Image

 

 

Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

Image

 

 

 

 

 

 

  

                    Dotek Pána přírody Země

 

                                                                 Úryvky z textu Božena Cibulková:

                                                    Dotek Pána přírody Země, Den s Pánem 9, 1981

 

Řekl Pán:

Až dosud byl zápas s opoziční stranou o lidské bytosti. Tento čas jej však rozšiřuje. Vstupujeme v zápas o prostor, o přírodu, síly, energie i látky v ní skryté, neboť mají nezastupitelnou a nesmírně důležitou úlohu v dění, jímž se bude obnovovat nesmrtelnost těla člověka . . .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příroda Země má velmi složité a mnohastupňové silové kódy. Ne všechny však jsou vloženy a dány plně a vždy k dispozici jako zdroje životodárností. Otevřou se a dají k aplikaci na lidstvo teprve, až nastane čas příprav na jeho trvalý přesun a tím i tvorstva Země, do jiných existenčních dimenzí.

Jednou z hlavních příprav pro tento proces, vstupující v tomto desetiletí do aktuálnosti, je posílení, zpevnění, zkvalitnění a zdokonalení ve hmotném těle skrytého těla člověka, aby bylo ve vyšší dimenzi života plně funkční, a tak schopno reprodukovat myslivé, cítivé a tvořivé principy, jimiž je obdařena od Boha každá vědomá duše, vyvinutá k osobnímu já.

Tento složitý, člověku, pokud je ve hmotném těle, naprosto neviditelný a nepředstavitelný proces, začíná svou první a nejtěžší etapu. Aby mohl rychle a zdárně rozvíjet své postupy, je třeba otevřít skryté zdroje speciálně složených jemných látkových substancí, patřících již do skupiny éterů duchovních sfér, ale vázaných na přírodní prvky Země, s nimi spjatých do nedílnosti, pokud nevyvstane potřeba je vyzvednout k samostatné nebo s prvky hmotnými společné zvláštní akci.

Zrušení kódu, kterým jemné éterické substance přírody Země byly vloženy do dočasné nečinnosti, není v možnostech ani schopnostech žádného z andělů ani přírodních duchů. Je v pravomoci Krista jako Tvůrce všech dobrých věcí pro život lidstva i tvorstva.

Nežli však tento akt uskuteční, vytvoří na četných stranách pevný a bohatě fundovaný předpoklad pro plynulý a zdárný průběh zákonem Božím žádané duchovní očisty lidstva, uzavření válečné minulosti (karmy) národů, aby její následky nepřivodily předčasnou katastrofu Země. Znemožnila by již nutnou stavbu pevné, relativně stabilní formy neviditelných těl lidstva pro další činnou existenci. Tato stavba začíná na Zemi jako centru všech důležitých vývojových, regenerujících a zušlechťujících procesů.

Další podmínkou stanovenou pro otevření a uvolnění duchovně éterických látek v přírodě pro vnitřní tělo člověka je položení základů nového uspořádání sociálních vztahů a náboženských forem jako věcí velmi důležitých. Budou mít své významy a úlohy i v jiných existenčních dimenzích. Člověk i tam bude vědomý, myslící, činný a tvořivý duch v široké škále projevů mezibytostných i vůči Bohu. Bude nadále v tělesném tvaru a osobité, nezaměnitelné podobě.

Tato podmínka Boží, žádající nová vztahová pojetí, nové a dokonalejší koncepce lidských programů v činnosti světské i duchovně náboženské, je splněna jen zčásti. Je tu však čas a ten je před uzavíráním hmotné formy Země a vytváření mostů v jiné myšlenkové i prostorové rozměry velmi suverénním činitelem. Odpočítává neúprosně všem pracovníkům pravice Boží již minuty. Proto hned v prvním roce nového a rozhodujícího desetiletí je třeba přistoupit k tajemství sil přírody Země; přistoupit tak, jak se to dělo po celé, z věčného předělu času vyňaté a nyní již uplynulé devítiletí: s klíčem zvláštní milosti Krista.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kristus nahlížející do všech podrobností těchto nebezpečí, vztyčuje se nad lidstvem, nad Zemí. Zvedá svou pravici a ukazuje na jedno místo tiché a nenápadné, na němž by stěží kdo očekával velké věci Boží. Jeho myšlenky letí jako blesky, jako sluneční zářící paprsky. Poučují - sdělují - mluví - mluví:

V čase Země velmi těžkém, kdy zápasím s odpůrci lásky a míru o budoucnost lidstva v Božím království, aby bylo pro ně dobře vybaveno silami duševními i látkami a energií pro tělo - obracím své kroky k tajemné podstatě Země, jíž je příroda. V jejím lůně roditelky živých tvarů a živitelky tvorstva spočívá síla lidstvu dosud utajená, nevydaná ke službám. Je ponechána pro nejtěžší pozemský čas, kdy duše i tělo lidstva budou v nebezpečí a ohrožení ze všech vnějších i vnitřních stran, a nebude na Zemi člověka ani anděla, který by je překonal.

Tento čas nastal. Proto, volán úlohou nejvyššího Pomocníka, Ochránce a Spasitele lidstva, přibližuji se k hluboce skrytým pohledům převzácných sil, které Stvořitel vložil do tajemných přírodních schrán a přikryl je pečetí nedotknutelnosti na dlouhý čas.

Milostí i mocí Krista tuto pečeť snímám. Odkrývám hlubinu přírody z tajemných stran.

Dotýkám se silového zřídla v ní skrytého v největším z živlů Země, jímž je voda. Vztahuji nad něj ruce Tvůrce, které vytvářely jeho existenci a sestavovaly jeho obraz složený z dvaceti čtyř podstat.

Dvanáct jich je v plné činnosti a slouží potřebám hmotného těla člověka a všeho lidstva. Dvanáct dalších je věnováno pro účely skryté před poznáním člověka: jsou nositeli duchovní životodárnosti plynoucí v Bohem stanovený čas nepostřehnutelnými praménky do vnitřního těla.

Všechny z dvaceti čtyř podstat skrytých v pozemských i oblakových vodách očekávají Boží dotek - zásah Krista. Nechť jeho dění vyjádří mocný Logos - Slovo Pána . . .

 

 

Mocné Slovo

Z textu Božena Cibulková: Den s Pánem 9, 1981

 

Hlubinné silové podstaty živlů a přírody Země, do nichž Bůh vložil velké a věčné síly pro život v nesmrtelnosti, rozložte se jak široký vějíř a mnohabarevná duha do velikostí svých tajemství - hle, stojí před vámi váš Tvůrce a Pán. Přitahuje vás k sobě svou vůlí i pohledem lásky, v jejíž náručí spočívá vaše existence, vaše úloha a životní služba.

Hlubinné silové podstaty vodstva, dotýkám se vás nejvyšší mocí Boha, neboť nadešel čas nástupu k vyšším a šířeji rozloženým službám. Vyzvedám z vás ty, které dosud byly tiché a nepohnuté ve vývojových vlnách, neboť nebyly volány ku pomoci člověku, jehož údělem po pádu bylo být v duši i v těle sláb.

Vyzvedám a uvádím v činnost dvanácteru podstatu, složenou z čistých a jemných éterů, jíž Bůh určil službu skrytému vnitřnímu lidskému tělu:

1. Uvádím v činnost podstatu, jíž se vnitřní tělo posiluje jako dítě mlékem  matky.

2. Uvádím v činnost podstatu, jíž vnitřní tělo udržuje jemu určenou podivuhodnou tvář a formu.

3. Uvádím v činnost podstatu, jíž se buduje systém koloběhů energií a životních prvků vnitřního těla.

4. Uvádím v činnost podstatu, napomáhající harmonickému dechovému propojování  s tělem hmotným.

5. Uvádím v činnost podstatu, jíž se udržuje i rozvíjí v obou tělech jednotný  rytmus spánku, činnosti smyslových ústrojí i látkových výměn, který navozuje i utvrzuje klid mysli, pracovní výkonnost a společné zdraví.

6. Uvádím v činnost podstatu, jíž vnitřní tělo nabývá krásné a mladistvé podoby a ušlechtilého tvaru.

7. Uvádím v činnost podstatu, umožňující vnímání vyšších sfér a duchovní intuice vnitřním tělem.

8. Uvádím v činnost podstatu, jíž se vnitřní tělo vyvine k samostatnosti ještě v symbióze s tělem hmotným.

9. Uvádím v činnost podstatu, jež vybavuje vnitřní tělo silovými fundamenty pro činný život člověka ve vyšších světech.

10. Uvádím v činnost podstatu, jež činí skryté tělo funkčním v okamžiku smrti  hmotného těla a bez následků jejího procesu.

11. Uvádím v činnost podstatu, jež chrání vnitřní tělo před výrony rozklad působících koncentrátů energií z otevřených jader hmot.

12. Uvádím v činnost podstatu, jež je nejsilnější silou přírodních sil a živlů  Země a má v sobě všechny, které Bůh Stvořitel dal vodě, ohni, vzduchu i půdám, vložil je i do barev, vůně i tvarů květů i do všeho, co má zelené spektrum za svůj pozemský šat i znak, že vyšlo z tvůrčí dílny nejvyššího Ducha.

K těmto silovým podstatám pozemského vodstva, jež slouží vnějšímu hmotnému životu lidstva, volám:

Služte lépe a ještě více - služte stále a intenzivně, jako dnes slouží Božímu dílu každý dobrý a věrný pomocník Božího záchranného díla a vám váš Pán. Smrtelné jedy se dotýkají úst člověka a jeho hmotného těla. Jen vaše služba mu umožní prodloužení pozemského života pro úkoly, které mu určila nejvyšší spravedlnost a moudrost Boha.

 

 

 

 

              Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

 

 

©  Ludmila Kozáčková, 2010-2018

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména