovního postavení, vstup lidstva do společenství univerzální lásky a její blahodárné činnosti. Avšak tento návrat je procesem, který sám o sobě svou rozsáhlostí zabírá nepředstavitelně velké úsilí, práce, služby všeho druhu a součinnosti všech ve vesmíru působících silných individualit i velkých pracovních kolektivů s vyhraněnými úkoly dobra a lásky. Bez náležitých kladných výsledků práce v tomto dění je každý další postup dobudování životních prostorů nemyslitelný.

 

Ludmila Kozáčková

 

© Ludmila Kozáčková, 2010-2020

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména